Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Fagplan med målbeskrivelser for teknologikonstruktion/teknisk kommunikation


Kursusplanen er godkendt 22. november 1983

Undervisningsministeriet

Direktoratet for Erhvervsuddannelserne

P.D.V.

Peter Grünbaum

uddannelseskonsulent

Fagmålsbeskrivelse, teknologi 3

Fagmålsbeskrivelse, konstruktion og teknisk kommunikation 4

Emneoversigt 5

Emnemålsbeskrivelser, teknologi 6

Emnemålsbeskrivelser, konstruktion og teknisk kommunikation 9-10 Formålet med undervisningen er - at give eleven en bred grundlæggende indføring i den teknologi, der anvendes i industri og håndværk, herunder materialelære og materialebearbejdning, målesystemer og måleteknik samt montage- og sammenføjningsteknikker, - at udvide elevens forudsætning og motivation for de studieforberedende almene fag og faget konstruktion og teknisk kommunikation,

- at supplere elevens kvalifikationer i fagene fysik, kemi og matematik,

- at udbygge elevens kendskab til sammenhængen mellem den teknologiske og den øvrige samfundsmæssige udvikling således, at eleven inden for dette område får styrket sin mulighed for at overskue og deltage i beslutninger og debatter i det politiske og sociale liv, så som arbejdspladser, familie og organisationer.

Formålet med undervisningen er, at eleven får

- et grundlæggende kendskab til teori og metode ved tekniske beregnings- og dimensioneringsopgaver,

- kendskab til konstruktionsforudsætninger, herunder formgivningsaspektet.

- kendskab til dokumentation og rapportering af udførte konstruktionsopgaver, herunder kendskab til teknisk tegning, anvendelse af standarder og normer samt tekniske manualer,

- et grundlæggende kendskab til et problemorienteret programmeringssprog, således at eleven kan konstruere, afprøve og editere simple programmer,

- et sådant kendskab til brug af dataudstyr og datadisciplin, at eleven kan arbejde med færdige bibliotekssystemer,

- udvidet sine forudsætninger og styrket sin motivation for de studieforberedende almene fag,

- suppleret sine kvalifikationer i matematik, fysik, kemi og sprogfagene.

Teknologi

Måleteknik

Materialer og komponenter

Bearbejdning

Maskiner og værktøj

Kvalitetsstyring

Reguleringsteknik

Normer

Konstruktion og Teknisk kommunikation

Produktudvikling

Formgivning

Statik, styrkelære og dimensionering

Projektering

Transmissionssystemer

Meddelelsesformer

Dokumentation

Teknisk litteratur

EBD-programmer

Ialt 460 t

Måleteknik .

Formålet med emnet er at sætte eleverne i stand til:

- at anvende S.I.-systemet i henhold til gældende standarder - at vurdere størrelsesordner, herunder anvende relevante præfixer - at afsætte og udtage længdemål under hensyntagen til foreskrevne tolerancer.

- at måle tider, masser og kræfter.

- at måle strømstyrke, - spænding og modstand inden for det svag- og stærkstrømstekniske område.

- at foretage flow-målinger i væsker og gasser.

- at foretage temperatur- og trykmålinger i faste stoffer, væsker og gasser.

- at kunne foretage niveaumålinger i forbindelse med processtyring - at kunne vurdere måleusikkerhed.

- at iagttage de med målinger nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Materialer og komponenter .

Formålet med emnet er at sætte eleverne i stand til:

- at danne sig et overblik over materialer og komponenters anvendelsesområder.

- at vurdere anvendte materialer og komponenters fysiske egenskaber, herunder plasticitet, elasticitet, varmeudvidelse, elektrisk og termisk ledningsevne.

- at vurdere anvendte materialer og komponenters kemiske og miljømæssige egenskaber, herunder korrosion og toxicitet. - at vurdere anvendte materialer og komponenters æstetiske og økonomiske egenskaber.

Bearbejdning

Formålet med emnet er at give eleverne en teoretisk og praktisk viden, der sætter dem i stand til:

- at foretage spåntagende bearbejdning, herunder vælge egnede skæreværktøjer og maskiner.

