Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget INDUSTRIEL EDB på teknonomkursus


TIMETAL: 60 timer.

ADGANGSBETINGELSER: Ingen ud over de generelle.

FORMÅL:

Kursets formål er at sætte deltagerne i stand til at deltage i arbejdet med udvikling og drift af edb-baserede systemer inden for den tekniske sektor.

For at opfylde formålet er kurset opbygget af elementer, der tilsigter at give deltagerne:

- Viden og forståelse for edb-udstyrs funktionsmuligheder og anvendelsesområder med hovedvægten lagt på tekniske anvendelser.

- Viden og forståelse for edb-baserede systemers udvikling og drift, herunder principper for og elementer fra systemudviklingens organisation og værktøjer samt principper for implementering og drift af systemerne.

- Kendskab til standardprogrammer/systemer og alternative systemudviklings- og driftsmuligheder.

- Forståelse af integration mellem tekniske og administrative systemer.

- Orientering om datamatisk samfundslære (herunder datalovgivning og uddannelser) og om den forventede udvikling inden for området.

VÆGTNING:

A. Eleven skal være orienteret om emnet.

B. Eleven skal have opnået forståelse af og kendskab til emnet.

C. Eleven skal have opnået indsigt i og dybere kendskab til emnet og kunne anvende sin viden i afvigende kombinationer.

VEJLEDENDE UNDERVISNINGSTIMETAL:

Klassificeringen af vægtningen vil være efterfulgt af en talværdi, der angiver det vejledende undervisningstimetal.

 

 INDHOLD                 VÆGTNING  VEJL.TIMETAL 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1. Indledning                A      2 

 Formål og historie. 

 - Orientering om teknonomkursets formål 

  således som det er beskrevet i læreplanen, herunder 

  sammenhængen med andre kurser. 

 - Edb-systemers udvikling op igennem historien 

  fra radiorør til mikrochips. 

 Afsnit I: Datamater og deres anvendelsesmuligheder 

 Dette afsnit indeholder grundlæggende datateknik og praktisk 

  anvendelse af brugerprogrammer samt orientering om deres 

  muligheder. 

 2. Grundlæggende datateknik.        B      10 

 Maskinel, arkitektur, konfiguration. 

 Hvad er en datamat? 

  - Orientering om beskrivelse af edb-udstyr, 

  - centralenhed, RAM og ROM m.m. 

  - datalagring 

  - terminaler, intelligente og uintelligente 

  - andre ydre enheder 

  - personlige datamater (PC'ere). 

 Databehandlingsformer. 

  - Bundtvis (batch), direkte styret 

   (on-line), tidstro (real-time). 

 Datatransmission. 

  - Distribuerede systemer/databehandling 

  - Eksterne datatransmissionsmuligheder. 

  - teknik 

  - udstyr 

  - netværker (hybrid-, bredbånd-). 

 Programmel, operativ systemer. 

  Opbygning af programmel. 

  - Binær og hex tal-systemer 

  - ASCII - koden 

  - Bits og bytes 

  - Lavniveausprog, maskinsprog 

  - Højniveausprog, modulprogrammering 

 Programmeltyper 

  - Beskrivelse/evt. demonstration af forskellige 

   typer af programmel. 

  - Orientering om operativ systemer og deres formål. 

 Eksempler på anvendelsesområder. 

  - Tekniske 

  - administrative. 

 3. Praktisk programmering og applikationskørsel. 

 Teknisk administrative 

  applikationsprogrammer til:        B       12 

  - planlægniig 

  - kalkulationsark (spreadsheets) 

  - programpakker/standardsystemer 

 Anvendelse af systemer og datamater i lettere 

 øvelser, der giver indblik i systemer og deres virkemåde. 

 Teknisk industrielle applikationsprogrammer: A        2 

  - beregninger, styrke m.m. (CAE.CAD-type) 

  - simuleringer (CAD/CAM type) 

  - styringsopgaver (PLC-systemer NC/CNC m.m.) 

 Om muligt selvstændig løsning, men ellers en 

  grundig orientering om disse systemer og deres muligheder. 

 4.Udviklingstendenser inden for modul 1.   A        2 

 Udviklingstendenser for datamater og deres 

  anvendelsesmuligheder, dvs.: 

  - datamatudvikling, -typer, -områder 

  - periferiudstyr m.m. 

