Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Studieplan for kurset 1.3. Driftsadministration ved Datanomkursus


UNDERVISNINGSMINISTERIET

Direktoratet for erhvervsuddannelserne

Studieplanen har virkning fra august 1985.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv. insp.

1.3 DRIFTSADMINISTRATION

Formål

Driftsadministration dækker en række emner af både administrativ og datamatisk karakter. Det er modulets formål at give deltagerne et overblik og en baggrundsviden, der sætter dem i stand til at arbejde med disse emner på en rationel måde.

Mål

Den studerende skal kunne planlægge og afvikle driften af en EDB-installation omfattende personel, data, programmel og materiel.

Indhold

Modulet er inddelt i følgende punkter med angivelse af forelæsningernes omtrentlige fordeling.

 

 Punkt                         forelæsninger 

 1. Introduktion                       1 

 2. Driftsafdelingens opbygning og funktion         1 

 3. Driftsafvikling og systemimplementering         2 

 4. Driftsdokumentation                   1 

 5. Driftsplanlægning                    3 

 6. Driftsovervågning                    2 

 7. Anskaffelse og udskiftning af udstyr           2 

 8. Maskinrummenes indretning                1 

 9. Driftspersonale                     1 

 10. Vedligeholdelse af EDB-udstyr og installationer     1 

 11. Debitering af driftsafdelingens ydelser         1 

                            ------------- 

                               16 

                            ------------- 

1. Introduktion

Formål

Introduktionen har til formål at give eleven indblik i den historiske udvikling inden for området driftsadministration, ligesom modulets indhold og forventede forløb præsenteres.

2. Driftsafdelingens opbygning og funktion

Formål

Driftsafdelingens placering i en organisation samt afdelingens mål og og struktur skal belyses. Den ansvars- og arbejdsmæssige grænseflade til brugere og eventuelt øvrige EDB-afdelinger skal belyses i grove træk.

Underemner

1. Organisationsstrukturer

2. Målsætning

3. Bemandingsplaner og ansvarsfordeling

Mål

Den studerende skal udfra givne ydre rammer for en EDB-driftsafdeling kunne opstille:

1. organisationsplan,

2. målsætning og

3. bemandingsplaner og stillingsbeskrivelser

3. Driftsafvikling og systemimplementering

Formål

De forskellige driftsformer og ploblemer omkring systemtilpasning og systemimplementering belyses.

Mål

Den studerende skal kunne redegøre for de faktorer, der er afgørende for valg af systemimplementersmetode.

Underemner Driftsformer - batchkørsler - fjerndatabehandling - datamatnetværk Systemtilpasning - konfigurering - systemgenerering - tuning af systemet Systemimplementering - samlet implementering - stykvis implementering - parallelinstallation - pilotinstallation Sikkerhed - fysisk backup - logisk backup - generationer

4. Driftsdokumentation

Formål

Formålet er at give den studerende indblik i udformningen af driftsdokumentation.

Mål

Den studerende skal kunne opstille indholdet af den nødvendige driftsdokumentation for en given opgave.

Underemner Terminer og frister Kørselsforberedelse Operatørvejledning Efterbehandling Forbehandling Resourceforbrug

5. Driftsplanlægning

Formål

Dette emne har til formål at gøre den studerende bekendt med såvel planlægningsmetoder som planlægningsværktøjer.

Mål

Den studerende skal kunne opstille de nødvendigeprocedurer for driftsplanlægningen ved et givet driftsmiljø.

Underemner Planlægningsniveauer Planlægningsmodel Ressourceanalyse Belastningsanalyse Revision af planlægningen Beregning af kritisk vej Prioritering Manuelle planlægningsmetoder Halv- og helautomatiske planlægningsmetoder Driftsstatistikker

6. Driftsovervågning

Formål

Det belyses hvordan overvågningen etableres således, at produktionen overholder normer og krav om sikkerhed og effektivitet samt overholder driftsplanen.

Mål

Den studerende skal kunne opstille de nødvendige driftsovervågningsprocedurer for et givet driftsmiljø.

Underemner Driftsforstyrrelser for maskinel (Batch/on-line) Driftsafviklingsforstyrrelser Driftsdokumentation Kontrol af kvalitet Sikkerhed Driftseffektivitet Måleteknik Strategi for målinger Måleværktøjer

7. Anskaffelse og udskiftning af udstyr

Formål

Ud fra aktuelle behov skal det belyses hvilke kriterier, der danner grundlag for beslutning om ændring i udstyr og konfiguration. Ligeledes belyses de kontraktmæssige forhold.

Mål

Den studerende skal kunne opstille de nødvendige konfigurationer til løsning af en given opgavemængde. Ligeledes skal den studerende kunne opstille de relevante kontraktudkast.

Underemner Behovsanalyse Markedsundersøgelse Udbydelse Tilbud Vurdering og valg af leverandør Købs- og lejekontrakter Udstyrsvedligeholdelse

8. Maskinrummenes indretning

Formål

De begrænsninger, som sættes af EDB-udstyrets fysiske krav til miljø og tilgængelighed, samt myndighedernes krav til bygninger og materiel skal belyses med henblik på at kunne dimentionere og udlægge alle lokaler med udstyr på en rationel måde.

Mål

Den studerende skal kunne dimentionere og indrette de nødvendige lokaler for en given installation.

Underemner Materieltyper Fysiske data om EDB-udstyret EDB-udstyrets krav til miljø Sikkerhedskrav Driftspersonalets krav

9. Driftspersonale

Formål

Dette emne har til formål at belyse de personalemæssige problemer der er forbundet med administrationen af en driftsafdeling.

Mål

Den studerende skal kunne foretage ansættelse, uddannelse og efteruddannelse af det nødvendige personale til en given driftsafdeling i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

Underemner Personalepolitik Rekrutering Arbejdsmiljø Uddannelse Lovgivning om miljø- og ansættelsesforhold

10. Vedligeholdelse af EDB-udstyr og installationer

Formål

Vedligeholdelse foretages i et samarbejde mellem driftspersonalet og udstyrsleverandørernes teknikere. Det belyses hvilke procedurer, der skal følges ved detektering, diagnostisering og fejlretning.

Mål

Eleven skal kunne opstille rammer for teknisk vedligeholdelse i form af procedurer og vedligeholdelseskontrakter.

Underemner Betjening af udstyret Fejlrapportering Forebyggende vedligeholdelse MTBF/MTTR Ansvarsfordeling mellem flere udstyrsleverandører Vedligeholdelseskontrakter

11. Debitering af driftsafdelingens ydelser

Formål

Afhængig af driftsafdelingens mål skal brugerne debiteres for forbrug af ydelser. Det skal belyses hvorledes dette er muligt under forskellige driftsformer.

Mål

Den studerende skal kunne opstille retningslinier for debitering af brugerne ved en given driftsafdeling.

Underemner Ressourceforbrugsmåling Accountingsystemer Beregningsmetoder

Officielle noter

Ingen