Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget spansk, gruppe II 1. og 2. fremmedsprog på kursus til handelsmedhjælpereksamen


FORMÅLET MED UNDERVISNINGEN I SPANSK VED KURSUS TIL

HANDELSMEDHJÆLPEREKSAMEN

Formålet med undervisningen er, at eleverne øger deres evne til at udtrykke sig på spansk om dagliglivet, samfundet og erhvervslivet.

Herunder at eleverne udvikler deres bevidsthed om de menneskelige, sproglige og kulturelle faktorer, der har betydning for samspillet mellem personer, virksomheder, institutioner og myndigheder i nationale og internationale sammenhænge.

MÅL:

Målet er, at eleverne kan

- lytte/forstå lettere spansk tale

- udtrykke sig forståeligt på spansk i lettere talesprog i situationer fra dagliglivet, samfundslivet og erhvervslivet

- læse og forstå lettere spanske tekster

- udtrykke sig forståeligt i et ukompliceret alment skriftsprog.

INDHOLD:

Der arbejdes med disciplinerne lytte/forstå, tale, læse og skrive i emner fra:

Dagliglivet

1. Omgangsformer

2. Familieforhold

3. Boligforhold

4. Mad og drikke

5. Fritidsinteresser

Samfundslivet

1. Geografiske forhold

2. Befolkningsmæssige forhold

3. Levevilkår

4. Trafikale forhold

5. Aktuelle emner

Erhvervslivet

1. Jobtyper

2. Kundebetjening

3. Varebeskrivelse

4. Telefonering

samt andre emner, som kan relateres til elevernes praksis.

Den tværfaglige dimension tilgodeses derved, at elevernes viden fra andre relevante fag inddrages i undervisningen.

SPROGFÆRDIGHEDER:

Lytteforståelse

opøves gennem lytteøvelser med autentisk og lettere opbygget spansk tale, udvalgt under hensyntagen til de under INDHOLD nævnte emneområder.

Talefærdighed opøves gennem:

A. Samtaler

Disse tager udgangspunkt i billeder, tekster, audiovisuelt materiale og lytteøvelser og vælges under hensyntagen til de under INDHOLD nævnte emneområder.

B. Situationsspil

1. Møde/præsentation roller: dansker/spanier

2. Ved bordet roller: du/din familie

3. På restaurant roller: gæst/tjener

4. På hotel roller: gæst/personale

5. På gaden/orientere sig roller: turist/indfødt

6. I butik roller: kunde/ekspedient

7. Transport roller: passager/personale medrejsende

8. Telefonering/modtage besked roller: du/forretningsforbindelse

9. I bank roller: kunde/personale

10. På postkontor roller: kunde/personale

Eleverne skal kunne de sprogfunktioner, der har relation til de nævnte situationsspil samt kunne beskrive ting og/eller personer samt handlingsforløb.

Læseforståelse

opøves gennem læsning af tekster inden for litteratur og sagprosa, som vælges under hensyntagen til de under INDHOLD nævnte emneområder.

Skrivefærdighed

trænes gennem varierede øvelser inden for alment sprog.

Når denne læreplan anvendes på kursus med 60 timer (2. fremmedsprog), tjener de skriftlige øvelser udelukkende som støtte for den mundtlige sprogfærdighed.

SPROGFUNKTIONER:

Det understreges, at indlæring af semantik, syntaks og morfologi ikke er et mål i sig selv, men kun inddrages i det omfang, dette bidrager til udviklingen af elevens kommunikative kompetence.

følgende basisstrukturer indlæres:

- fremsættende sætninger

- nægtende sætninger

- spørgende sætninger

Som konsekvens heraf skal undervisningen fokusere på følgende

FUNKTIONELLE grammatiske begreber, som hyppigt forekommer i ukomplicerede sætninger:

1. Udsagnsord i nutid, fremtid og førnutid

2. Navneord

3. Tillægsord

4. Stedord

5. Tids-, steds- og mådesangivelser

6. Spørgeord

7. Talord, klokkeslet og dato.

Denne læreplan træder i kraft den 15. januar 1985.

P.d.v.

e.b.

N. H. Tetzschner

underv.insp.

Officielle noter

Ingen