  - programudvikling, generelle systemer, 

   dedikerede systemer m.m. 

                    ------------------------- 

                    TOTAL AFSNIT I:   26 

                    ------------------------- 

 Afsnit II: Metoder. 

 Dette afsnit indeholder beskrivelse af, hvorledes systemer skabes på 

  basis af behovsanalyser og ved hjælp af kravspecifikationer. 

  Ligeledes om valg og evt. udvikling af systemløsninger, 

  købsforhold og lignende. Endelig indeholder afsnittet forskellige 

  metoder til beskrivelse af systemer både programmer og 

  datamatudstyr. 

                     INDLÆRING    TIMER 

 5. Indførelse af edb             B        6 

 Totalsystemer og standardsystemer 

  - Nu situationen på programmelmarkedet 

  - Forholdet bruger/leverandør 

  - Køb, tipasning, selvudvikling 

  - Kompatibilitet. 

 Fasemodel for indførelse efter anerkendt standard, f.eks.: 

  - Forundersøgelse 

  - Situationsanalyse 

  - Konsekvensanalyse 

  - Fastlæggelse af edb-løsning 

  - Igangsætning 

  - Vurdering. 

 6. Standardiserede beskrivelsesmetoder    B        8 

 Systembeskrivelsesmetoder 

  - Databeskrivelse 

  - Systemdiagrammer 

  - Procesdiagrammer 

  - Tidsplandiagrammer 

                      --------------------- 

                      TOTAL AFSNIT II: 14 

                      --------------------- 

 Afsnit III. Virksomhedens datasystemer. 

 Dette afsnit beskriver hvorledes en moderne virksomhed anvender 

  edb-systemer, hvordan selve systemorganisationen kan være 

  opbygget, og hvilke systemer/funktioner der anvender edb (det 

  integrerede automatiske produktionssystem). Endvidere eksempler på 

  sammenkædning af systemer/funktioner ledende hen imod 

  CIM-konceptet. 

 7. Edb-organisation.             B        4 

 Teknisk og administrativ edb-organisation i 

 virksomheden, omfattende bl.a.: 

  - behov 

  - placering (organisatorisk tilhørsforhold) 

  - fælles databaser, lokalnet. 

 Informationsorganisation. 

 Datamatisk samfundslære 

  - love 

  - uddannelser 

  - aftaler (f.eks. mellem arbejdsmarkeds parter) 

 8. Datadisciplin og datasikkerhed       B        4 

 Datadisciplin 

  - krav om nøjagtighed 

  - kontrol af data 

  - kontrolfinding og -rettelse 

 Programmel problemstillinger vedr. 

 nøjagtighed, sikkerhed/adgang m.m. 

  - hvem må hvad? (passwords) 

  - systemsikkerhed, kopier, opbevaring 

   og lignende. 

 Datamaskine problematik 

  - fysisk sikkerhed 

  - drift- og servicesystemer 

 Det er et primært problem at redegøre for den betydning 

  edb-systemer (både programmer og maskiner) har for virksomheder i 

  dag og dermed hvilken katastrofe det kan være, hvis programmer går 

  tabt, anlæg bryder ned osv. 

 9. Industrielle systemer.           A        8 

 Orientering om delsystemer i CIM-konceptet 

 og dermed indhold i den produktionstekniske 

 edb-linje (teknonomkurser, 

  - ledelses informationssystemer (MISm MRP) 

  - udviklings- og konstruktionssystemer 

   (CAD/CAE) 

  - produktionsmodnings- og fabrikssystemer 

   (CAM, NC/CNC/DNC, FMS, robotter m.m.) 

  - lokale datanet/datatransmissionssystemer 

  - integration 

  - protokol og grænseflade (interface-) 

   problematik 

  - netværksteknologi og -systemer. 

 10. Udviklingstendenser.           A        2 

 Udviklingstendenser inden for 

 virksomhedsanvendelser af edb-systemer, 

 styring af administration, processer og 

 produktion. 

                      ------------------------ 

                      TOTAL AFSNIT III 18 

                      ------------------------ 

                      I ALT      60 

HJEMMEOPGAVER:

Der stilles 12 hjemmeopgaver hver af et omfang som et halvt eksamenssæt.

IKRAFTTRÆDELSE:

Læreplanen har virkning fra den 1. august 1986.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Officielle noter

Ingen