Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Fagplan med målbeskrivelser for faget samfundsfag m/virksomhedslære og samarbejdslære inden for HTX-forsøgsuddannelse


---------------------------------------------------------------------

 

 Betegnelse           Samfundsfag m/virksomhedslære 

                 og samarbejdslære 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Længde             180 timer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Udgave             1. udgave 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kursusplanen er godkendt    22. november 1982 

 --------------------------------------------------------------------- 

Undervisningsministeriet

Direktoratet for erhvervsuddannelserne

P.D.V.

Peter Grünbaum

uddannelseskonsulent

Fagmålbeskrivelse ........... side 2

Emnemålbeskrivelser ......... side 4

Formålet med undervisningen er, at eleven

- bliver i stand til at overskue og deltage i beslutninger i forskellige sociale systemer,

- opnår indsigt i sider af samfundsfagenes teori- og metodeproblemer.

For at opnå dette skal undervisningen opfylde følgende delmål:

 • 1) at eleven opnår en generel indsigt i - den enkelte arbejdstagers rolle og vilkår i virksomheden, - virksomhedens ejer-, kapital- og personaleforhold, - arbejdsprocessens planlægning, tilrettelægning og ledelse, - styring af administration, produktion, distribution og afsætning, - arbejdsmarkedsforhold, de aftalemæssige forhold og arbejdsmarkedets organisationer.
 • 2) at eleven opnår forståelse for de socialpsykologiske forhold og for sin egen funktion i arbejdsmiljøet, idet forholdet mellem individ og organisation i arbejdskommunikations-, informations- og beslutningsprocessen behandles med udgangspunkt i virksomhedernes og samfundets konkrete organisation.
 • 3) at eleven erhverver sig - kendskab til de drivkræfter, der er væsentlige for samfundsudviklingen, - indsigt i nogle centrale økonomiske, sociale, politiske og kulturelle forhold, problemer og sammenhænge, - kendskab til, hvorledes beslutninger træffes i forskellige typer af sociale systemer.
 • 4) at eleven sættes i stand til - præcist og systematisk at kunne iagttage samfundsforhold, - kritisk at kunne vurdere samfundsfagligt stofs anvendelighed til at belyse et opstillet problem, - at formulere problemstillinger til et samfundsfagligt emne, - at analysere værdielementerne bag et givet udsagn.
 • 5) at fremme elevens mulighed for at klargøre forudsætninger og værdielementer bag egne og andres synspunkter, udsagn og handlinger.
 • 6) at give eleven en grundlæggende viden om offentlige og private virksomheders brug af elektronisk databehandling, således at elevens mulighed for at deltage i beslutninger og debatter inden for dette område styrkes.

Undervisningen

Undervisningen bygger på teorier, metoder og resultater hentet fra fagene sociologi, økonomi, politologi, social- og arbejdspsykologi samt virksomhedslære.

Formålene med undervisningen nås gennem arbejde med 4-8 emneområder, således at teori- og metodeproblemer tages op i relation til emneområderne.

Målene for arbejdet med emneområderne formuleres ud fra læreplanen inden for de rammer der beskrives nedenfor og på den måde der beskrives i afsnittet »undervisningens tilrettelæggelse«.

Et emneområde kan enten være et område inden for et af fagene sociologi, økonomi, politologi, social- og arbejdspsykologi eller virksomhedslære eller et tværgående emne. Mindst 3 af emneområderne skal være tværgående emner. Mindst eet emneområde skal som centralt element inddrage væsentlige samfundsmæssige problemer ved offentlige og private virksomheders brug af elektronisk databehandling. De emner og samfundsfaglige fænomener, der udgør undervisningens indhold, skal have en bis bredde.

En væsentlig del af undervisningen skal omfatte arbejde med teksttabel- og diagrammateriale i tilknytning til de valgte emneområder. Endvidere kan lydbånd billedbånd, film, ekskursioner, virksomhedsbesøg, gæsteundervisning osv. indgå som undervisningsmateriale.

Ved denne bearbejdning kan inddrages metoder og teknikker fra datalæren.

Undervisningens tilrettelæggelse.

Ved begyndelsen af første semester skal læreren enten sammen med eleverne udarbejde en plan for semestrets arbejde eller gøre eleverne bekendt med en sådan plan. Læreren og eleverne planlægger i fællesskab de følgende semestres arbejde. Læreren og eleverne drøfter i hvert semester undervisningen regelmæssigt.

Der kan samarbejdes med andre fag.

I andet semester skal der samarbejdes med de teknologiske fag om introduktion af et begrebsapparat til analyse af teknologiudvikling.

Officielle noter

Ingen