Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for et nyt suppleringsfag ved merkonom- og teknonomkursus: Etablering af egen virksomhed.


Læreplanen har virkning fra den 1. august 1987.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann:

underv. insp.

Læreplan for suppleringsfaget ETABLERING AF EGEN VIRKSOMHED ved merkonomkursus og teknonomkursus.

TIMETAL :

60 timer

FORMÅL :

Formålet med undervisningen er at give deltagerne indsigt i og en forståelse af de væsentligste problemområder, som en kommende iværksætter bør have gennemarbejdet inden start af egen virksomhed.

Kurset gennemgår vigtige områder indenfor økonomi, jura og teknik med henblik på at give deltageren mulighed for at kunne vurdere karakteren og omfanget af de problemstillinger, iværksætteren kan komme til at stå over for.

VÆGTNING :

A . Eleven skal være orienteret om emnet.

B . Eleven skal have opnået forståelse af og kendskab til emnet.

C . Eleven skal have opnået indsigt i og dybere kendskab til emnet og kunne anvende sin viden i afvigende kombinationer.

INDHOLD OG OMFANG : Vægtning og vejledende

1. Introduktion timefordeling

1.1. Præsentation af lærer og deltagere

1.2. Fagets formål og mål

1.3. Undervisningsformer i faget (1 time A)

2. Virksomheden

Målet er at sætte deltageren i stand til at beskrive det behov, virksomheden skal dække, herunder hvilket mål deltageren ønsker og hvilke produkter/serviceydelser, der skal tilbydes.

2.1. Ideegrundlag/ide

2.2. Mål

2.3. Produktpolitik/produktsortiment

2.4. Søgning efter produktmuligheder (3 timer C)

3. Fremskaffelse af kapital

Målet er at sætte deltageren i stand til at vurdere, hvor der kan skaffes kapital fra til etablering, samt fordele og ulemper ved de forskellige former for kapitalanskaffelse. Endvidere skal deltageren have kendskab til de aktuelle former for støtteordninger, der findes for igangsætteren.

3.1. Egenkapital

3.2. Langfristet fremmedkapital

3.3. Kortfristet fremmedkapital

3.4. Støtteordninger

3.4.1. Teknologistyrelsen

3.4.2. Dansk Teknisk Oplysningstjeneste

3.4.3. De teknologiske informationscentre

3.4.4. Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk A/S

3.4.5. De teknologiske institutter

3.4.6. Direktoratet for Egnsudvikling

3.4.7. Eksportfremmedkontoret

3.4.8. Eksportkreditrådet

3.4.9. Bopælskommune

3.4.10. Arbejdsformidlingskontoret

3.4.11. Undervisningsministeriet

3.4.12. Private fonds og legater (8 timer C)

4. Bogføring, registrering og budgettering

Målet er at sætte deltageren i stand til at føre kassebog og kontere de mest almindelige posteringer, både manuelt og ved hjælp af standardprogrammer på EDB-anlæg. Desuden skal deltageren have kendskab til hvilke registreringer, der skal foretages hos offentlige myndigheder. Endvidere skal deltageren have kendskab til formålet og principperne ved budgettering.

4.1. Bogføring

4.2. Kasserapport

4.3. Årsregnskab

4.4. Nøgletal

4.5. Budgettering

4.6. Registrering (12 timer C)

5. Markedsføring

Målet er at sætte deltageren i stand til at gøre virksomheden og dens produkter kendt på markedet. Deltageren skal desuden have kendskab til de love, der regulerer netop dette område.

5.1. Afsætning

5.1.1. Efterspørgsel

5.1.2. Markedsanalyse

5.1.3. Konkurrence

5.2. Markedsføring

5.2.1. Reklamer

5.2.2. Annoncer m.v.

5.2.3. Markedsføringsplan

5.3. Salg

5.3.1. Salgsbesøg

5.3.2. Telefonsalg

5.3.3. Skriftlige tilbud

5.4. Brevopstillinger

5.5. Relevante love

5.5.1. Markedsføringsloven

5.5.2. Varemærkeloven

5.5.3. Næringsloven

5.5.4. Dele af aftaleloven (6 timer C)

6. Virksomhedsformer

Målet er at give deltageren kendskab til de muligheder, der foreligger under skyldig hensyntagen til hæftelse, skat, generationsskifte, og fremskaffelse af kapital.

6.1. Den personligt ejede enkeltmandsvirksomhed

6.2. ApS

6.3. A/S

6.4. Interessentskab (2 timer 8)

7. Valg af lokaler, beliggenhed og transport

Målet er at give deltageren indsigt i den lovgivning, der regulerer køb/leje af af virksomhedslokaler, herunder understrege vigtigheden af at placere sig korrekt fra opstarten.

7.1. Køb af lokaler

7.2. Leje af lokaler

7.2.1. Lejens størrelse

7.2.2. Opsigelse af lejemål

7.2.3. Tidsubegrænsede og tidsbegrænsede lejemål

7.2.4. Vedligeholdelse

7.2.5. Afståelsesret og fremleje

7.3. Hvor placerer jeg min virksomned? (6 timer C)

8. Forsikringer

Målet er at gøre deltageren klart, hvor vigtigt, det er at have alle forsikringsforhold på plads forinden opstart af ny virksomhed.

8.1. Virksomhedens forsikringer

8.2. Personlige forsikringer (2 timer 8)

9. Personaleforhold, ledelse og samarbejde

Målet er at sætte deltagerne i stand til at ansætte, lede og afskedige medarbejdere under skyldig hensyntagen til love og overenskomster.

9.1. Ansættelse af medarbejdere

9.2. Ledelse

9.3. Organisationsprincipper

9.4. Beslutningsprocesser

9.5. Ansættelsesret

9.5.1. Funktionærloven/overenskomster

9.5.2. Ferieloven

9.5.3. Lærlingeloven og efg-loven (8 timer 8)

10. Informationssøgning

Målet er at sætte deltageren i stand til at finde relevant stof vedrørende start og drift af virksomhed.

10.1. Biblioteker herunder firmabiblioteker

10.2. Brancheorganisationer

10.3. Håndbøger

10.3.1. Kompas Danmark

10.3.2. Krak

10.3.3. Vejviser for maskinindustrien

10.3.4. Ingeniørens indkøbsbog

10.3.5. Lokale registre

10.3.6. Andre (2 timer 8)

11. Videncentre og teknisk støtte

Målet er at give deltageren indsigt i de muligheder, der forefindes for støtte til udvikling og produktmodning samt beskyttelse af ideer.

11.1. Kontaktudviklingscentre

11.2. Videncentre

11.3. Konsulentbistand

11.3.1. Private

11.3.2. Branchekonsulenter

11.3.3. Offentlig

11.4. Licensaftaler, patent og copyright (4 timer C)

12. Ophør af virksomned

Målet er at give deltagerne indsigt i de retslige konsekvenser af virksomhedens utilsigtede ophør.

12.1. Betalingsstandsning

12.2. Akkord

12.3. Konkurs

12.4. Gældsanering (6 timer C)

HJEMMEOPGAVER :

Der stilles 12 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamenssæt.

IKRAFTTRÆDELSE ;

Læreplanen har virkning fra den 1. august 1987.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Officielle noter

Ingen