Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget EXPORTFRANSK III på merkonomkursus i International Marketing, fransklinien


Formål

Formået med undervisningen er

- at deltagerne tilegner sig en sproglig færdighed i at redegøre for markedsføringsplaner

- at deltagerne opnår indsigt i og kan medvirke ved planlægning og gennemførelse af det personlige eksportsalg i fransksprogede områder

- at deltagerne udvikler deres evne til at varetage eksportfunktioner på fransksprogede markeder med forskelligartede kulturmønstre

- at deltagerne videreudvikler deres evne til at forstå og at udtrykke sig mundtligt og skriftligt på nuanceret og varieret fransk.

Mål

Målet med undervisningen er

- at deltagerne på fransk selvstændigt kan redegøre for og uddybe en markedsføringsplan samt kommunikere løsningsforslag til en praktisk problemstilling inden for eksportmarkedsområdet

- at deltagerne kan anvende forhandlings- og salgsteknikker i det personlige salgsarbejde på eksportmarkedet

- at deltagerne har indsigt i sproglige, politiske, kulturelle, sociologiske, økonomiske og historiske forhold på fransksprogede markeder med forskelligartede kulturmønstre.

- at deltagerne på fransk kan gennemføre en samtale med markedsføringsmæssigt indhold.

Indhold

EKSPORTFRANSK III (60 timer) læses parallelt med MARKEDSPLANLÆGNING/SALGSTEKNIK (60 timer) i en fagligt integreret helhed.

I undervisningsforløbet belyses de elementer, som indgår i faget MARKEDSPLANLÆGNING/SALGSTEKNIK (jfr. læreplanen for dette fag) ved sideløbende begrebsorientering. For at sikre den nødvendige integration er vigtige elementer markeret med plustegn i lærervejledningen til faget MARKEDSPLANLÆGNING/ SALGSTEKNIK.

I arbejdet med emnerne indgår skriftlig og mundtlig redegørelse for og uddybning af markedsføringsplaner.

Deltagernes indsigt i de sproglige, politiske, kulturelle, sociologiske, økonomiske og historiske forhold, som har betydning for eksportens gennemførelse og den personlige salgsindsats på fransksprogede markeder, uddybes gennem arbejdet med tekster, herunder auditivt og audiovisuelt materiale.

Deltagernes receptive og produktive sprogfærdigheder videreudvikles gennem arbejdet med tekster (herunder eksportdokumenter), cases, rollespil og deltagerforedrag, der inddrager relevant terminologi.

Ved afholdelse af foredrag og gennemførelse af rollespil om salgssituationer opøves deltagerne i forhandlingsstrategier og salgs- og forhandlingsteknik, herunder non-verbal kommunikation.

Gennem udarbejdelse af løsningsforslag til cases, som indeholder problemstillinger inden for eksportmarkedsføring, trænes deltagerne i at strukturere materiale samt i at formulere sig selvstændigt på nuanceret og varieret fransk.

Studiekreds

Opgaveløserne udfærdiger i tilknytning til den studiekredsrapport, der i faget MARKEDSPLANLÆGNING/ SALGSTEKNIK udarbejdes på dansk (jfr. læreplanen for dette fag), et resumee på fransk af markedsplanlægningsdelen.

Den samlede studiekredsrapport afleveres til skolen, kursusdeltagerne og begge faglærerne.

Behandlingen af studiekredsrapporten er et samspil mellem opgaveløsere, opponenter, øvrige kursusdeltagere og såvel fransklæreren som marketinglæreren:

- opgaveløserne fremlægger og uddyber rapporten på fransk

- opponentgruppen, der er udpeget af faglærerne, fremfører sin kritik på fransk

- de øvrige kursusdeltagere fremfører kritik og stiller spørgsmål på fransk

- faglærerne evaluerer på dansk rapporten og dens fremlæggelse samt opponenternes indlæg.

Studiekredsrapporten bedømmes godkendt/ikke godkendt af både marketinglæreren og fransklæreren ud fra en helhedsvurdering:

- rapportens faglige indhold - i såvel analysedel som markedsplanlægningsdel - bedømmes af marketinglæreren

- den sproglige udformning af resumeet af markedsplanlægningsdelen bedømmes af fransklæreren

- fremlæggelsen af den samlede studiekredsrapport bedømmes af fransklæreren.

Timetal 60 timer

Hjemmeopgaver Der stilles i alt 12 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamenssæt.

Ikrafttrædelse m.v. Læreplanen har virkning fra august 1987.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Officielle noter

Ingen