Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget INDKØB I på merkonomkursus. Faget omfatter indkøbets problematik og indkøbsteknik.


FAG: Læreplan for faget INDKØB I på merkonomkursus. Faget omfatter INDKØBETS PROBLEMATIK og INDKØBSTEKNIK.

TIMETAL:

60 timer.

FORMÅL:

- at bibringe eleverne en indsigt i, hvilke typer af problemstillinger, der foreligger ved handel mellem virksomheder på forskellige forædlingsniveauer,

- at give en fremstilling af de forskellige forretningsgange, indkøbsgrundlaget, indkøbsmaterialerne og de administrative aktiviteter m.v., der bliver ved indkøb af forskellige typer,

- at motivere eleverne for de efterfølgende fag under indkøbslinien,

- at give kursusdeltagerne en systematisk beskrivelse af det grundlæggende indkøbsarbejde og de faktorer, der øver indflydelse på indkøbets planlægning og gennemførelse samt et kendskab til de til indkøbsteknik relevante juridiske regler, - alt med det sigte, at give kursusdeltagerne fornøden teoretisk baggrund for at kunne virke i indkøbsfunktionen.

 

 INDHOLD OG OMFANG               Vejledende timetal 

 A. Indkøbets problematik: 

 1. Introduktion                    1 

 2. Handel mellem virksomheder             2 

 3. Virksomheden som et system             4 

 4. Indkøbsfunktionens problematik           4 

 5. Indkøbsprocessen som en beslutningsproces     5 

 6. Oversigt over faserne i indkøbsprocessen      6 

 7. Indkøbsgrundlaget                 4 

 8. Indkøbsplaner                   3 

 9. Afslutning: Sammenfatning og diskussion      1 

                           --------- 

                           30 timer 

                           --------- 

 B. Indkøbsteknik: 

 1. Det forberedende indkøbsarbejde          2 

 2. Det indledende indkøbsarbejde           4 

 3. Det udførende indkøbsarbejde           12 

 4. Det afsluttende indkøbsarbejde          8 

 5. Indsamling af markedsdata             2 

 6. Salg af skrot, maskiner 

  og overskudsmaterialer              2 

                          ---------- 

                           30 timer 

                          ---------- 

 VÆGTNING : 

 A. Eleven skal være orienteret om emnet. 

 B. Eleven skal have opnået forståelse af og kendskab til emnet. 

 C. Eleven skal have opnået indsigt i og dybere kendskab til emnet 

  og kunne anvende sin viden i afvigende kombinationer. 

 VEJLEDENDE UNDERVISNINGSTIMETAL : 

 Klassificering af indlæringsdybde vil være efterfulgt af en talværdi, 

  der angiver det vejledende undervisningstimetal. 

 A. Indkøbsproblematik.            Vægtning  Vejledende 

                             timetal 

 1. Introduktion                  A     1 

  1.1. Formål med faget 

  1.2. Præsentation af deltagere/lærer 

  1.3. Undervisningsformer 

  1.4. Undervisningsmaterialer 

 2. Handel mellem virksomheder           A     2 

  2.1. Handel og produktion 

  2.2. Grundelementerne i handel 

  2.3. Brancherne i forhold til 

     varernes forædlingsgrad 

  2.4. Indkøbsområdets betydning 

  2.5. Udviklingstendenser inden 

     for indkøbsområdet 

 3. Virksomheden som et system           B     4 

  3.1. Virksomheden som et input- 

     output system 

  3.2. Beskrivelse af styringsbegrebet 

  3.3. Indkøbsafdelingen beskrevet 

     som et system 

  3.4. Indkøbsafdelingens betydning 

     i forbindelse med styring af 

     virksomhedens materiale- og 

     betalingsstrømme 

  3.5. Kommunikation mellem 

     indkøbsfunktionen og de øvrige 

     funktioner i virksomheden 

     (specifikationer og planer) 

