Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget EKSPORTFRANSK I på merkonomkursus i International Marketing, fransklinien


Formål

Formålet med undervisningen er

- at deltagerne opnår indsigt i kulturelle og erhvervsmæssige forhold på udvalgte fransksprogede markeder

- at deltagerne får kendskab til internationale markedsmæssige sammenhænge

- at deltagerne udbygger deres evne til at forstå og til at udtrykke sig på fransk om emner, der vedrører dagligliv, samfundsforhold og erhvervsliv

- at deltagerne bliver i stand til at forhandle på fransk

Mål

Målet med undervisningen er

- at deltagerne har kendskab til de erhvervsmæssige, kulturelle, politiske og økonomiske forhold, som er relevante for afsætningen på udvalgte franske markeder

- at deltagerne kan forstå og anvende varieret og nuanceret fransk talesprog, såvel i almene som i samfunds- og erhvervsrelaterede sammenhænge

- at deltagerne kan kommentere autentiske, erhvervsrelaterede tekster samt udtrykke sig selvstændigt i et varieret skriftsprog

- at deltagerne kan gennemføre en samtale med erhvervsrelateret indhold.

Indhold

I undervisningsforløbet behandles tekster, herunder auditivt og audiovisuelt materiale, som dækker erhvervsmæssige, kulturelle, politiske og økonomiske forhold.

I tekstvalget inddrages emner, som forbereder faget OMRÅDESTUDIER.

Deltagernes erfaringsverden, herunder erhvervsbaggrund, inddrages i størst muligt omfang.

Undervisningen, der foregår på fransk, bygger på det kommunikative sprogsyn.

Såvel receptive som produktive færdigheder styrkes gennem arbejde med lyd- og videobånd samt tekster med erhvervsmæssigt, kulturelt, politisk og økonomisk indhold.

Gennem arbejde med autentiske sagprosatekster opøves deltagernes evne til at analysere, kommentere, argumentere og parallellisere.

Ved udarbejdelse og afholdelse af foredrag trænes deltagerne i strukturering af det udvalgte materiale samt i anvendelse af præsentationsteknik, herunder non-verbal kommunikation.

Udtryksfærdigheden styrkes endvidere ved arbejde med simulationer og cases under anvendelse af samtalestrategier og mødeteknik.

Under evaluering af foredrag, simulationer og casebehandling opøves deltagerne i at give og modtage kritik.

På baggrund af og med udgangspunkt i erhvervsrelaterede tekster trænes deltagerne i kommentering og selvstændig formulering, herunder rapportskrivning.

Timetal

60 timer.

Hjemmeopgaver

Der stilles i alt 12 eksamensopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamenssæt.

Ikrafttrædelse m.v.

Læreplanen har virkning fra august 1987.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Officielle noter

Ingen