Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget ARBEJDSPSYKOLOGI II ved teknonomkursus


TIMETAL:

60 timer.

FORMÅL:

Modulet skal gennem bibringelse af viden om personlig planlægning, moderne ledelsesformer og personaleplanlægning medvirke til, at deltageren kan påvirke både virksomhedens effektivitet og medarbejdernes trivsel.

Deltageren skal selvstændigt kunne opdele sin egen jobfunktion i nøgleområder.

I den aktuelle ledelsessituation skal deltageren - ud fra kendskabet til flere ledelsesmetoder og - teknikker - kunne vælge hensigtsmæssige fremgangsmåder.

Derudover skal deltageren, i sin egen afdeling, kunne varetage kort- og langsigtede personaleplanlægningsopgaver.

Ved varetagelsen af sin arbejdsfunktion skal deltageren kunne:

1. Nedbryde sine personlige nøgleområder i aktiviteter samt målsætte og tidsfastsætte disse.

2. Vælge metoder og fremgangsmåder, der er bestemt af opgavens art og

situationen.

3. Omsætte afdelingens langsigtede planer til et estimeret

personalebehov både med hensyn til antal og opgaver.

4. Medvirke ved fremskaffelsen af egnede ansøgere.

5. Rådgive i forbindelse med afviklinger.

 

 INDHOLD OG OMFANG: 

 INDHOLD OG OMFANG:      VEJLEDENDE TIMETAL: 

 1. Introduktion             2 

 2. Personlig planlægning        6 

 3. Ledelse               18 

 4. Personalefunktion          22 

 5. Studiekreds.            12 

                 ------------------ 

  Ialt                60 timer. 

                 ------------------ 

 VÆGTNING: 

 A. Eleven skal være orienteret om emnet. 

 B. Eleven skal have opnået forståelse af og kendskab til emnet. 

 C. Eleven skal have opnået indsigt i og dybere kendskab til emnet og 

  kunne anvende sin viden i afvigende kombinationer. 

 1.      INTRODUKTION:           A     2 

 2.      PERSONLIG PLANLÆGNING:            6 

 2.1.     Jobanalyse             C 

 2.2.     Prioritering.           C 

 2.3.     Planlægningsteknikker       B 

 2.4.     Karriereplanlægning        B 

 3.      LEDELSE:                   18 

 3.1.     Beslutningsprocessen        C 

 3.2.     Lederens funktioner        C 

 3.3.     Menneskeopfattelser.        B 

 3.4.     Ledelsesform            C 

 3.5.     Lederegenskaber          B 

 3.6.     Lederudvikling.          C 

 3.7.     Ledelse under forandring.     C 

 3.8.     Praktiske øvelser.         C 

 4.      PERSONALEFUNKTION:              22 

 4.1.     Personaleplanlægning        B 

 4.2.     Rekruttering            B 

 4.2.1.    Udformning af jobprofil      B 

 4.2.2.    Fremskaffelse af kandidater.    B 

 4.2.3.    Udformning af annonce       B 

 4.2.4.    Behandling af ansøgning      C 

 4.2.5.    Udvælgelsesmetoder         C 

 4.2.6.    Interviewteknik          C 

 4.2.7.    Korrespondance i 

        rekutteringsforløbet       C 

 4.3.     Andre rådgivningsfunktioner    B 

 4.4.     Medarbejdersamtaler.        B 

 4.4.1.    Formål med medarbejdersamtaler.  B 

 4.4.2.    Samtalesystemer.          C 

 4.4.3.    Introduktion af 

        medarbejdersamtaler.        C 

 4.4.4.    Gennemførelse af samtalen.     C 

 4.4.5.    Opfølgning af samtalen.      C 

 4.5.     Afviklingsordninger.        B 

 5.      STUDIEKREDS:                 12 

        ------------------------ 

HJEMMEOPGAVER:

Der stilles 12 hjemmeopgaver, hver af et omfang som 1/2 eksamensopgave.

ADGANGSBETINGELSER:

Arbejdspsykologi I skal være bestået.

IKRAFTTRÆDELSE M.V.:

Læreplanen har virkning fra den 1. august 1986. Samtidig ophæves læreplan 31.01/03.82 for arbejdspsykologi II.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv. insp.

Officielle noter

Ingen