 4. Indkøbsfunktionens problemstillinger      C     4 

  4.1. Ramme for indkøbsfunktionens 

     problemstillinger og opgaver 

  4.2. Indkøbstyperne 

  4.3. Indkøb på forskellige markeder 

  4.4. Profiler af indkøbsfunktionens 

     opgaver i forskellige virksomhedstyper 

  4.5. Kriterier for løsning af 

     indkøbsfunktionens opgaver: 

     økonomi, service 

  4.6. Indkøbets grundelementer: 

     Ejendomsrettens overgang, 

     leveringsbetingelser, betaling i 

     relation til kvalitet og service 

  4.7. Handlingsparametre i indkøbsarbejdet 

 5. Indkøbsprocessen som en beslutningsproces   C     5 

  5.1. Beslutningsprocessen 

     omkring indkøb af råvarer 

  5.2. Beslutningsprocessen 

     omkring indkøb af investeringsvarer 

  5.3. Indkøb af hjælpematerialer 

  5.4. Indkøbsprocessen i relation 

     til projekter i virksomheden: 

     - projektudvikling 

     - produktionsmodning 

     - etablering af produktionsanlæg 

  5.5. Indkøb af immaterielle produkter 

  5.6. Hjælpeværktøjer i beslutningsfasen: 

     - ABC analyser 

     - Værdianalyse 

 6. Oversigt over faserne i indkøbsprocessen    C     6 

  6.1. Indkøbsbehov - impulser 

     til indkøb 

  6.2. Behandling af indkøbsimpulser 

  6.3. Informationsindsamling 

     - anskaffelsesbeslutningen 

  6.4. Tilbudsindhentning - 

     indkøbsbeslutningen 

  6.5. Ordreopfølgning - 

     indkøbsarbejdets afslutning 

 7. Indkøbsgrundlaget               C     4 

  7.1. Definition af specifikationer 

  7.2. Specifikationers anvendelse 

     som en del af grundlaget 

     ved indkøbet 

  7.3. Forskellige typer af specifikationer 

     (funktions-, krav- og tekniske 

     specifikationer) 

  7.4. Standarder og normer 

  7.5. Branchemæssige kutumer og normer 

  7.6. Gennemgang af, hvorledes specifikationer 

     fremkommer/udarbejdes i virksomhedens 

     forskellige funktioner 

  7.7. Indkøbsfunktionens egne »specifikationer« 

  7.8. Specifikationers anvendelse 

     ved indkøb af varer på forskellige 

     forædlingsniveauer 

 8. Indkøbsplaner                 C     3 

  8.1. Definition af handlingsplan 

  8.2. Sammenhænget mellem planer 

     og budgetter 

  8.3. Den principielle opbygning 

     af handlingsplaner 

  8.4. Virksomhedens planstruktur 

     som nøglen til gennemførelse 

     af virksomhedens aktiviteter 

  8.5. Samspillet mellem funktionsområdernes 

     handlingsplaner, herunder betydningen 

     af virksomhedens 

     nøgleplanlægningsområde 

  8.6. Eksempler på forskellige typer 

     af planer: salg, produktion m.v. 

     i relation til virksomhedens 

     forædlingsområde 

 9. Afslutning                        1 

  9.1. Sammenfatning og diskussion 

                             ---------- 

                              30 timer 

                             ---------- 

 B. Indkøbets gennemførelse 

 1. Det forberedende indkøbsarbejde             2 

  1.1. Indkøbsimpulser             B 

     1.1.1. Definition 

     1.1.2. Oprindelse 

        (intern og ekstern) 

     1.1.3. Planlægning (køb til 

        ordrer, budgetkøb, 

        specialimpulser) 

  1.2. Indkøbsimpulsernes            B 

    behandling 

    1.2.1. Kontrol af data 

        (specifikation, lagernummer, 

        anførte modtageradresser) 

