Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget METODESTYRING II ved teknonomkursus


Timetal:

60 timer.

Formål:

Det er formålet med metodestyring II:

- at give deltagerne kendskab til og forståelse for de muligheder og begrænsninger der er ved at indføre og anvende automatisering, og hvilke forbedringer der kan opnås ved at anvende informationsteknologi.

- at give deltagerne kendskab til og forståelse for de faser der generelt indgår i en systematisk problemløsning, således at det i praksis vil være en naturlig måde for deltagerne at arbejde på d.v.s. at de f.eks. ikke springer over de første faser.

- at give deltagerne et sådant kendskab til og forståelse for en fabriksplanlægnings forskellige faser, at de kan redegøre for datakrav, indhold og formål med de enkelte faser. Desuden at give deltagerne kendskab til og anvendelsesmæssig forståelse for de metoder og hjælpemidler der anvendes i praktisk lay-out arbejde.

- at give deltagerne konkret praktisk kendskab til gruppearbejde i forbindelse med metodestyringsarbejdet, d.v.s. arbejde med emner der ligger indenfor eller i nær tilknytning til indholdet i metodestyring I og metodestyring II.

 

 Indhold og omfang: 

                        vejledende antal timer 

 1. Introduktion                      2 

 2. Nyere hjælpemidler i metodestyringen          8 

 3. Systematisk problembehandling             18 

 4. Fabriksplanlægning                  16 

 5. Studiekredsarbejde                  16 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ialt                           60 timer 

Vægtning:

A. Eleven skal være orienteret om emnet.

B. Eleven skal have opnået forståelse af og kendskab til emnet.

C. Eleven skal have opnået indsigt i og dybere kendskab til emnet og kunne anvende sin viden i afvigende kombinationer.

1. INTRODUKTION

1.1 Præsentation af lærer og deltagere

1.2 Gennemgang af læreplan

1.3. Fagets undervisningsformer

Mål:

Formålet med præsentationene af lærer og deltagere er at skabe et godt samarbejdsgrundlag for de arbejdsopgaver holdet skal udføre sammen i løbet af kurset. Der bør heri ses en parallel til samarbejdet i forbindelse med metodestyrringsarbejdet i praksis.

Formålet med gennemgang af læreplanen er at redegøre for, og pege på sammenhænge mellem fagets overordnede formål, delmål, indhold og opbygning. Der bør samtidig redegøres for fagets relationer til andre fag.

Formålet med at redegøre for og drøfte fagets undervisningsformer er at få deltagerne til at forstå betydningen af at de aktivt medvirker ved at inddrage egne erfaringer og eksempler i undervisningen.

2. Nyere hjælpemidler i metodestyringen

2.1 Automatisering og informationsteknologi

2.1.1 Tekniske hjælpemidler bl.a. robotter, FMS, CAM etc.

2.1.2 Datakrav og krav til informationsbehandling

2.2 EDB som hjælpemiddel til analyse

2.2.1 Ved metodeanalyse

2.2.2 Ved tidsanalyse

3. Systematisk problembehandling

3.1 Problemformulering og afgrænsning

3.1.1 Formål

3.1.2 Hjælpemidler

3.2 Planlægning

3.2.1 Formål

3.2.2 Hjælpemidler

3.3 Dataindsamling

3.3.1 Formål

3.3.2 Hjælpemidler

3.4 Analyse af data

3.4.1 Formål

3.4.2 Hjælpemidler

3.5 Opstilling af løsningsforslag

3.5.1 Formål

3.5.2 Hjælpemidler

3.6 Vurdering af konsekvenser af alternative løsningsforslag

3.6.1 Formål

3.6.2 Hjælpemidler

3.7 Præsentation og valg af løsninger

3.7.1 Formål

3.7.2 Hjælpemidler

3.8 Gennemførelse af godkendt løsning

3.8.1 Formål

3.8.2 Hjælpemidler

3.9 Opfølgning

3.9.1 Formål

3.9.2 Hjælpemidler

4. Fabriksplanlægning

4.1 Fabriksplanlægningens formål og opgaver

4.2 Fabriksplanlægningens praktiske gennemførelse

4.2.1 De 4 faser (oversigt)

4.2.2 Faktorer der påvirker lokaliseringen

4.2.3 Hovedplan

4.2.3.1 Formål

4.2.3.2 Hjælpemidler

4.2.3.3 Nyere lay-outer og produktionsformer bl.a. UPS, produktionsceller og materiale øer

4.2.4 Detailplan

4.2.4.1 Formål

4.2.4.2 Hjælpemidler

4.2.4.3 Nyere lau-outer og produktionsformer bl.a. FMS, CAM, CIM etc.

4.2.5 Gennemførelse

5. Studiekredsarbejde

Mål:

Modulet afsluttes med en større studiekreds/gruppeopgave, der har relation til en konkret virksomhed og behandling af et defineret problemområde i virksomheden. Opgaverne skal fortrinsvis forsøges at løses med udgangspunkt i elevernes arbejdspladser. Der bør på dette niveau ske et samarbejde med virksomheden og eleverne, således at disse allerede på dette stade får lejlighed til at opnå erfaringer i indsamling og behandling af informationer, der kan lede til den endelige beslutning. Det forudsættes, at eleverne forpligtes til at gennemdrøfte studiekradsopgaven med repræsentanter for virksomheden.

Hjemmeopgaver:

Der stilles 12 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamenssæt.

Ikrafttrædelse m.v.:

Læreplanen har virkning fra den 1. august 1986. Samtidig ophæves læreplan 41.01/02.81 for metodestyring II.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Officielle noter

Ingen