Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Fagplan med målbeskrivelser for faget fysik inden for HTX-forsøgsuddannelse


Fagmålbeskrivelse 5

Emneoversigt 4

Emnemålbeskrivelser 5-13

Formålet med undervisningen er, at eleven - erhverver sig viden om vigtige begreber, lovmæssigheder og teorier inden for såvel den klassiske som den moderne fysik,

- erhverver sig viden om den fysik, der danner grundlag for vigtige tekniske anvendelser,

- gør sig fortrolig med eksperimental metode, særlig i forbindelse med områder, der indgår i de øvrige fag i HTXuddannelsen,

- lærer sig at analysere og behandle enkle fysiske problemer ved hjælp af matematiske metoder.

 

 Fysik. 

 I Fysiske størrelser   8 

 II Varmelære       12 

 III Stationære elektri- 34 

  ske strømme 

 IV Kinematik       20 

 V Dynamik        24 

 VI Arbejde og energi   10 

 VII Ideale gasser    16 

 VIII Bølgelære      8 

 IX Elektrostatik     18 

 X Magnetisme       16 

 XI Atomfysik       14 

 XII Atomernes kerner   22 

 XIII Fysik og datamaski- 38 

  ner (simulation) 

             240 x) 

 x) Hertil kommer 30 

  timer til øvelser 

             270 

 • (I) Fysiske størrelser og enheder

Inden for emnet fysiske størrelser og enheder skal eleven vise forståelse af og færdighed i at vurdere størrelsesforhold og enheder.

Emnet indeholder følgende underemner:

 • 1) De grundlæggende enheder i SI-systemet
 • 2) Måling af fysiske størrelser, usikkerhed og fejlkilder
 • 3) Afledte størrelser, størrelsesligninger
 • 4) Skalarer og vektorer i fysikken.
 • (II) Varmelære

Inden for emnet varmelære skal eleven erhverve sig viden om og demonstrere forståelse af de begreber, der indgår i emnet. Videre skal eleven kunne anvende og analysere varmelærens basale begreber.

Emnet indeholder følgende underemner:

 • 1) Temperatur, indre energi, varmetilførsel
 • 2) Varmekapacitet
 • 3) Varmefylde
 • 4) Varmetransport
 • 5) Kaloriemetri
 • 6) Smeltevarme og fordampningsvarme.
 • (III) Stationære elektriske strømme

Inden for emnet stationære elektriske strømme skal eleven tilegne sig viden om og demonstrere forståelse af de begreber, der indgår i emnet stationære elektriske strømme. Endvidere skal eleven kunne betjene sig af og klassificere basale begreber, der indgår i emnet stationære elektriske strømme.

Emnet indeholder følgende underemner:

 • 1) Elektrisk ladning
 • 2) Elektrisk strøm, strømforgrening
 • 3) Den elektriske strøms virkninger
 • 4) Spændingsforskel
 • 5) Joules lov, resistans
 • 6) Modstandstyper
 • 7) Ohms lov for et lederstykke
 • 8) Effekt
 • 9) Sammensætning af modstande, spændingsdeler
 • 10) Måleinstrumenter
 • 11) Målemetoder til modstandsmåling
 • 12) Karakteristik (modstande)
 • 13) Elektromotorisk kraft. Ohms lov for et kredsløb
 • 14) Sammensætning af spændingskilder
 • 15) Polspænding, kortslutningsstrøm
 • 16) Spændingskilder
 • 17) Risikomomenter ved anvendelse af elektricitet.
 • (IV) Kinematik

Inden for emnet kinematik skal eleven kunne genkalde sig viden om og forståelse af de begreber, der indgår i emnet kinematik. Videre skal eleven kunne betjene sig af og kategorisere grundlæggende begreber, der indgår i emnet kinematik.

Emnet indeholder følgende underemner:

 • 1) Jævn retlinjet bevægelse
 • 2) Hastighed for en ikke jævn bevægelse, gennemsnitshastighed
 • 3) Bevægelse med konstant acceleration
 • 4) Det frie fald
 • 5) Vilkårlig retlinjet bevægelse, gennemsnitsacceleration.
 • (V) Dynamik

Inden for emnet dynamik skal eleven kunne genkalde sig viden om og forståelse af de begreber, der indgår i emnet. Videre skal eleven kunne betjene sig af og kategorisere grundlæggende begreber, der indgår i emnet dynamik.

Emnet indeholder følgende underemner:

 • 1) Impuls, impulsbevarelse
 • 2) Kraftbegrebet. Definition af resulterende kraft
 • 3) Newtons 1. lov. Newtons 3. lov.
 • 4) Ikke retlinjet bevægelse
 • 5) Jævn cirkelbevægelse
 • 6) Tyngdekraft, gravitationskraft
 • 7) Det koniske pendul
 • 8) Det skrå kast
 • 9) Elastiske kræfter (fjederkræfter), harmonisk bevægelse 10) Gnidning
 • 11) Tryk
 • 12) Kraftmoment.
 • (VI) Arbejde, energi og effekt

Inden for emnet arbejde, energi og effekt skal eleven tilegne sig viden om og forståelse af de begreber, der indgår i emnet. Videre skal eleven kunne klassificere og udlede grundlæggende begreber, der indgår i emnet arbejde, energi og effekt.

