Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Fagplan med målbeskrivelser for faget tysk inden for HTX-forsøgsuddannelse


---------------------------------------------------------------------

 

 Betegnelse            Tysk 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Længde              200 timer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Udgave              1. udgave 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kursusplanen er godkendt     22. november 1982 

 --------------------------------------------------------------------- 

Undervisningsministeriet

Direktoratet for erhvervsuddannelserne

P.D.V.

Peter Grunbaum

uddannelseskonsulent

Fagmålbeskrivelse

Formålet med undervisningen er, at eleven

- bliver i stand til at forstå talesprog i normalt tempo med hensyn til både helheden og detaljen,

- bliver i stand til at tale spontant med korte ytringer i situationer fra dagliglivets område, at give meddelelser, at beskrive forhold af praktisk og teoretisk art, og at kunne udtrykke synspunkter og holdninger på baggrund af et givet tema.

- bliver i stand til at forstå tekster af såvel almen som teknisk/naturvidenskabelig art med hensyn til både helheden og i rimeligt omfang detaljen og

- er orienteret om kulturelle og samfundsmæssige forhold i det tyske sprogområde.

Emneoversigt

 • 1) Pensum omfatter såvel fiktive tekster fra forskellige genrer (novelle, drama, roman) som ikke - fiktive tekster af såvel almen som teknisk/naturvidenskabelig art, fortrinsvis fra det 20. århundrede.

Følgende områder skal indgå i pensum, såvel hvad angår fiktive som ikke - fiktive tekster:

- familie- og fritidsliv.

- sociale og samfundsmæssige forhold.

- arbejdslivet.

Der læses intensivt ca. 120 sider og ekstensivt ca. 150 sider. Både det intensivt og det ekstensivt læste stof skal omfatte såvel fiktive som ikke - fiktive tekster.

Emnemålbeskrivelser

 • 2) Målet med undervisningen i emneområderne

- familie- og fritidsliv,

- sociale og samfundsmæssige forhold og

- arbejdslivet

er, at eleverne gennem arbejde med enkle tekster fra sprogområdet bliver i stand til at forstå, beskrive og i et vist omfang tage stilling til teksternes indhold.

 • 3) Der skal i det daglige arbejde gives eleverne en vis øvelse i at udtrykke sig skriftligt som hjælp til underbygning af den mundtlige sprogfærdighed.
Officielle noter

Ingen