Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget EKSPORTTYSK I på merkonomkursus i International Marketing, tysklinien


Formål

Formålet med undervisningen er

- at deltagerne opnår indsigt i kulturelle og erhvervsmæssige forhold på udvalgte tysksprogede markeder

- at deltagerne får kendskab til internationale markedsmæssige sammenhænge

- at deltagerne udbygger deres evne til at forstå og til at udtrykke sig om emner, der vedrører dagligliv, samfundsforhold og erhvervsliv

- at deltagerne bliver i stand til at forhandle på tysk

Mål

Målet med undervisningen er

- at deltagerne skal have generelt kendskab til de erhvervsmæssige, kulturelle, politiske, økonomiske og tekniske forhold, som er relevante for afsætningen på udvalgte tysksprogede markeder

- at deltagerne kan forstå varieret og nuanceret tale- og skriftsprog, både i almene og erhvervsrelaterede sammenhænge

- at deltagerne kan udtrykke sig selvstændigt og nuanceret med en høj grad af idiomatisk korrekthed i erhvervsrelaterede sprogsituationer

- at deltagerne kan kommentere autentiske erhvervsrelaterede tekster samt udtrykke sig selvstændigt i et nuanceret og varieret skriftsprog med en høj grad af idiomatisk korrekthed

- at deltagerne kan gennemføre et rollespil, bl.a. med erhvervsrelateret indhold

Indhold

I undervisningsforløbet behandles tekster, herunder auditivt og audiovisuelt materiale, som dækker erhvervsmæssige, kulturelle, politiske, økonomiske og tekniske forhold

I tekstvalget inddrages emner, som forbereder faget OMRÅDESTUDIER. Deltagernes erfaringsverden, herunder erhvervsbaggrund, inddrages i størst muligt omfang.

Undervisningen, der foregår på tysk, bygger på det kommunikative sprogsyn.

Sprogfærdighed

Såvel receptive som produktive færdigheder styrkes gennem arbejde med lyd- og videobånd samt tekster med erhvervsmæssigt, kulturelt, politisk og økonomisk indhold.

Gennem arbejde med autentiske sagprosatekster opøves deltagernes evne til at analysere, kommentere, argumentere og parallellisere.

Ved udarbejdelse og afholdelse af foredrag trænes deltagerne i strukturering af det udvalgte materiale samt i anvendelse af præsentationsteknik, herunder non-verbal kommunikation.

Udtryksfærdigheden styrkes endvidere ved arbejde med rollespil og cases under anvendelse af samtalestrategier og mødeteknik, d.v.s. hensigtsmæssige reaktionsmønstre i forbindelse med mødedeltagelse.

Under evaluering af foredrag, rollespil og casebehandling opøves deltagernes evne til at give og modtage kritik.

På baggrund af og med udgangspunkt i erhvervsrelaterede tekster trænes deltagerne i kommentering og selvstændig formulering, herunder udarbejdelse af mundtlige og skriftlige oplæg.

Timetal

60 timer

Hjemmeopgaver

Der bestilles i alt 12 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamenssæt.

Ikrafttrædelse

Læreplanen har virkning fra august 1987.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Officielle noter

Ingen