Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget ARBEJDSPSYKOLOGI I ved teknonomkursus


TIMETAL : 60 timer.

FORMÅL : Kurset skal give deltageren en generel indsigt i personlighedens dannelse og udvikling, samt bibringe deltageren en forøget viden om og forståelse af relationerne mellem mennesker indbyrdes. Desuden skal undervisningen give deltageren en øget viden om og forståelse for, hvorledes samspillet mellem mennesket og arbejdet forløber, specielt m.h.t. anvendelse i deres daglige arbejdssituation. Kurset skal derfor bidrage til, at deltageren kan påvirke virksomhedens samarbejdsniveau.

Deltageren skal i eget ansvarsområde kunne konstruere/organisere jobfunktioner med et passende arbejds- og beslutningsindhold.

Deltageren skal endvidere kunne instruere i disse jobfunktioner samt via opfølgning vurdere, hvorvidt individets forventninger indfries.

I forbindelse med konstruktionen/organiseringen af jobfunktionerne skal deltageren lære at:

1. Introducere nyansatte til virksomheden/jobbet.

2. Kunne opdele jobbet i vigtige nøgleområder

3. Stille krav/målsætte disse nøgleområder.

4. Via TIA-principperne instruere i udførelsen af disse nøgleområder.

5. Overvåge indføringen i hele jobbet via trænings- tidstabeller.

Kurset skal endvidere sætte deltageren i stand til at anvende den indlærte viden ved løsning af arbejdspsykologiske problemer ud fra en konstruktiv og kritisk grundholdning.

 

 INDHOLD OG OMFANG :               VEJLEDENDE TIMETAL 

           1. Introduktion.           2 

           2. Personlighedens psykologi.    8 

           3. Mennesket og arbejdet.      8 

           4. Gruppepsykologi          8 

           5. Kommunikation.          8 

           6. Møde- og diskussionsledelse    8 

           7. Jobkonstruktion          6 

           8. Jobtræning og efteruddannelse  10 

           9. Introduktion af nyansatte     2 

                           ----------- 

            Ialt              60 timer. 

                           ----------- 

 VÆGTNING : 

 A. Eleven skal være orienteret om emnet. 

 B. Eleven skal have opnået forståelse af og kendskab til emnet. 

 C. Eleven skal have opnået indsigt i og dybere kendskab til emnet 

  og kunne anvende sin viden i afvigende kombinationer. 

 1. INTRODUKTION .                     2 

 1.1. Præsentation af lærer og deltagere        A 

 1.2. Gennemgang af læreplan.             A 

 1.3. Undervisningsform i faget.            A 

 MÅL : Der bør redegøres for fagets formål, indhold og opbygning. Det 

  bør betones, at et af fagets formål er at styrke deltagerens 

  analytiske evner igennem anvendelse af den indlærte viden med 

  henblik på beskrivelse af årsager eller angivelse af 

  løsningsmuligheder. Dette kan foregå som led i undervisningen dels 

  gennem løsning af hjemmeopgaver. 

 2. PERSONLIGHEDENS PSYKOLOGI :                8 

 2.1. Arv og miljø.                  A 

 2.2. Psyke og fysik.                 A 

 2.3. Intelligens.                   A 

 2.4. Motivation.                   C 

 2.5. Udvikling.                    B 

 2.6. Forsvarsmekanismer.               C 

MÅL : Deltageren skal opnå kendskab til at visse personlighedstræk er nedarvede, mens andre er dannet gennem miljømæssige påvirkninger. I denne sammenhæng skal hovedtræk vedrørende begreberne psyke, fysik og intelligens kunne anføres.

Deltageren skal have indsigt i motivationspsykologien og i Herzberg's motivationsteori.

Deltageren skal have opnået forståelse af og kendskab til personlighedens udvikling.

Deltageren skal have opnået indsigt i, hvad forsvarsmekanismer er, hvorfor de anvendes og hvordan de anvendes.

 

 3. MENNESKET OG ARBEJDET :                 8 

 3.1. Tænkning og problemløsning.            C 

  (kreativitet, brainstorm.) 

 3.2. Viden.                      A 

 3.3. Selvbestemmelse.                 A 

 3.4. Den sociale situation.              B 

 3.5. Menneskets reaktion på arbejdsvilkårene.     C 

 3.5.1. Stressreaktioner.                C 

 3.6. Undersøgelse af tilfredshed i arbejdet.      C 

MÅL : Deltageren skal have indsigt i og i praksis kunne anvende begreberne problemformulering og problemløsning, og i tilknytning hertil have indsigt i former for problemløsningsteknikker.

MÅL : Deltageren skal være orienteret om begreberne viden og selvbestemmelse.

Deltageren skal bibringes forståelse for den sociale situation, man indgår i omkring en arbejdsplads. I denne sammenhæng skal deltageren opnå forståelse for begreberne tilfredshed og trivsel og kunne redegøre for begrebernes anvendelse i forbindelse med gennemførelse af arbejdsmiljøundersøgelser.

 

 4. GRUPPEPSYKOLOGI :                     8 

 4.1. Gruppen.                         B 

 4.2. Gruppetyper.                       B 

 4.3. Proces-produkt.                     B 

 4.4. Normer.                         C 

 4.5. Roller.                         C 

 4.6. Gruppeledelse.                      C 

 4.7. Konflikter i grupper.                  C 

 4.8. Undersøgelser af gruppens funktionsområde.        B 

MÅL : Deltageren skal have opnået forståelse af, hvad en gruppe er, at der findes forskellige gruppetyper samt opnå kendskab til de socialpsykologiske processer, der kan opstå i en gruppe.

