Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for suppleringsfaget skatteproces ved merkonomkursus


TIMETAL

30 timer

FORMÅL

Der er fagets formål at gennemgå de skatteretlige processuelle regler, således at deltagerne får et dybere kendskab til det retsgrundlag skattemyndighederne arbejder efter for så vidt angår deres organisation, sagsbehandling, tidsfrister og sanktionsmuligheder.

INDHOLD OG OMFANG VEJLEDENDE TIMETAL

1. Retskilder

1.1. Love, bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger, kendelser og domme som retsgrundlag, herunder gennemgang af overgange og sammenhænge 2

1.2. Udarbejdelse og vedtagelse af love og lovændringer i folketinget, herunder gennemgang af politikernes, administrationens, organisationernes og borgernes roller 1

1.3. Gennemgang af foreliggende litteraturtitler m.v. vedrørende skatteretten 1

1.4. Gennemgang af de af skattemyndighederne benyttede blanketter, herunder om pligten til at benytte disse og om tilhørende vejledninger i brugen 1

1.5. Ligningsmyndighedernes udtalelser på forespørgsler som retsgrundlag, herunder gennemgang af hvilke myndigheder der besvarer forespørgsler 1

2. Skattemyndighedernes organisation og sagsbehandling

2.1. De kommunale ligningsmyndigheder 3

2.2. Påklage til skatteråd, landsskatteretten og domstolene, herunder klagens udarbejdelse og indsendelse samt myndighedernes sagsbehandling 3

2.3. Skattedepartementetets, statsskattedirektoratets og amtsskatteinspektoraternes opgaver og sagsbehandling 3

3. Skattekontrolloven

3.1. Selvangivelses- og oplysningspligten, herunder gennemgang af tidsfrister, specifikationspligt, regnskabspligt og mindstekrav til årsregnskabet 1

3.2. Kontrolordninger, herunder gennemgang af de oplysninger myndighederne kan indkræve på opfordring herom, og hvilke oplysninger, der skal indsendes uopfordret 1

3.3. Straffebestemmelser, herunder gennemgang af myndighedernes sanktionsmuligheder ved fremtvingelse af materiale, ved for sen indsendelse af materiale, ved manglende indsendelse af materiale og ved afgivelse af urigtige oplysninger 1

4. Forældelse af skattekrav

4.1. Gennemgang af lovgivning og cirkulærer samt eksempler på hvor inddrivelsesmyndigheden er afskåret fra indkassering af et skattekrav, og hvor ansættelses- myndigheden er afskåret fra at ændre en ansættelse 3

5. Caseopgaver

5.1. Casses med rolletildelinger og efterfølgende drøftelser af korrekt skriftlig og mundtlig adfærd hos myndigheder, klient og rådgiver 9 -- 30 --

Hjemmeopgaver

Der stilles i alt 6 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamensopgavesæt.

SÆRLIGE AFGANGSBETINGELSER

Bestået prøve i skatteret II og erhvervsjura eller tilsvarende.

IKRAFTTRÆDELSE m.v.

Læreplanen har virkning fra den 1. august 1986.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Officielle noter

Ingen