Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget PRODUKTIONSSTYRING I ved teknonomkursus


Timetal :

60 timer.

Adgangsbetingelser:

Ingen udover de generelle

Formål:

At bibringe eleven en grundlæggende viden om produktionsstyringsmetoder og midler, som anvendes i virksomhederne, således at eleven selvstændigt med udgangspunkt i den enkelte kunde- eller lagerordre og under hensyntagen til virksomhedens kapacitet kan udregne og opgive leveringstermin samt opfølge ordrens afvikling på den for virksomheden mest økonomiske måde.

 

                     Vejledende   Vægtning 

 Indhold og omfang             timetal 

 1. Introduktion                2     A 

 2. Produktionsstyringens placering 

  i virksomheden               4     B 

 3. Kapaciteten i virksomheden         4     C 

 4. Ordrer                   8     C 

 5. Planlægning                18     C 

 6. Lager- og indkøbsstyring         16     C 

 7. Systemer og hjælpemidler          4     B 

 8. EDB                    4     B 

Vægtning :

A. Eleven skal være orienteret om emnet.

B. Eleven skal have opnået forståelse af og kendskab til emnet.

C. Eleven skal have opnået indsigt i og dybere kendskab til emnet og kunne anvende sin viden i afvigende kombinationer.

1. Introduktion

1.1. Præsentation af lærer og deltagere

1.2. Fagets formål og mål

1.3. Undervisningsformer i faget

2. produktionsstyringens placering i virksomheden

Formålet er at sætte eleven i stand til at beskrive, hvordan produktionsstyringen indgår sammen med virksomhedens øvrige funktioner, herunder beskrive den nødvendige kommunikation mellem funktionerne.

2.1. Virksomhedens hovedfunktioner

2.2. Produktionsstyringens opgaver

2.3. Planlægningsniveauer

2.4. Produktionsstyringens placering og forbindelse med øvrige funktioner i virksomheden

3. Kapaciteten i virksomheden

Formålet er at sætte eleven i stand til at registrere og beskrive de kapaciteter, både mandskab og maskiner, der kan anvendes ved planlægningen. Samt vedligehold og udvikling af kapacitet.

3.1. Mandskab

3.2. Maskiner 3.2.1. Aktiv kapacitet 3.2.2. Passiv kapacitet

4. Ordrer

Formålet er at sætte eleven i stand til at karakterisere de forskellige typer af ordrer samt at kunne nedbryde ordrene til planlægningsformål.

4.1. Kundestyret 4.1.1. Enkeltstyksproduktion 4.1.2. Serieproduktion

4.2. Lagerstyret 4.2.1. Serieproduktion 4.2.2. Masseproduktion

4.3. Nedbrydning 4.3.1. Styklister/operationskort

5. Planlægning

Formålet er at sætte eleven i stand til at udføre planlægning, d.v.s. foretage belastning af kapacitet, lave belastningsoversigter, foretage kapacitetsudjævning, udregne en leveringstid, vælge maskiner i en given situation, vælge mellem at producere selv eller købe hos underleverandør samt kunne følge op på en ordre.

5.1. Planlægningsprincipper 5.1.1. Dateringsregler 5.1.2. Prioriteringsregler 5.1.3. Arbejdskalender

5.2. Planlægningsteknikker 5.2.1. Gantt-kort 5.2.2. Belastningslister 5.2.3. Netværk 5.2.4. Cyklisk planlægning 5.2.5. Line of Balance

5.3. Praktisk planlægning 5.3.1. Producere selv/underleverandør 5.3.2. Valg af maskine 5.3.3. Kapacitetsbelastning 5.3.4. Kapacitetsudjævning 5.3.5. Belastningsoversigt 5.3.6. Gennemløbstid 5.3.7. Opfølgning

6. Lager- og indkøbsstyring

Formålet er at sætte eleven i stand til at forstå formålet med at have et lager samt styringen og disponeringen af lageret, herunder ABC - analyse og disponeringsmetoder.

Endvidere er det formålet at sætte eleven i stand til at udregne nettobehovet til en aktuel ordre samt give eleven et kendskab til hjælpemidler ved indkøb samt de generelle købs- og salgsbetingelser.

6.1. Lagerdrift 6.1.1. Lagermodeller 6.1.2. Disponering 6.1.3. Beholdningskontrol

6.2. Lagerøkonomi 6.2.1. Volumenværdi (ABC-analyse) 6.2.2. Økonomisk seriestørrelse 6.2.3. Valg af disponeringsmetode

6.3. Materialestyring og indkøb 6.3.1. Nedbrydning af varebehov 6.3.2. Brutto- nettobehovsprincippet 6.3.3. Indkøberens hjælpemidler 6.3.4. Generelle købs- og salgsbetingelser

7. Systemer og hjælpemidler

Formålet er at give eleven kendskab til nummersystemer, principper for konstruktion af formularer samt krav til blanketgange og endvidere kendskab til hjælpemidler til planlægning.

7.1. Systemer 7.1.1. Nummersystemer 7.1.2. Formularer 7.1.3. Blanketgange

7.2. Hjælpemidler 7.2.1. Planlægningstavler

8. EDB

Formålet er at give eleven et indtryk af EDB samt virkemåde og anvendelighed ved produktionsstyring.

8.1. EDB - teknologi

8.2. Anvendelsesområder

8.3. Demonstration/kørsel

Hjemmeopgaver :

Der stilles 12 hjemmeopgaver, hver af et omfang som en halv eksamensopgave.

Ikrafttrædelse m.v. :

Læreplanen har virkning fra den 1. august 1986. Samtidig ophæves læreplan 26.01/03.82 for produktionsstyring 1.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Officielle noter

Ingen