Emnet indeholder følgende underemner:

 • 1) En konstant krafts arbejde
 • 2) En ikke konstant krafts arbejde
 • 3) Konservativt kraftfelt
 • 4) Potentiel energi
 • 5) Den resulterende krafts arbejde, kinetisk energi
 • 6) Mekanikkens energisætning, mekanisk energi
 • 7) Ikke konservative kræfters arbejde
 • 8) Energioverførsel
 • 9) Effekt
 • 10) Elastiske og uelastiske stød.
 • (VII) Ideale gasser

Inden for emnet ideale gasser skal eleven identificere viden om og forståelse af de begreber, der indgår i emnet. Videre skal eleven kunne klassificere og udlede grundlæggende begreber, der indgår i emnet ideale gasser.

Emnet indeholder følgende underemner:

 • 1) En indespærret gas' tryk
 • 2) En gas' temperatur og tryk
 • 3) Tilstandsligningen
 • 4) De afledte love
 • 5) Gassens massefylde
 • 6) Diffusion af gasser, molekylernes fart
 • 7) Mættede dampes tryk
 • 8) Ideale gassers arbejde.
 • (VIII) Bølgelære

Inden for emnet bølgelære skal eleven tilegne sig viden om og demonstrere forståelse af de begreber, der indgår i emnet. Videre skal eleven kunne omorganisere og kategorisere grundlæggende begreber, der indgår i emnet.

Emnet indeholder følgende underemner:

 • 1) Sammenhængen imellem hastighed, frekvens og bølgelængde
 • 2) Tvær- og længdebølger
 • 3) Superpositionsprincippet, Huyghens princip, tilbagekastning. brydning, gitteret
 • 4) Stående bølger.
 • (IX) Elektrostatik

Inden for emnet elektrostatik skal eleven tilegne sig viden om og demonstrere forståelse af de begreber, der indgår i emnet. Videre skal eleven kunne omorganisere og kategorisere grundlæggende begreber, der indgår i emnet.

Emnet indeholder følgende underemner:

 • 1) Coulombs lov
 • 2) Elektrisk felt, feltlinjebegrebet
 • 3) Elektrisk flux, Causs teorien
 • 4) Fuldstændig og ufuldstændig fordeling
 • 5) Elektrisk potentiel energi
 • 6) Potential og potentialforskel
 • 7) Kondensator og kapacitet
 • 8) Elektrostatisk energi
 • 9) En ladet partikels bevægelse i et homogent elektrisk felt.
 • (X) Magnetisme

Inden for emnet magnetisme skal eleven tilegne sig viden om og demonstrere forståelse af de begreber, der indgår i emnet. Videre skal eleven kunne omorganisere og kategorisere grundlæggende begreber, der indgår i emnet.

Emnet indeholder følgende underemner:

 • 1) Permanent magnetisme, jordmagnetfelt, magnetiske feltlinjer
 • 2) Magnetisk induktion (B), magnetisk flux
 • 3) Kraften på en ladet partikel i et magnetfelt
 • 4) En ladet partikels bevægelse i et homogent magnetfelt samt i et homogent magnetfelt og elektrisk felt
 • 5) Blot og Savarts lov, feltet i en spole
 • 6) Lederes gensidige påvirkning. Definitionen af 1 ampere
 • 7) Induktion, Faradays induktionslov, Lenz's lov
 • 8) Selvinduktion.
 • (XI) Atomfysik

Inden for emnet atomfysik skal eleven tilegne sig viden om og demonstrere forståelse af de begreber, der indgår i emnet. Videre skal eleven kunne omorganisere og kategorisere grundlæggende begreber, der indgår i emnet.

Emnet indeholder følgende underemner:

 • 1) Den fotoelektriske effekt
 • 2) Røntgenstråling
 • 3) Atomernes opbygning
 • 4) Bohrs atomteori
 • 5) Brintatomet
 • 6) Atomer med mere end een elektron.
 • (XII) Atomernes kerner

Inden for emnet atomernes kerner skal eleven tilegne sig viden om og demonstrere forståelse af de begreber, der indgår i emnet. Videre skal eleven kunne omorganisere og kategorisere grundlæggende begreber, der indgår i emnet.

Emnet indeholder følgende underemner:

 • 1) Kernernes opbygning
 • 2) Kernekræfter
 • 3) Ustabile kerner
 • 4) Alfa-, beta- gamma-radioaktivitet
 • 5) Fission
 • 6) Fusion
 • 7) Kerneprocesser
 • 8) Registrering af radioaktive partikler
 • 9) Halveringstid, aktivitet
 • 10) Absorption af radioaktiv stråling
 • 11) Biologisk virkning af (ioniserende stråling) radioaktiv stråling.
 • (XIII) Fysik og datamaskiner (simulation)

Simulation er en teknik, der er nært beslægtet med fysikerens/fysiklærerens arbejde. Der opstilles modeller, hvis rigtighed afprøves i virkeligheden, og hvis konsekvenser undersøges.

De områder, hvor simulation kunne anvendes i fysikundervisningen, kunne være i forbindelse med demonstrationsforsøg,

der vanskeligt kan foretages på grund af f.eks.

 • a) processen forløber for hurtigt eller for langsomt b) de legemer, der indgår, er uhåndterlige
 • c) mangel på anvendeligt udstyr
 • d) vanskeligt realiserbare forsøgsbetingelser.

Følgende eksempler på simulation i fysikundervisningen kunne komme på tale

 • 1) Varmeledning/isolering
 • 2) Neutronflux
 • 3) Kraftbegrebet
 • 4) Harmonisk bevægelse
 • 5) Bølgeudbredelse
 • 6) Netværksanalyse.
Officielle noter

Ingen