Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget ORGANISATION OG STRATEGI på merkonomkursus


Timetal:

60 timer.

Formål:

Formålet med faget er

- at sætte deltagerne i stand til med udgangspunkt i en systemorienteret organisationsopfattelse af identificere, afgrænse, beskrive og vurdere organisatoriske problemer af kompleks karakter,

- at sætte deltagerne i stand til at beskrive og vurdere en virksomheds strategiske situation, at udforme alternative strategier samt opstille og vurdere implementeringsforslag,

- at sætte deltagerne i stand til at udarbejde ændringsforslag til eksisterende organisationssystemer og foretage nykonstruktioner på grundlag af virksomhedens strategiske situation samt anvise veje til situationsbestemt implementering af processen.

 

 Indhold og omfang:               Vejledende timetal: 

 1. Introduktion                    2 timer 

 2. Organisationstyper                10 timer 

 3. Strategisk ledelse                12 timer 

 4. Organisationsudvikling              12 timer 

 5. Organisationsdesign                12 timer 

 6. Studiekredse                   12 timer 

                           60 timer 

1. Introduktion

I forbindelse med gennemgang af læreplan bør der redegøres for fagets formål, indhold og opbygning.

Fagets relationer til andre fag behandles, specielt belyses relationerne til VIRKSOMHEDSORGANISATION samt LEDELSE OG SAMARBEJDE, idet pensum i virksomhedsorganisation forudsættes bekendt ved løsning af opgaver. Kendskab til ledelse og samarbejde vil være en værdifuld støtte. Deltagerne bør gøres opmærksomme på, at de relativt enkle synspunkter, der anlægges i virksomhedsorganisation nu afløses af et mere nuanceret syn på organisationen.

Deltagerne gøres bekendt med, at kurset er lagt an på noget selvstudium samt en meget deltagercentreret undervisning.

2. Organisationstyper

2.1. Systembegrebet - begrebsapparat

2.2. Virksomhedstyper

2.2.1. Karakteristika

2.2.2. Teknologi

2.2.3. Socialt miljø

2.2.4. Informationssystemer og styringsprocesser.

Deltagerne skal have kendskab til systemtankegangen, anvendt som ramme om organisationsanalyser.

Med udgangspunkt i forskellige virksomhedstyper (produktionsvirksomhed, handelsvirksomhed, servicevirksomhed, offentlig virksomhed) vurderes delsystemerne, idet omverdenen, virksomhedens størrelse, dynamik og udviklingsfaser skal kunne karakteriseres.

Deltagerne skal i væsentlige træk kunne beskrive tendenser i den teknologiske udvikling samt teknologiens indvirkning på organisationen, så de bliver i stand til at vurdere teknologiens indflydelse på organisationens struktur og processer.

Deltagerne skal kunne beskrive og analysere forholdene i det sociale delsystem samt have forståelse for bevægelser i værdier og mål i miljøer under forandring. Endvidere skal deltagerne kunne dokumentere kendskab til forventninger, rollesystemer og intergrupperelationer.

Deltagerne skal have kendskab til strukturering af organisationer, herunder opbygning og vedligeholdelse af informationssystemer, styringssystemer og deres struktureringsgrad.

3. Strategisk ledelse

3.1. Samspil mellem strategi og organisationsudvikling

3.2. Virksomhedens nuværende situation

3.3. Virksomhedens strategiske muligheder

3.4. Prognosemodeller

3.5. Strategivalg

Deltagerne skal kunne redegøre for samspillet mellem strategi og organisationsudvikling.

Deltagerne skal kunne identificere omverdenens trusler og muligheder samt virksomhedens stærke og svage sider i forholdet til konkurrenter, offentlige myndigheder m.fl.

Deltagerne skal kunne vurdere virksomhedens interne muligheder for udøvelse af et strategisk tryk, så de bliver i stand til at beskrive væsentlige dele af konkrete virksomheders strategiske profil.

Deltagerne skal endvidere kunne opstille virksomhedens strategiske muligheder i form af markedsudvikling, produktudvikling, diversifikation, lodret og vandret integration samt redegøre for begreber som synergieffekt og nichestrategi. I tilslutning hertil skal deltagerne kunne give en vurdering af virksomhedens begrænsninger i udnyttelse af de strategiske muligheder.

Deltagerne skal kunne redegøre for udarbejdelse og anvendelse af simple prognoser som værktøj i forbindelse med udarbejdelsen af strategier.

Deltagerne skal kunne udarbejde en overordnet virksomhedsanalyse under hensyntagen til virksomhedens kultur og værdiopfattelse, herunder nødvendig udformning/revision af ide og mål.

4. Organisationsudvikling

4.1. Diagnosticering

4.2. Ændringsprocessen

4.3. Implementering

Deltagerne skal kunne identificere væsentlige organisatoriske problemer samt kunne vurdere årsager og sammenhænge.

Deltagerne skal kunne udforme konkrete handlingsplaner for implementering af den/de valgte strategier og processer for organisationsudvikling.

5. Organisationsdesign

Deltagerne skal kunne udarbejde organisationsstrukturer til realisering af virksomhedens strategi, til løsning af virksomhedens organisatoriske problemer og til fastfrysning af organisatoriske udviklinger.

6. Studiekredse

Studiekredsemner bør vælges inden for områder i læreplanen, der

a. ønskes særligt uddybet

b. behandler den praktiske anvendelse af teorien

c. belyser nyere udvikling eller andre synspunkter på fagområdet

Deltagerne bør i forbindelse med studiekredsarbejdet opnå en systematisk arbejdsmetode.

Hjemmeopgaver:

Der stilles i alt 12 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamenssæt.

Ikrafttrædelse m.v.:

Læreplanen har virkning fra den 1. august 1986. Samtidig ophæves læreplan 02.80 for organisation og strategi.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Officielle noter

Ingen