Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan efg 2. del. Hovederhvervsområde: Jern og Metal. Uddannelse: Bygnings- og landbrugssmed

Efter indstilling fra Erhvervsuddannelsesudvalget inden for jern- og metalområdet samt forelæggelse for Erhvervsuddannelsesrådet, har direktoratet godkendt 2.dels uddannelsen som bygnings- og landbrugssmed med virkning fra 1. januar 1988.

Uddannelsesvarighed: 3 år.

Lovgrundlag: Lov om erhvervsfaglige grunduddannelser jvf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 18. marts 1987.

 

 Uddannelsesmodel: 

 !-------! !-----!-------!-----!------!-----!------!-----!------!---! 

  Basis    P   S10   P   S9   P   S5   P   S5  P 

 !-------! !-----!-------!-----!------!-----!------!-----!------!---! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold      ca. 12 uger 

 1. skoleophold (trin 1)     10 uger 

 2. praktikophold      ca. 30 uger 

 2. skoleophold (trin 2)     9 uger 

 3. praktikophold      ca. 39 uger 

 3. skoleophold (trin 3)     5 uger 

 4. praktikophold      ca. 38 uger 

 4. skoleophold (trin 4)     5 uger 

 5. praktikophold      ca. 8 uger 

Skoleopholdene er angivet som nettotider, d.v.s. undervisningsfrie perioder er ikke medregnet. Der kan ske kalendermæssig forskydning i de enkelte praktikopholds varighed af hensyn til en jævn udnyttelse af skolekapaciteten.

Undervisningen på skoleopholdene trin 1 og 2 er fælles med lærlinge og efg-elever i plade- og konstruktionssmede- og kleinsmedeuddannelsen samt lærlinge i grovsmede- og bygnings- og landbrugssmedeuddannelserne i samlæste klasser.

Trin 1 er tillige fælles med efg-uddannelsen som beslagsmed. Trin 3 og 4 gennemføres fælles med lærlinge i bygnings- og landbrugssmedeuddannelsen.

Timefordeling på de enkelte skoleophold:

 

 Fagområde     Tr.1   Tr.2   Tr.3   Tr. 4   i alt: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Værksteds- 

 undervisning    200   180   100   100     580 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fagteori      105   89    40    70     304 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fremmedsprog     20   20    0    0     40 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Obl.fællesfag    45   40    25    30     140 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Valgfrie fag     30   31    35    0     96 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt        400   360   200   200    1160 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Uger         10    9    5    5     29 

 --------------------------------------------------------------------- 

Undervisningsgrundlag:

Undervisningen gennemføres på grundlag af direktoratets godkendte kursusplaner.

overordnet uddannelsesmål:

Den færdiguddannede bygnings- og landbrugssmed kan udføre alle normalt forekommende arbejdsdiscipliner inden for montage samt fremstilling af bygningsinstallationer og inventar omfattende tegningslæsning, opmærkningsmetoder, afkortning og tildannelse, manuel- og maskinelbearbejdning, sammenføjnings- og montageteknik samt materialelære.

Bygnings- og landbrugssmeden har desuden kendskab til landbrugstraktorer og -redskaber samt deres elektriske og hydrauliske systemer.

Bygnings. og landbrugssmeden er i stand til at foretage fejlfinding, fejlretning og justeringer samt normal forekommende reparationer. Arbejdet udføres under anvendelse af reparationshåndbøger på dansk, tysk og engelsk, samt andre tilgængelige tekniske data, herunder Justitsministeriets og Dansk Standards foreskrifter for landbrugsmaskiner og redskaber.

Herudover forudsættes kendskab til faglig og sikkerhedsmæssig korrekt brug af det anvendte udstyr.

Bygnings- og landbrugssmeden har med udgangspunkt i virksomhedslære fået udbygget sin forståelse af samfundsforhold og samarbejdsrelationer samt arbejdet med skriftlig og mundtlig dansk.

p.d.v.

e.b.

Knud Frankær

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen