Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget OMRÅDESTUDIER på merkonomkursus i International Marketing, tysklinien


Formål

Formålet med undervisningen er

- at deltagerne opnår indsigt i udvalgte områders demografiske, naturbestemte, kulturelle, politiske og økonomiske forhold

- at deltagerne opnår færdighed i at udvælge og selvstændigt bearbejde dansk og tysk kildemateriale om disse områder

- at deltagerne udbygger deres evne til at udtrykke sig på tysk om de ovennævnte forhold.

Mål

Målet med undervisningen er

- at deltagerne har indsigt i de hovedelementer i et områdestudium, som har betydning for markedsbearbejdning

- at deltagerne kan redegøre for de informationsmidler og -kanaler, der er relevante for et områdestudium

- at deltagerne systematisk kan indsamle, læse og forstå relevant dansk og tysk kildemateriale om udvalgte markeder (regioner, lande, områder)

- at deltagerne selvstændigt kan analysere og perspektivere det indsamlede materiale samt vurdere det

- at deltagerne kan strukturere og fremlægge tilegnet stof på nuanceret og varieret tysk med en høj grad af idiomatisk korrekthed.

Indhold

Tysk (30 timer) læses tidsmæssigt parallelt med marketing (30 timer) i en fagligt integreret helhed.

Der redegøres for hovedelementerne demografi, natur, kultur, politik og økonomiske forhold, således at deltagerne opøver deres evne til at forstå hovedelementernes betydning for markedsbearbejdning.

Der orienteres om informationssteder i Danmark og udlandet, såsom biblioteker, Danmarks Statistik, ambassader, erhvervsorganisationer, private og offentlige virksomheder.

Informationsstedernes standardpublikationer præsenteres, ligesom mulighederne for søgning på internationale databaser omtales.

Ved gennemgang af erhvervsøkonomiske tekster udbygges deltagernes evne til at læse, forstå og kommentere på tysk.

Gennem integrering og parallellisering af fagene marketing og tysk opøves deltagerne i at indsamle, analysere, perspektivere og vurdere kildemateriale om hovedelementerne i udvalgte områder.

Deltagerne trænes i at anvende relevant terminologi i forbindelse med mundtlig sprogbehandling og skriftlige øvelser og opgaver.

Ved selvstændigt arbejde med emner under hovedelementerne trænes deltagerne i at strukturere skriftlige opgaver samt tilrettelægge og afholde korte foredrag på tysk. Der lægges vægt på præsentationsteknik og non-verbal kommunikation.

Under evalueringen af foredraget øves deltagerne i at give og modtage kritik.

Timetal

60 timer

Hjemmeopgaver

Der stilles i alt 12 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamenssæt.

Ikrafttrædelse

Læreplanen har virkning fra den 1. august 1987.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Officielle noter

Ingen