Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget ENGELSK, gruppe III 1. og 2. fremmedsprog. Kursus til handelsmedhjælpereksamen


FORMÅLET MED UNDERVISNINGEN I ENGELSK VED KURSUS TIL HANDELSMEDHJÆLPEREKSAMEN

Formålet med undervisningen er, at eleverne øger deres evne til at udtrykke sig på engelsk om dagliglivet, samfundet og erhvervslivet.

Herunder at eleverne udvikler deres bevidsthed om de menneskelige, sproglige og kulturelle faktorer, der har betydning for samspillet mellem personer, virksomheder, institutioner og myndigheder i nationale og internationale sammenhænge.

MÅL

At eleverne kan

- forstå varieret talesprog

- udtrykke sig nuanceret med hensyn til både indhold og form i relevante situationer samt selvstændigt føre en samtale på basis af kendte tekster

- læse og forstå sværere tekster

- oversætte forretningsbreve og formulere sig skriftligt i relation til en tekst.

INDHOLD

Mundtlig og skriftlig sprogbehandling integreres gennem arbejde med følgende emner fra dagliglivet, samfundslivet og erhvervslivet. Emnerne skal omhandle forhold i engelsktalende områder og Danmark. Der kan foretages sammenligninger.

1. Dagligliv f. eks. personlig baggrund, boligtyper, fritidsinteresser, skik og brug, omgangsformer

2. Samfundsliv f. eks. uddannelse, job, politik, energi, miljø, massemedier, teknologi

3. Erhvervsliv f. eks. handel og industri, afsætning og service. Derudover andre emner, som kan relateres til elevernes praksis.

I undervisningsforløbet skal indgå et cirkelprogram, der er bygget op omkring en kerne af tekster med samme tema. Eleverne arbejder gruppevis med forskellige emner, der er relateret til dette tema.

Når denne læreplan anvendes på kursus med 60 timer (2. fremmedsprog), bortfalder kravet om et cirkelprogram.

Den tværfaglige dimension tilgodeses derved, at elevernes viden fra andre relevante fag inddrages i undervisningen.

1. Sprogfærdighed

Der arbejdes med moderne engelske tekster og andet materiale, såsom autentiske lyd- og videobånd og billeder, som udbygger elevernes kendskab til de under INDHOLD nævnte emner.

Lytteforståelsen trænes gennem aflytning af autentiske sprogbånd. Eleverne skal kunne referere og kommentere indholdet.

Talefærdigheden opøves ved arbejde med samtale samt situationsspil. Eleverne skal kunne anvende de sprogfunktioner, som er nødvendige for at føre en nuanceret samtale om typiske emner inden for dagliglivet, samfundslivet og erhvervslivet.

EKSEMPLER:

 

 situation    rolle      emne 

 værelses-    du/vært(inde)  nyt værelse 

 udlejning 

 sports-     du/din med-   kampen tabt 

 forening    spiller -------------------------------------------- 

 --- 

 udlært     du/arbejds-   karriere- 

         giver      planlægning 

 borgermøde   vælger/politiker forurening 

 ----------------------------------------------- 

 reklamebureau  producent/    markedsføring 

         agent 

 virksomhed   ansat/ansat   teknologi 

Læseforståelsen øves ved læsning af tekster, der har relation til de under INDHOLD nævnte emner. Eleverne skal kunne vurdere en teksts indhold og argumentere for deres udsagn.

Skrivefærdigheden trænes ved, at eleverne arbejder med forskelligartede opgaver, såsom oversættelse dansk-engelsk på grundlag af en engelsk støttetekst og besvarelse af spørgsmål i relation til en tekst.

2. Støttediscipliner

Gennem ordbogsøvelser skal eleverne opnå fortrolighed med ordklasserne, samt opøves i at læse og forstå en tekst, udtrykke sig skriftligt i et selvstændigt sprog samt oversætte fra dansk til engelsk.

Det er ikke et mål i sig selv at indlære syntaks, semantik og morfologi. Disse begreber inddrages kun i det omfang, de bidrager til udvikling af elevernes kommunikative færdigheder.

I det hele taget skal undervisningen koncentreres omkring de områder, hvor dansk og engelsk adskiller sig strukturelt, f. eks. ordstilling, omskrivning med »to do«, mådesudsagnsord, udvidet tid, kongruens, fremtid, almindeligt forekommende uregelmæssige udsagnsord, sammensat tid, brugen af kendeord, of-ejefald, placering af biord, problemer i forbindelse med forholdsord + styrelse.

Følgende basisstrukturer indlæres:

- spørgende sætninger

- nægtende sætninger

- fremsættende sætninger

og som en konsekvens heraf skal undervisningen fokusere på følgende funktionelle grammatiske begreber, som indgår i komplekse sætninger:

- spørgeord (where, when, why, who, how...)

- steds-, tids- og mådesangivelser (in the street, during my stay, some day, this week, not until, in this way, in a casual manner...)

- talord/klokkeslet/dato

- sætningsforbindere (as, when, whereas, nevertheless, whether...)

- udråbsord (indeed, why, certainly...) - gradsbiord (most, hardly, somewhat, considerably...)

- almindeligt forekommende uregelmæssige navneord (child, money, advice, information, goods...)

- forholdsordsforbindelser (at a price, in reply to, in my opinion...)

Denne læreplan træder i kraft den 15. januar 1985.

P.d.v.

e.b.

N.H. Tetzschner

underv.insp.

Officielle noter

Ingen