- at vælge og anvende sanmenføjningsteknikker herunder limning, lodning, svejsning, sømning m.v.

- at vælge og anvende andre bearbejdningsteknikker som f.eks. ætsning, bukning, klipning.

Maskiner og værktøj .

Formålet med emnet er at give eleverne en teoretisk og praktisk viden om driftsforhold i forbindelse med maskiner og værktøj herunder:

- at vurdere kapacitetsudnyttelse og vedligholdelsesforhold - at have kendskab til anskaffelseskriterier

- at have kendskab til forhold vedrørende personale, bygninger, miljø og sikkerhedsforhold.

Kvalitetsstyring .

Formålet med emnet er at give eleverne teoretisk og praktisk viden om kvalitetsstyring, herunder:

- at anvende statistiske metoder til prøveudtagning

- at udføre kontrolmåling

- at have kendskab til justering af produktions/procesforløbet.

Reguleringsteknik

Formålet med emnet er at give eleverne teoretisk og praktisk viden om reguleringsteknik og - systemer, herunder:

- at have kendskab til principper indenfor reguleringsteorien - at have kendskab til metoder til hastigheds-, flow-, temperatur- og niveauregulering.

- at have kendskab til anvendte komponenter.

Normer .

Formålet med emnet er at give eleverne en viden, der sætter dem i stand til:

- at opsøge, vurdere og anvende standarder

- at vurdere og anvende referenceprøver.

Produktudvikling .

Formålet med emnet er at give eleverne teoretisk og praktisk viden, der sætter dem i stand til:

- at arbejde med faserne i en produktudvikling.

Formgivning .

Formålet med emnet er at give eleverne viden, der sætter dem i stand til:

- at vurdere og arbejde med formgivningsaspektet.

Statik, styrkelære og dimensionering .

Formålet med emnet er at give eleverne teoretisk og praktisk viden, der sætter dem i stand til:

- at vurdere og bestemme påvirkningerne på konstruktionselementer

- at dimensionere og styrkeberegne konstruktionselementer hensigtsmæssigt

- at udføre deformationsberegninger.

Projektering .

Formålet med emnet er, at give eleverne forståelse for, hvad begrebet projektering indebærer.

At projektere vil sige at anvise vejen fra ide til virkelighed, eller at gøre rede for, hvordan noget skal gøres for at blive som det ønskes

Undervisningen må give eleverne indblik i de metoder der anvendes for at angive faserne fra en ide's opståen til planlægning og produktion af det færdige produkt herunder: - at kende terminologi og omfang af de forskellige projekteringsfaser, som klarlægger processens forløb.

Transmissionssystemer .

Formålet med emnet er gennem eksempler at give kendskab til forskellige transmissionssystemer.

Meddelelsesformer .

Formålet med emnet er at give eleverne teoretisk og praktisk

viden, der sætter dem i stand til:

- at arbejde med mundtlig sprogopfattelse

- at arbejde med skriftlig-sprogopfattelse

- at arbejde med grafisk sprogopfattelse

- at arbejde med forholdet mellem ord og billede (leksivisuel kommunikation)

- at udarbejde rapporter

Dokumentation .

Formålet med emnet er at give eleverne viden, der sætter dem

i stand til:

- at vurdere og arbejde med metoder til fremstilling, reproduktion og opbevaring af dokumentationsmateriale.

Teknisk litteratur .

Formålet med emnet er at give eleverne viden, der sætter

dem i stand til:

- at opsøge og anvende teknisk litteratur, eksempelvis betjeningsvejledninger, håndbøger, opslagsværker, tidsskrifter, rapporter, manualer, lærebøger, EDB-manualer m.v.

EDB-programmer

Formålet med emnet er at give eleverne indsigt i et problemorienteret programmeringssprog, således et eleverne:

- selvstændigt kan udarbejde, afprøve og redigere egne programmer med brug af datamat, på en sådan måde, at eleverne i senere projektarbejder i andre fag, kan anvende datamaten som hjælpemiddel.

Officielle noter

Ingen