Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget Produktions-, lager- og entreprisestyring ved teknonomkursus


TIMETAL: 60 timer

Formål:

Det er kursets formål at give deltagerne en indsigt i og viden om de ressource- og styringsmæssige forhold i håndværksvirksomheder, således at de kan bistå ved planlægning og gennemførelse af virksomhedens opgaver.

 

 Indhold og omfang:          Vejledende timetal. 

 1. Introduktion                2 

 2. Virksomhedsanalyse og -økonomi       10 

 3. Produktionsstyring -planlægning      12 

 4. Lagerstyring                6 

 5. Produktionsforberedelse          12 

 6. Entreprisestyring             12 

 7. Bestemmelser, myndighedskrav        6 

                     --------------- 

 Ialt                     60 timer 

                     --------------- 

Vægtning :

A . Eleven skal være orienteret om emnet.

B . Eleven skal have opnået forståelse af og kendskab til emnet.

C . Eleven skal have opnået indsigt i og dybere kendskab til emnet og kunne anvende sin viden i afvigende kombinationer.

1. Introduktion. 2 timer

Målet er at give et overblik over relationer til andre fag i håndværkslinien. Endvidere at redegøre for de særlige forhold, der er gældende for typiske håndværksvirksomheder.

 • (A) 1.1 Generel introduktion. 1.2 Karakteristiske forskelle mellem håndværk og andre erhvervsgrene, specielt industriområdet.

2. Virksomhedsanalyse og -økonomi. 10 timer

Målet er at give deltagerne kendskab til enkle analyseværktøjer med henblik på at kunne vurdere virksomhedens økonomiske og ressourcemæssige situation samt bedømme dens udviklingsmæssige potentiale.

 • (C) 2.1 Krydskort, kompetenceprofil. 2.2 Økonomi 2.2.1 Resultatopgørelse 2.2.2 Dækningsbidrag 2.2.3 Dækningsgrad 2.2.4 Nulpunktsomsætning 2.2.5 Sikkerhedsmargin 2.2.6 Kapacitetsgrad

2.3 Balancen 2.3.1 Kapitalanvendelsen 2.3.2 Kapitalfremskaffelsen

2.4 Regnskabsprincipper

2.5 Regnskabslovgivning

3. Produktionsstyring (planlægning). 12 timer

Målet er at give deltagerne forståelse for og viden om de metoder og værktøjer, der står til rådighed for gennemførelsen af planlægningsfunktionen i håndværksvirksomheder.

Der lægges vægt på de metoder, der bedst honorerer netop den karakteristik, som disse virksomheder oftest har, fra udførelse af enkeltopgaver (ordreproduktion), småseriefabrikation til entrepriser. Det skal endvidere påpeges, at produktionsstyringen skal kunne honorere de krav, der stilles fra det kunde- og serviceprægede miljø, som disse virksomheder befinder sig i.

 • (C) 3.1 Produktionsformer og -typer. 3.2 Tidsplanlægning 3.2.1 Hovedtidsplan, aktivitetsopdeling 3.2.2 Detailplaner, nedbrydning 3.2.3 Netværksplaner, procesdiagram 3.2.4 Gentagelseseffekten 3.2.5 EDB til produktionsstyring

3.3 Gennemløbstider - leveringstid

3.4 Bemandingsplaner

3.5 Materialeplanlægning 3.5.1 Materialebehov 3.5.2 Materialeindkøb

3.6 Materielplanlægning (udstyr)

3.7 Økonomi 3.7.1 Investeringsovervejelser 3.7.2 Kapitalbehov 3.7.3 Finansiering

3.8 Planlægning af kvalitetsstyring 3.8.1 Kvalitetskrav 3.8.2 Kvalitetsovervågningsmetoder

3.9 Fastlæggelse af papirrutiner 3.9.1 Produktionspapirer vedr. materialer 3.9.2 Arbejdssedler 3.9.3 Arbejdsinstruktioner 3.9.4 Hjælpemidler for produktionsstyringen (tavler m.v.)