Deltageren skal have opnået dybere kendskab til begreberne normer og roller og disses indbyrdes sammenhæng.

Deltageren skal have opnået kendskab til begrebet gruppeledelse og til konflikter indenfor og imellem gruppen.

Deltageren skal have kendskab til undersøgelse af en gruppes funktionsmåde.

 

 5. KOMMUNIKATION :                     8 

 5.1. Verbal og nonverbal kommunikation           A 

 5.2. En- og tovejs kommunikation              C 

 5.3. Feed-back begrebet.                  C 

 5.4. Hindringer for effektiv kommunikation.         C 

 5.5. Informationsformidling.                C 

 5.6. Konsekvenser af dårlig kommunikation/ 

  information.                       B 

MÅL : Deltageren skal være orienteret om begreberne verbal og non- verbal kommunikation.

Deltageren skal have indsigt i forskellen mellem en- og tovejskommunikation og have dybere kendskab til de to kommunikationsformer. I sammenhæng hermed skal deltageren have opnået forståelse for feed-back begrebet.

Deltageren skal have opnået indsigt i, hvorledes hindringer for effektiv kommunikation opstår, og hvorledes de kan overvindes.

Deltageren skal have opnået dybere kendskab til, hvorledes informationsformidlingen foregår og hvilke krav man bør stille til denne.

Deltageren bør have kendskab til konsekvenserne af en dårlig information/kommunikation.

 

 6. MØDE- OG DISKUSSIONSLEDELSE :              8 

 6.1. Mødetyper.                    C 

 6.2. Planlægning af mødet.              C 

 6.3. Styring af mødet.                C 

 6.4. Spørgeteknik.                  C 

 6.5. Aktiv lytning.                  C 

 6.6. Deltagertyper                  A 

 6.7. Skjult dagsorden.                C 

MÅL : Deltageren skal kunne skelne mellem de forskellige mødetyper og beskrive hver mødetypes formål.

Deltageren skal kunne redegøre for de principper en mødeleder skal følge ved planlægning og styring af møder, herunder, hvad en god spørgeteknik indebærer.

Deltageren skal have indsigt i begreberne aktiv lytning og skjult dagsorden og desuden være orienteret om forskellige deltagertyper.

 

 7. JOBKONSTRUKTION :                    6 

 7.1. Behov for jobudvikling.             B 

 7.2. Jobudvidelse og jobberigelse, jobrotation    C 

 7.3. Selvstyrende grupper.              C 

 7.4. Anvendelse af nye organisationsformer i 

  arbejdstilrettelæggelse.              B 

 7.5. Eksempler på jobudvikling.            B 

MÅL: Deltageren skal bibringes forståelse af den teknologiske og samfundsmæssige udvikling, der ligger bag behovet for jobudvikling.

Deltageren skal kunne skelne mellem jobudvidelse og jobberigelse og kunne gøre rede for sammenhængen mellem disse begreber og jobrotation. Deltageren skal have et dybere kendskab til alle tre ovenstående begreber.

Deltageren skal kunne redegøre for de kriterier der kan anvendes ved fastlæggelse af omfanget af selvstyre i en gruppe og kunne beskrive de forudsætninger, som selvstyrende grupper kræver opfyldt.

Deltageren skal have kendskab til anvendelse af nye organisationsformer i arbejdstilrettelæggelse og til eksempler på jobudvikling.

 

 8. JOBTRÆNING OG EFTERUDDANNELSE :             10 

 8.1. Uddannelsesbehov.                B 

 8.2. Voksenpædagogiske principper.          C 

 8.3. Jobtræning.                   C 

 8.4. Instruktionsteknik.               C 

 8.5. Træningsplaner.                 C 

 8.6. Virksomhedsinterne-/externe kurser.       B 

 8.7. Indkapslet træning.               B 

 8.8. Uddannelsesmuligheder.              A 

 8.9. Egne uddannelsesmuligheder.           A 

MÅL : Deltageren skal kunne redegøre for, hvilke almindelige uddannelsesbehov, der eksisterer set fra henholdsvis virksomhedens og medarbejderens side.

Deltageren skal have dybere kendskab til de opgaver en leder skal varetage ved planlægning og opfølgning af jobtræning samt de principper ledelsen skal følge i sin opgaveløsning.

Deltageren skal kunne redegøre for de pædagogiske principper, der anvendes ved instruktion samt besidde en indsigt vedrørende TIA- metoden, der sætter vedkommende i stand til at udarbejde forslag til gennemførelse af instruktion af medarbejderen.

Deltageren skal have kendskab til forskellen mellem interne og externe kurser og skal i sammenhæng hermed kunne redegøre for begrebet indkapslet træning og hvordan dette kan modarbejdes.

Deltageren skal orienteres om uddannelsesmuligheder - specielt i relation til deres egen situation.

 

 9. INTRODUKTION AF NYANSATTE :            C   2 

MÅL : Deltageren skal kunne redegøre for den nyansattes situation samt besidde en indsigt vedrørende principperne for introduktion, der sætter deltageren i stand til at udarbejde en introduktionsplan, der effektivt introducerer nye medarbejdere i en virksomhed.

HJEMMEOPGAVER : Der stilles 12 hjemmeopgaver, hver af et omfang som 1/2 eksamensopgave.

IKRAFTTRÆDELSE M.V. : Læreplanen har virkning fra den 1. august 1986. Samtidig ophæves læreplan 33.01/03.82 for arbejdspsykologi I.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Officielle noter

Ingen