Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget OMRÅDESTUDIER på merkonomkursus i International Marketing, fransklinien


Formål

Formålet med undervisningen er

- at deltagerne opnår indsigt i udvalgte områders demografiske, naturbestemte, kulturelle, politiske, økonomiske og historiske forhold

- at deltagerne opnår færdighed i at udvælge og selvstændigt bearbejde dansk og fransk kildemateriale om disse områder

- at deltagerne udbygger deres evne til at udtrykke sig på fransk om de ovennævnte forhold.

Mål

Målet med undervisningen er

- at deltagerne har indsigt i de hovedelementer i et områdestudium, som har betydning for markedsbearbejdning

- at deltagerne kan redegøre for de informationsmidler og -kanaler, der er relevante for et områdestudium

- at deltagerne systematisk kan indsamle, læse og forstå relevant dansk og fransk kildemateriale om udvalgte markeder (lande og regioner)

- at deltagerne selvstændigt kan analysere og perspektivere det indsamlede materiale samt vurdere det

- at deltagerne kan strukturere og fremlægge tilegnet stof på fransk

Indhold

Fransk (30 timer) læses parallelt med kulturgeografi (30 timer) i en fagligt integreret helhed.

Der redegøres for hovedelementerne demografi, natur, kultur, politik, økonomiske og historiske forhold, således, at deltagerne opøver deres evne til at forstå hovedelementernes betydning for markedsbearbejdningen.

Der orienteres om nationale og internationale informationskilder. Informationskildernes standardpublikationer præsenteres.

Ved gennemgang af erhvervsøkonomiske tekster udbygges deltagernes evne til at læse, forstå og kommentere på fransk.

Gennem integrering og parallellisering af fagene kulturgeografi og fransk opøves deltagerne i at indsamle, analysere, perspektivere og vurdere kildemateriale om hovedelementerne i udvalgte områder.

Deltagerne trænes i at anvende relevant terminologi i forbindelse med mundtlig sprogbehandling og skriftlige øvelser og opgaver.

Ved selvstændigt arbejde med emner under hovedelementerne trænes deltagerne i at strukturere skriftlige opgaver samt tilrettelægge og afholde korte foredrag på fransk. Der lægges vægt på præsentationsteknik og non-verbal kommunikation.

Under evalueringen af foredraget øves deltagerne i at give og modtage kritik.

Deltagerforedraget/den skriftlige opgave afvikles på fransk.

Timetal

60 timer

Hjemmeopgaver

Der stilles i alt 12 eksamensopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamenssæt.

Ikrafttrædelse m.v.

Læreplanen har virkning fra august 1987.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Officielle noter

Ingen