Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for suppleringsfaget ERHVERVSJURA I ved merkonomkursus


FAG:

Læreplan for suppleringsfaget ERHVERVSJURA I ved merkonomkursus.

TIMETAL :

60 timer.

FORMÅL :

Formålet med undervisningen i Erhvervsjura I er at bibringe deltagerne et elementært kendskab til de vigtigste retsregler, der har betydning for erhvervslivet, således at der opbygges et praktisk grundlag hos deltagerne med henblik på at kunne vurdere karakteren og omfanget af erhvervsretlige problemer.

VÆGTNING :

A. Eleven skal være orienteret om emnet.

B. Eleven skal have opnået forståelse af og kendskab til emnet.

C. Eleven skal have opnået indsigt i og dybere kendskab til emnet og kunne anvende sin viden i afvigende kombinationer.

 

 Indhold og omfang:               Vejledende timetal 

 1. Retssystemet og dets funktion            2 

 2. Domstolene                      4 

 3. Fordringers stiftelse                14 

 4. Fordringers indhold                 2 

 5. Fordringers ophør                  4 

 6. Køb af løsøre                    16 

 7. Leasing                       2 

 8. Køb af fordringer                  10 

 9. Veksler og checks                  4 

 10.Forsikring                      2 

 Ialt                          60 timer 

                      Indlærings- Vejledende 

                      dybde    timetal 

 1. Retssystemet og dets funktion         A     2 

   1.1. Begrebet ret 

   1.2. Retskilderne 

 2. Domstolene                  B     4 

   2.1. Domstolenes organisation 

   2.2. En retssags gang 

   2.3. Appel 

   2.4. Tvangsfuldbyrdelse 

   2.5. Tvangsauktion 

   2.6. Arrest og forbud 

   2.7. Voldgift 

   2.8. Ankenævn 

 3. Fordringers stiftelse             C    14 

   3.1. Ved aftale 

     3.1.1. Indgåelse 

     3.1.2. Ugyldighed 

         3.1.2.1. Ifølge 

             myndighedsloven 

         3.1.2.2. Ifølge aftalelovens 

             kap. 3 

         3.1.2.3. Ifølge 

             forbrugeraftaleloven 

     3.1.3. Fuldmagt 

     3.1.4. Kommission 

   3.2. Ved skadegørende handlinger 

     eller undladelser 

     3.2.1. Ansvarsgrundlaget 

         3.2.1.1. Culpareglen 

         3.2.1.2. Culpa med omvendt 

             bevisbyrde 

         3.2.1.3. Ansvar uden 

             culpa 

     3.2.2. Tabet i følge erstatningsloven 

                       Indlærings-  Vejledende 

                        dybde    timetal 

 4. Fordringers indhold              B     2 

   4.1. Begrebet fordringsret 

   4.2. Skyldnerens forpligtelse 

   4.3. Misligholdelse 

 5. Fordringers ophør               B     4 

   5.1. Opgivelse 

   5.2. Modregning 

   5.3. Forældelse 

   5.4. Præklusion 

   5.5. Deponering 

 6. Køb af løsøre                 C    18 

   6.1. Retsforholdet mellem parterne 

     6.1.1. De køberetlige problemer 

     6.1.2. Parternes forpligtelser 

     6.1.3. Risikoens overgang 

     6.1.4. Misligholdelse fra 

         sælgerens side 

     6.1.5. Misligholdelse fra 

         køberens side 

     6.1.6. Fordringshavermora 

     6.1.7. Forbrugerkøb 

     6.1.8. Kreditkøb 

     6.1.9. Kontokøb 

     6.1.10. Betalingskort 

   6.2. Omsætningsbeskyttelse 

     6.2.1. Retsforholdet mellem 

         køberen og sælgerens 

         kreditorer 

         6.2.2.1. Kontantsalg 

         6.2.2.2. Køb med 

             ejendomsforbehold 

         6.2.2.3. Kreditkonsignation 

     6.2.3. Retsforholdet til 

         omsætningserhververe 

                       Indlærings- Vejledende 

                         dybde  timetal 

 7. Leasing                    B     2 

   7.1. »Operational leasing« 

   7.2. »Financial leasing« 

   7.3. »Parternes forpligtelser« 

 8. Køb af fordringer               C     8 

   8.1. Retsforholdet mellem parterne 

   8.2. Simple fordringer 

     8.2.1. Fortabelse af indsigelser 

     8.2.2. Fortabelse af rettigheder 

     8.2.3. Legitimation 

     8.2.4. Omsætningsbeskyttelse 

   8.3. Omsætningsgædesbreve 

     8.3.1. Fortabelse af indsigelser 

     8.3.2. Fortabelse af rettigheder 

     8.3.3. Legitimation 

     8.3.4. Omsætningsbeskyttelse 

 9. Veksler og checks               B     4 

   9.1. Retsforholdet mellem parterne 

   9.2. Fortabelse af indsigelser 

   9.3. Fortabelse af rettigheder 

   9.4. Legitimation, herunder 

     krydsning af checks 

   9.5. Regres og protest 

 10. Forsikring                  B     2 

   10.1. Forsikringsformerne 

   10.2 Parternes forpligtelser 

   10.3. Forsikringserstatningens 

      beregning 

                           Total 60 timer 

HJEMMEOPGAVER :

Der stilles i alt 12 hjemmeopgaver, hver af et omfang som en halv eksamensopgave.

IKRAFTTRÆDELSE M.V. :

Denne læreplan træder i kraft den 1. august 1986. Samtidig ophæves læreplan for erhvervsjura I af 19. marts 1984.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Officielle noter

Ingen