    1.2.2. Kriterier for behandling 

        (modelbeskrivelse) 

        a. køb af stort økonomisk 

         omfang, teknisk komplicerede 

         køb 

        b. køb af mellemstort økonomisk 

         omfang, rutinekøb 

        c. småkøb 

        d. køb ved afkald efter 

         rammeaftale 

    1.2.3. Vurdering af impulsobjekt 

        (værdibegrebet/værdianalyse) 

        under hensyn til 

        - brugsfaktorer (nytten) 

        - attraktivitetsfaktorer 

         (brugerpræferencer) 

        - tillægsværdier (f.eks. 

         leverandørservice) 

        - indkøbsmængdens størrelse 

         i relation til forbrug 

         og lager 

 2. Det indledende indkøbsarbejde              4 

  2.1. Forespørgslen              C 

     2.1.1. Udformning (herunder opstilling 

        og datarækkefølge) 

        eksempel 

     2.1.2. Indhold 

  2.2. Potentielle leverandører         C 

     2.2.1. Krav til leverandørerne 

     2.2.2. Leverandøradresser 

     2.2.3. Antal forespørgsler 

 3. Det udførende indkøbsarbejde              12 

  3.1. Vurdering af tilbudene          C 

     3.1.1. Faktorer, der vedrører de 

        økonomiske vilkår 

        - tilbudsprisen 

        - prisreguleringsforbehold 

        - rabatter 

        - leveringsbetingelser 

         (Købeloven og 

         INCOTERMS, seneste udgave) 

        - forsendelsesmåder 

        - emballage 

        - transportforsikring 

        - betalingsbetingelser 

        - intern og ekstern 

         rente (herunder 

         markedsrentedannelsen) 

        - told og kvantitative 

         restriktioner (herunder 

         også de europæiske 

         markedsdannelser) 

        - merværdiafgift (MOMS) 

        - forbrugsafgifter (punktskatter) 

        - valuta 

     3.1.2. Vurdering af øvrige 

        faktorer 

     3.1.3. Tilbudssammenligningen 

     3.1.4. Egenproduktion 

        - kort sigt (potentiel kapacitet) 

        - lang sigt 

         (kapacitetsdimensionering) 

     3.1.5. Leasing 

     3.1.6. Forhandlinger med tilbudsgiverne 

  3.2. Valg af tilbud              C 

 4. Det afsluttende arbejde                 8 

  4.1. Indkøbsordrens principielle indhold 

  4.2. Indkøbsordrens udformning 

     4.2.1. Indkøbsformular          C 

        (eksempel) 

     4.2.2. Bestillingsbrev          C 

        (eksempel) 

     4.2.3. Kontrakt (standardkontrakt,    B 

        specialkontrakt) skitsemæssige 

        eksempler 

        - udformning af almindelige 

         kontraktparagraffer 

     4.2.4. Rammeaftaler           C 

     4.2.5. Småordrer             C 

     4.2.6. Generelle indkøbsbetingelser   B 

  4.3. Ordrebekræftelsen            C 

  4.4. Leverancekontrollen           C 

     4.4.1. Kontrol med leveringstider 

     4.4.2. Kontrol med mængde 

     4.4.3. Kontrol med kvalitet 

  4.5. Fakturakontrol, herunder også 

     omtale af factoringssystemet       C 

  4.6. Reklamationer              C 

     4.6.1. Generelle bestemmelser (købelov) 

     4.6.2. Specielle bestemmelser 

        (kontrakter) 

 5. Indsamling af markedsdata           B     2 

 6. Salg af skrot, maskiner og 

  overskudsmaterialer              B     2 

                             --------- 

                              30 timer 

                             --------- 

                           I alt 60 timer 

Der stilles i alt 12 hjemmeopgaver hver af et omfang som en halv eksamensopgave.

IKRAFTTRÆDELSE M.V.:

Læreplanen træder i kraft den 1. august 1986. Samtidig ophæves læreplan 20.01/03.80 for INDKØB I.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Officielle noter

Ingen