Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget spansk, gruppe III 1. og 2. fremmedsprog på kursus til handelsmedhjælpereksamen


FORMÅLET MED UNDERVISNINGEN I SPANSK VED KURSUS TIL HANDELSMEDHJÆLPEREKSAMEN

Formålet med undervisningen er, at eleverne øger deres evne til at udtrykke sig på spansk om dagliglivet, samfundet og erhvervslivet.

Herunder at eleverne udvikler deres bevidsthed om de menneskelige, sproglige og kulturelle faktorer, der har betydning for samspillet mellem personer, virksomheder, institutioner og myndigheder i nationale og internationale sammenhænge.

MÅL:

Målet er, at eleverne kan

- lytte/forstå mere varieret spansk tale

- udtrykke sig forståeligt på spansk i situationer fra dagliglivet, samfundslivet og erhvervslivet

- læse og forstå mindre komplicerede spanske tekster

- udtrykke sig forståeligt i et mindre kompliceret alment og i et enkelt kommercielt skriftsprog.

INDHOLD:

Der arbejdes med disciplinerne lytte/forstå, tale, læse og skrive i emner fra:

Dagliglivet

1. Omgangsformer

2. Familieforhold

3. Mad og drikke

4. Boligforhold

5. Fritidsinteresser

6. Skik og brug

Samfundslivet

1. Geografiske, historiske og politiske forhold

2. Befolkningsmæssige forhold

3. Levevilkår

4. Trafikale forhold

5. Uddannelse

6. Aktuelle emner

Erhvervslivet

1. Jobtyper

2. Kundebetjening

3. Varebeskrivelse

4. Telefonering

5. Telex

samt andre emner, som kan relateres til elevernes praksis.

Den tværfaglige dimension tilgodeses derved, at elevernes viden fra andre relevante fag inddrages i undervisningen.

SPROGFÆRDIGHEDER:

Lytteforståelse

opøves gennem lytteøvelser med mindre kompliceret, autentisk spansk tale, udvalgt under hensyntagen til de under INDHOLD nævnte emneområder.

Talefærdighed opøves gennem:

A. Samtaler

Disse tager udgangspunkt i billeder, tekster, audiovisuelt materiale og lytteøvelser og vælges under hensyntagen til de under INDHOLD nævnte emneområder.

B. Situationsspil

1. Møde/præsentation roller: dansker/spanier

2. Ved bordet roller: du/din familie

3. På restaurant roller: gæst/tjener

4. På hotel roller: gæst/personale

5. På gaden/orientere sig roller: turist/indfødt

6. I butik roller: kunde/ekspedient

7. Transport roller: passager/personale/ medrejsende

8. Hos lægen roller: patient/læge

9. Telefonering/modtage besked roller: du/forretningsforbindelse

10. I bank roller: kunde/personale

11. På postkontor roller: kunde/personale

12. Aftaler roller: sælger/køber forretningsmand/ receptionspersonale

Eleverne skal kunne de sprogfunktioner, der har relation til de nævnte situationsspil og selvstændigt kunne beskrive ting og/eller personer samt handlingsforløb.

Læseforståelse

opøves gennem læsning af tekster inden for litteratur og sagprosa, som vælges under hensyntagen til de under INDHOLD nævnte emneområder.

Skrivefærdighed

trænes gennem varierede øvelser inden for alment og kommercielt sprog.

Når denne læreplan anvendes på kursus med 60 timer (2. fremmedsprog), tjener de skriftlige øvelser udelukkende som støtte for den mundtlige sprogfærdighed.

SPROGFUNKTIONER:

Det understreges, at indlæringen af semantik, syntaks og morfologi ikke er et mål i sig selv, men kun inddrages i det omfang, dette bidrager til udviklingen af elevens kommunikative kompetence.

Følgende basisstrukturer indlæres:

- fremsættende sætninger

- nægtende sætninger

- spørgende sætninger

Som konsekvens heraf skal undervisningen fokusere på følgende FUNKTIONELLE grammatiske begreber, som forekommer i mindre kompliceret alment sprog samt i ukompliceret kommercielt sprog:

1. Udsagnsord i nutid, fremtid, førnutid og datider i handleform og lideform

2. Navneord

3. Tillægsord

4. Biord

5. Stedord

6. Tids-, steds- og mådesangivelser

7. Spørgeord

8. Bindeord

9. Talord, klokkeslet og dato. Denne læreplan træder i kraft den 15. januar 1985.

P.d.v.

e.b.

N. H. Tetzschner

underv.insp.

Officielle noter

Ingen