Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Fagplan med målbeskrivelser for faget kemi inden for HTX-forsøgsuddannelse


Kursusplanen er godkendt 22. november 1982

 

 Undervisningsministeriet 

 Direktoratet for erhvervsuddannelserne 

 P.D.V. 

 Peter Grünbaum 

 uddannelseskonsulent 

 Fagmålbeskrivelse          3 

 Emneoversigt            4 

 Emnemålbeskrivelser         5-13 

Kemi .

Formålet med undervisningen er, at eleven

- opnår en basisviden i kemi, herunder en oversigt over opfattelsen af atomernes opbygning og den kemiske bindings natur,

- opnår viden om vigtige uorganiske og organiske forbindelser,

- opnår grundlæggende færdigheder i laboratoriearbejde,

- bliver fortrolig med eksperimental undersøgelsesmetode, særlig inden for områder, der indgår i de øvrig fag i HTX-uddannelsen,

- bliver orienteret om betydningsfulde kemiske metoder og stoffers anvendelse i håndværk, industri og samfundet i øvrigt,

- opnår kendskab til typiske processer inden for områder som arbejdsmiljø, økologi, forurenings- og miljølære, materialelære, polymerkemi, elektrokemi og termodynamik.

Kemi

Atomers opbygning

Det periodiske system

Tilstandsformer

Støkimetri

Syrer, baser og salte

Redoxprocesser

Kemisk ligevægt

Stofkemi

Organisk kemi

Atomers opbygning

Formålet med emnet er at eleven erhverver sig viden om atomers opbygning, stoffers opbygning, blandinger og bindinger.

Emnet er beskrevet på undervisningsindholdsblanketter:

Atomers opbygning

Stoffer, opbygning, sammensætning og

kemisk binding.

Det periodiske system

Formålet med emnet er, at eleven erhverver sig viden om opbygning og sammenhængen i det periodiske system, herunder opdelingen i hovedgrupper, sidegrupper og perioder.

Eleven skal videre opnå forståelse af fælles træk og forskelle i hovedgrupper, sidegrupper og i perioder, herunder inddeling af grundstofferne i metaller, semimetaller og ikke-metaller.

Emnet er beskrevet på undervisningsindholdblanketter:

Periodisk system.

Tilstandsformer

Formålet med emnet er at eleven erhverver sig viden om tilstandsformerne gas, væsker og faste stoffer, herunder viden om Avogadros lov, molarvolumen, volumenforhold ved reaktioner mellem gasser, gassers opløselighed i vand, krystallinske og amorfe stoffer, samt er i stand til at anvende luftarternes tilstandsligning.

Emnet er beskrevet på undervisningsindholdsblanketten:

Tilstandsformer.

Støkiometri.

Formålet med emnet er at eleven erhverver sig viden om opskrivning og afstemning af reaktionsligninger for kemiske reaktioner og kan anvende disse ved kvantitative beregninger, bl.a. på udførte laboratorieøvelser.

Emnet er beskrevet på undervisningsindholdsblanketter:

Afstemningsregler for reaktionsligninger

Kvantitative beregninger.

Syrer, baser og salte.

Formålet med emnet er at eleven erhverver sig viden om Brønsteds syre-baseteori og pH-begrebet. I denne forbindelse skal eleven kunne udføre kvantitative beregninger på stærke syrer og baser.

Formålet med emnet er endvidere at eleven erhverver sig viden om stærke og svage elektrolytter, om salte og deres reaktioner i vandige opløsninger og om indikatorer og deres anvendelse.

Emnet er beskrevet på undervisningsindholdsblanketter:

Brønsteds syre-baseteori

Elektrolytter og salte.

Redoxprorocesser.

Formålet med emnet er at den studerende erhverver sig viden om regler for afstemning af redoxprocesser, herunder forståelse af begreberne elektronoverførsel, oxidationstrin i korresponderende redoxpar.

Formålet med emnet er videre at eleven erhverver sig viden om elektrokemiske reaktioner, herunder metallernes spændingsrække og elektrolyse.

Emnet er beskrevet på undervisningsindholdsblanketter:

Regler for redoxprocesser

Elektrokemi.

Kemisk ligevægt.

Formålet med emnet er at eleven erhverver sig viden om kemiske

ligevægte og kan anvende Le Chateliers princip til kvalitative forklaringer af forskydninger i ligevægte som funktion af ændringer i reaktionsbetingelser.

Formålet med emnet, er endvidere at eleven erhverver sig viden om exotherme og endotherme processer beskrevet ved den termodynamiske enthalpifunktion (Hess lov).

Emnet er beskrevet på undervisningsblanket:

Ligevægte.

Stofkemi.

Formålet med emnet er at eleven erhverver sig viden om stofkemien i de vigtigste hovedgrupper og i enkelte sidegrupper beskrevet ved grundstofferne og heraf afledede kemiske forbindelsers fysiske og kemiske egenskaber, forekomst, fremstilling og anvendelser.

Formålet med emnet er endvidere at eleven erhverver sig systematisk viden om uorganisk nomenklaturregler.

Emnet er beskrevet på undervisningsindholdsblanketter:

Grundstofferne: H, C1, O, S, N, P og C

Metallerne: Na, Ca, A1, Pb, Cu og Fe

Uorganisk nomenklaturregler.

Organisk kemi.

Formålet med emnet er at eleven erhverver sig viden om systematikken i den organiske kemi om vigtige kemiske forbindelser i stofgrupperne og om disse forbindelsers praktiske anvendelse.

Formålet med emnet er endvidere at eleven erhverver sig viden om de organiske nomenklaturregler med henblik på anvendelse på konkrete forbindelser.

Emnet er beskrevet på undervisningsindholdsblanketter.

Stofgrupper

Organisk nomenklatur.

Officielle noter

Ingen