Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget MARKEDSPLANLÆGNING/SALGSTEKNIK på merkonomkursus i International Marketing, fransklinien


FORMÅL

Formålet med undervisningen i MARKEDSPLANLÆGNING/SALGSTEKNIK er

- at deltagerne tilegner sig færdighed i opstilling af markedsføringsplaner

- at deltagerne opnår indsigt i og kan medvirke ved eksportens praktiske gennemførelse

- at deltagerne kan varetage eksportfunktioner på internationale markeder med forskelligartedede kulturmønstre.

MÅL

Målet med undervisningen er

- at deltagerne har indsigt i de elementer og faser, der indgår i markedsføringsplanen, og kan vurdere planens praktiske gennemførlighed

- at deltagerne har indsigt i de eksterne offentlige og private hjælpefunktioner, der har betydning for eksportens gennemførelse

- at deltagerne har indsigt i væsentlige kultur-sociologiske forhold af betydning for den personlige salgsindsats og kan tilrettelægge og gennemføre salgsarbejdet i praksis.

INDHOLD

MARKEDSPLANLÆGNING/SALGSTEKNIK (60 timer) læses tidsmæssigt parallelt med kurset i EKSPORTFRANSK III (60 timer) i en faglig integreret helhed.

Der redegøres for markedsføringsplanens elementer: mål, strategi, politik, aktivitetsplan, budget og kontrol, og for sammenhængen mellem elementerne.

I fortsættelse af MARKEDSANALYSE øves deltagerne i udfærdigelse af markedsføringsplaner.

Der redegøres for finansieringsproblemerne. Deltagerne øves i at behandle praktiske forhold vedrørende betalingmåde, finansieringsform og risikobegrænsning.

Der redegøres for speditions- og transportfunktionens rolle i eksportarbejdet.

Virksomhedens muligheder for at styrke eksporten gennem nationale og overnationale ordninger beskrives, og deltagerne øves i at vurdere og udnytte disse muligheder.

Der redegøres for salgsopgavens elementer. Deltagerne øves i tilrettelæggelse af salgsrejsen og i salgs- og forhandlingsteknik.

Der redegøres for kultur-sociologiske hovedtræk i de vigtigste geografiske regioner.

Deltagernes evne til at indleve sig i og forstå fremmede handelspartneres adfærd opøves, således at salget og forhandlingen kan gennemføres markedstilpasset.

MARKEDSPLANLÆGNING/SALGSTEKNIK trænes ved øvelser, opgaver, cases og studiekreds.

STUDIEKREDS

Der udarbejdes en studiekredsrapport på 25 sider +/- 20% af typisk 3 deltagere.

Deltagerne vælger studiekredsemne, som godkendes af faglærerne.

Ved studiekredsarbejdet trænes deltagerne i systematisk problemformulering, indsamling af kildemateriale, analyse og vurdering samt udarbejdelse af markedsføringsplan for et givet produkt i et givet geografisk område.

Studiekredsrapporten består af en analysedel og en plandel. Deltagernes - eventuelt - reviderede studiekredsrapport fra kurset i MARKEDSANALYSE kan indgå helt eller delvist i studiekredsrapportens analysedel.

Studiekredsrapportens analysedel udfærdiges på dansk, mens planlægningsdelen udfærdiges på fransk.

Den samlede rapport afleveres til deltagerne og begge lærere.

Behandlingen af studiekredsrapporten er et samspil mellem opgaveløsere, opponenter, øvrige kursusdeltagere og såvel fransklæreren som marketinglæreren:.

- rapporten fremlægges og uddybes på fransk.

- opponentgruppen, der er udpeget af faglærerne, fremfører sin kritik på fransk.

- øvrige kursusdeltagere fremfører kritik og stiller spørgsmål på fransk.

- rapporten og dens fremlæggelse samt opponenternes indlæg evalueres.

Studiekredsrapporten bedømmes godkendt/ikke godkendt af både marketinglærer og fransklærer:

- rapportens faglige indhold - i såvel analysedel som markedsplanlægningsdel bedømmes af marketinglæreren.

- den sprolige udformning af markedsplanlægningsdelen bedømmes af fransklæreren.

Fremlæggelsen af den samlede studiekredsrapport bedømmes af fransklæreren.

Timetal

60 timer

Hjemmeopgaver

Der stilles i alt 12 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamenssæt.

Ikrafttrædelse m.v.

Læreplanen har virkning fra august 1987.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Officielle noter

Ingen