Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Fagplan med målbeskrivelser for faget engelsk inden for HTX-forsøgsuddannelse


---------------------------------------------------------------------

 

 Betegnelse            Engelsk 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Længde              220 timer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Udgave              1. udgave 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kursusplanen er godkendt     22. november 1982 

 ---------------------------------------------------------------- 

Undervisningsministeriet

Direktoratet for erhvervsuddannelserne

P.D.V.

Peter Grunbaum

uddannelseskonsulent

Fagmålbeskrivelse

Formålet med undervisningen er, at eleven

- bliver i stand til at forstå talesprog i normalt tempo med hensyn til både helheden og detaljen,

- bliver i stand til at tale spontant med korte ytringer i situatio- ner fra dagliglivets område, at give meddelelser, at beskrive forhold af praktisk og teoretisk art, og at kunne udtrykke synspunkter og holdninger på baggrund af et givet tema.

- bliver i stand til at forstå tekster af såvel almen som tek- nisk/naturvidenskabelig art med hensyn til både helheden og i rimeligt omfang detaljen og

- er orienteret om kulturelle og samfundsmæssige forhold i det engelske sprogområde.

Emneoversigt

 • 1) Pensum omfatter såvel fiktive tekster fra forskellige genrer (no- velle, drama, roman) som ikke - fiktive tekster af såvel almen som teknisk/naturvidenskabelig art, fortrinsvis fra det 20. århundrede. Følgende områder skal indgå i pensum, såvel hvad angår fiktive som ikke - fiktive tekster:

- familie- og fritidsliv.

- sociale og samfundsmæssige forhold.

- arbejdslivet.

Der læses intensivt ca. 125 sider og ekstensivt ca. 250 sider. Både det intensivt og det ekstensivt læste stof skal omfatte såvel fiktive som ikke - fiktive tekster.

Emnemålbeskrivelser

 • 2) Målet med undervisningen i emneområderne - familie- og fritidsliv, - sociale og samfundsmæssige forhold og - arbejdslivet er, at eleverne gennem arbejde med enkle tekster fra sprogområdet bliver i stand til at forstå, beskrive og i et vist omfang tage stilling til teksternes indhold.
 • 3) Der skal i det daglige arbejde gives eleverne en vis øvelse i at udtrykke sig skriftligt som hjælp til underbygning af den mundtlige sprogfærdighed.
Officielle noter

Ingen