4. Lagerstyring 6 timer

Målet er at give deltagerne forståelse for de styringsmæssige opgaver i håndværksvirksomhederne, der dels er præget af begrænsede lagermængder i virksomhederne og dels af nødvendige lagerdispositioner, der skal placeres på de eksterne arbejdssteder som byggepladser m.fl. Der lægges vægt på beregning af nødvendig lagerplads samt indføring i transportøkonomien - såvel den interne transport som transport mellem virksomheder, leverandører og de eksterne arbejdspladser.

 • (B) 4.1 Lagerstyring 4.1.1 Indkøb 4.1.2 Forvaltning 4.1.3 Opbevaring

4.2 Lagerøkonomi 4.2.1 Kapitalbehov 4.2.2 Lagerrente 4.2.3 Svind, spild

4.3 Lagerindretning, transport

5. Produktionsforberedelse. 12 timer

Målet er at give deltagerne kendskab til grundlæggende metoder for produktionsforberedelse i håndværksvirksomheder, herunder udarbejdelse af arbejdsinstruktioner, -anvisninger samt opstilling af daglige arbejdsplaner under hensyn til de opstillede fremskridtsplaner og leveringstider.

Målet er endvidere at behandle de personalemæssige forhold, omfattende sikkerheds- og aflønningsprincipper, på en sådan måde, at de ressourcer, der er til rådighed, anvendes på en økonomisk måde.

 

 (B) 5.1 Metodeplanlægning, bevægelsesøkonomi 

 (C) 5.2 Medarbejderforhold 

   5.2.1 Tillidsmandssystemet 

   5.2.2 Overenskomster 

   5.2.3 Faglige forhold 

   5.2.4 Formandsbegrebet 

 (C) 5.3 Aflønningsprincipper 

   5.3.1 Lønsystemer, akkord, timeløn 

   5.3.2 Priskuranter 

   5.3.3 Gentagelseseffekten 

   5.3.4 Overskudsdeling 

 (C) 5.4 Kvalitetsovervågning 

 (B) 5.5 Materialerekvirering, materialetilførsel 

 (B) 5.6 Værkstedsindretning 

   5.6.1 Bygninger, installationer 

   5.6.2 Maskiner 

 (C) 5.7 Byggepladsindretning 

   5.7.1 Transport af materialer, personer 

   5.7.2 Materialeoplagring 

   5.7.3 Maskiner og hjælpemidler 

   5.7.4 Velfærdsforanstaltninger 

   5.7.5 Installationer for produktion 

   5.7.6 Foranstaltninger for klima (vejrlig) 

 (C) 5.8 Arbejdsmiljø, sikkerhedsorganisation 

 6. Entreprisestyring .           12 timer 

 Målet er at give deltagerne viden om de faktorer, der er afgørende 

  for at kunne gennemføre en entreprisestyring. Styringen falder i 

  tre afgørende hovedfaser: 

 a) Forkalkulation og beregning af ressourcer 

 b) Tilrettelægning af gennemførelsen 

 c) Overvågning af fremskridt og afvigelsesrapportering. 

 (C) 6.1 Forkalkulation i relation til totalbudget 

   6.2 Kapitalbehov, finansieringsplan 

   6.3 Likviditetsbudgetter 

   6.4 Tilbudsafgivelse, forbehold 

   6.5 Underentrepriser og deres styring 

   6.6 Daglig styring, afvigelser 

   6.7 Personaleledelse og -styring 

   6.8 Projektarbejde - formandsopgaver 

   6.9 Byggemøder 

   6.9.1 Forberedelse 

   6.9.2 Forhandlinger 

   6.9.3 Referater 

 7. Bestemmelser, myndighedskrav.        6 timer 

 (B) 7.1 Regnskabsmæssige 

   7.2 Juridiske 

   7.3 Statistik, indberetninger 

   7.4 Personalemæssige, organisationer 

   7.5 Miljømæssige 

   7.5.1 Arbejdsmiljø 

   7.5.2 Eksternt miljø 

Hjemmeopgaver:

Der stilles ialt 12 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamenssæt.

Ikrafttrædelse m.v.:

Læreplanen har virkning fra den 1. august 1986.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Officielle noter

Ingen