Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget INDKØB II ved merkonomkursus


FAG:

Læreplan for faget INDKØB II ved merkonomkursus.

AFSNIT :

Indkøbsjura.

TIMETAL :

30 timer.

FORMÅL :

Fagets formål er med gennemgang af retssystemets grundbegreber at give et ret detaljeret kendskab til det retsområde, som aftaleloven og købeloven dækker.

Som supplement læres de grundlæggende danske retsregler for transport.

 

 INDHOLD OG OMFANG :                Vejledende timetal 

 1. Introduktion                      3 

 2. Aftaler                        6 

 3. Aftalen om køb og salg                12 

 4. Transport                       4 

 5. Produktansvar                     4 

 6. Sammenfatning                     1 

                             --------- 

                             30 timer 

                             --------- 

 VÆGTNING : 

 A . Eleven skal være orienteret om emnet. 

 B . Eleven skal have opnået forståelse af og kendskab til emnet. 

 C . Eleven skal have opnået indsigt i og dybere kendskab til emnet 

  og kunne anvende sin viden i afvigende kombinationer. 

                  vægtning   vejledende timetal 

 1. Introduktion             B        3 

 1.1. Beskrivelse 

 1.2. Retskilderne 

 1.3. Retstvister, fogedret, konkurs 

 2. Aftaler                C        6 

 2.1. Kontraktshandleemne 

 2.2. Aftalelovens regler 

 - tilbud og accept 

 - fuldmagt og kommission 

 - ugyldige kontrakter 

 2.3. Standardkontrakter og vilkår 

 3. Aftalen om køb og salg        C       12 

 3.1. Indledning 

 3.2. Sælgers pligter og misligholdelse 

 - levering 

 - forsinkelse 

 - mangler, vanhjemmel 

 3.3. Købers pligter og misligholdelse 

 - betaling 

 - forsinkelse og anden misligholdelse 

 - fordringshavermora 

 3.4. Uniformering af købeloven 

 3.5. Dansk International privatret 

 4. Transport               C        4 

 4.1. Begreber 

 - transportaftaler 

 - transportforsikring 

 4.2. Søbefragtning (søtransport) 

 4.3. Andre transportformer 

 4.4. Transportforsikring (søforsikring) 

 5. Produktansvar             C        4 

 5.1. Ansvarsbegrebet 

 5.2. Den retslige regulering af forholdene 

   omkring produktansvaret 

 6. Sammenfatning                     1 

                             30 timer 

 HJEMMEOPGAVER : 

 Der stilles 6 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt 

  eksamensopgavesæt. 

 AFSNIT : 

 Materialestyring. 

 TIMETAL : 

 30 timer. 

 FORMÅL : 

 - at give en indlæring vedrørende opbygningen af virksomhedens 

  materialestyring. 

 - at give en indlæring i brugen af forskellige former for 

  analyseteknikker til brug ved effektivisering og omlægning af 

  materialestyringen. 

 - at give en oversigtsmæssig viden om principperne for lager- og 

  terminalindretning. 

 - at give en indlæring af grundbegreberne i kvalitetskontrol. 

 - at give en indlæring i forbindelse med kalkulation, vurdering og 

  valg af transport- og lagerserviceydelser. 

 - at give en oversigtsmæssig viden om drift af transport- og 

  lagerfunktioner. 

 INDHOLD OG OMFANG :            Vejledende timetal 

 1. Introduktion                 1 

 2. Materialestyring              10 

 3. Lager- og terminalindretning         4 

 4. Kvalitetskontrollens grundprincipper     6 

 5. Køb af transportydelser og lagerservice   4 

 6. Drift af transport- og lagerfunktioner    4 

 7. Afslutning: Sammenfatning og diskussion   1 

                        --------- 

                         30 timer 

                        --------- 

                        vægtning vejledende 

                              timetal 

 1. Introduktion                  A     1 

   1.1.  Oversigt over fagets emner 

   1.2.  Sigtet med at behandle disse emner 

   1.3.  Præsentation af deltagere/lærer 

   1.4.  Undervisningsformer og -materialer 

 2. Materialestyring                C     10 

   2.1.  Princippet i materialestyringen med 

      udgangspunkt i styringsmodeller 

   2.2.  Materialestyringens opgaver og 

      funktioner 

   2.3.  Materialeomkostninger og service 

      som udgangspunkt for styringen 

   2.4.  Materialestyringsprincipper 

   2.5.  Prognoser 

   2.6.  Lagerstyring 

      2.6.1. Disponeringssystemer 

      2.6.2. Bestemmelse af indkøbsstørrelsen 

      2.6.3. Bestemmelse af genbestillingspunkt 

   2.7.  Anvendelse af ABC analyser ved 

      valg af lagerstyringsprincip 

   2.8.  Analyser af materialestrømmens 

      mønstre 

   2.9.  Omkostningsanalyser 

 3. Lager- og terminalindretning          B     4 

   3.1.  Opgørelse af lagringsbehovet 

   3.2.  Specifikation af lagringskravene 

   3.3.  Principper for indretning: 

      3.3.1. Ekspeditionsformer 

      3.3.2. Indretningsprincipper 

      3.3.3. Udstyrstyper 

   3.4. Faserne i et lagerprojekt 

 4. Kvalitetskontrollens grundprincipper      C     6 

   4.1. Kvalitetskontrollens betydning i 

      forbindelse med indkøb 

   4.2. Produktspecifikationernes betydning 

      for kvalitetsniveauet 

   4.3. Produktansvar 

   4.4. Kvalitetsbegreber 

   4.5. Elementær statistisk kvalitetskontrol, 

      herunder modtagekontrol 

 5. Køb af transportydelser og lagerservice 

   5.1. Data og informationer af betydning 

      for transport m.v. 

   5.2. Transport og forsendelsesdokumenter 

   5.3. Kriterier for valg af transportmetode 

   5.4. Serviceydelser ved de enkelte transportformer 

   5.5. Serviceydelser i forbindelse med lagring 

   5.6. Principper for opbygning af takst- 

      systemer og fragttariffer 

   5.7. Eksempler på kalkulation af alter- 

      native forsendelsesmetoder 

 6. Drift af transport- og lagerfunktioner 

   6.1. Transport- og lagerfunktionernes 

      opgaver i relation til deres or- 

      ganisatoriske placering 

   6.2. Disponeringer i mandskab, mate- 

      riel og hjælpematerialer 

   6.3. Planlægning og budgettering 

   6.4. Analyser af arbejdsfunktioner, 

      forretningsgange 

   6.5. Driftsrapportering og effektivitetsmål 

 7.  Afslutning                        1 

   7.1. Sammenfatning og diskussion 

                             ---------- 

                              30 timer 

                             ---------- 

HJEMMEOPGAVER :

Der stilles 6 hjemmeopgaver hver af et omfang som en halv eksamensopgave

IKRAFTTRÆDELSE M.V. :

Læreplanen har virkning fra den 1. august 1986. Samtidig ophæves læreplan 21.01/03.80 for Indkøb II.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Officielle noter

Ingen