Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for undervisningsfaget ORGANISATION MED KOMMUNIKATION på kursus til højere handelseksamen


Formål

Formålet med undervisningen er:

at eleverne opnår kendskab til virksomheders organisatoriske opbygning, funktioner og grundlæggende processer, herunder ændringer og deres konsekvenser,

at eleverne kan analysere og vurdere virksomheders kommunikationsbehov,

at eleverne opnår baggrundsviden til forståelse af den skriftlige og mundtlige kommunikations betydning i virksomheden og mellem virksomheden og dens omgivelser,

at eleverne kan gennemføre sagsbehandling ved systematisk informationsbehandling og herunder betjene sig af relevant teknisk udstyr.

Mål :

Målet med undervisningen er, at eleverne

- opnår kendskab til virksomheders organisatoriske opbygning, funktioner og grundlæggende processer,

- opnår kendskab til virksomheden som et socioteknisk system,

- opnår kendskab til nutidige synspunkter på ledelses- og samarbejdsformer,

- opnår kendskab til eksterne forholds betydning for virksomheden og de heraf afledte forandringsaktiviteter,

- opnår forståelse af skriftlig og mundtlig kommunikations betydning - såvel internt som eksternt - herunder analyse og vurdering af kommunikationsbehovet,

- kan gennemføre en rationel sagsbehandling inden for købs-, salgs-, regnskabs- og personalefunktionen gennem systematisk informationsbehandling, herunder planlægning af arbejdsrutiner,

- opnår forståelse af den interne kommunikations betydning for medarbejdernes motivation,

- videreudvikler deres færdigheder i at udforme skriftlig intern og ekstern kommunikation og kan sammenkæde den egentlige informations- og dokumentbehandling med skrivefunktionen,

- kan anvende relevant teknisk udstyr i forbindelse med informations- og dokumentbehandlingen, herunder skal eleverne motiveres for at fastholde og videreudvikle den refleksmæssige skrivning og sikre tastaturbetjening.

INDHOLDSOVERSIGT :

1. Værktøjer til kommunikation og organisation 1.1 Kommunikationsmodel 1.2 Kommunikationsteknikker 1.3 En model for sagsbehandling - den rationelle beslutningsmodel

2. Virksomheden 2.1 Idegrundlag, ide og mål 2.2 Virksomhedens delsystemer 2.3 Virksomhedens omgivelser

3. Medarbejdere 3.1 Individet og gruppen 3.2 Medarbejderen som informationsbehandler 3.3 Individet og organisationen

4. Ledelsens hovedarbejdsområder og -opgaver

5. Organisatoriske principper 5.1 Arbejdsdelingsprincipper 5.2 Organisationsprincipper 5.3 Uformel organisation

6. Virksomhedens funktioner 6.1 Virksomhedens funktioner 6.2 Samspillet mellem funktionerne

7. Kommunikation 7.1 Ekstern skriftlig kommunikation 7.2 Intern mundtlig kommunikation 7.3 Intern skriftlig kommunikation

1. VÆRKTØJER TIL KOMMUNIKATION OG ORGANISATION

1.1 Kommunikationsmodel : - afsenders mål - kommunikationsfiltre - valg af kommunikationsmidler - feed-back - fastlæggelse af kommunikationsbehov

Eleverne har kendskab til indholdet i en generel kommunikationsmodel og kan redegøre for de faktorer, der indgår i modellen.

Eleverne kan ud fra modellens faktorer analysere og vurdere, hvordan virksomhedens kommunikation kan forbedres, og vurdere hvilke kommunikationsmidler, der kan give bedst mulig feedback.

1.2 Kommunikationsteknikker : - mødeteknik - præsentationsteknik

Eleverne er orienteret om forskellige mødetyper og den teknik, der kan anvendes ved mødegennemførelse.

Eleverne er orienteret om præsentationsteknikker, og dermed et grundlag for kvalificeret behandling og præsentation af skriftlige opgaver.

Besvarelser i skriftlig kommunikation renskrives i størst muligt omfang på skrivemaskine eller etb-anlæg, således at eleverne vedligeholder allerede indlærte færdigheder.

Elektronisk tekstbehandling skal anvendes i den udstrækning, der er udstyr til rådighed for undervisningen.

Eleverne bør anvende øvrige relevante edb-systemer i forbindelse med informations- og dokumentbehandlingen i den udstrækning, dette er muligt. Eleverne er orienteret om de krav, der vil blive stillet til sagsbehandleren, som benytter elektronisk udstyr.

1.3 En model for sagsbehandling - den rationelle beslutningsmodel

Eleverne opnår kendskab til en model for sagsbehandling, således at de kan anvende den i opgaveløsningen.

Eleverne skal have indsigt i det logiske forløb i informations- og dokumentbehandlingen.

2. VIRKSOMHEDEN

2.1 Idegrundlag, ide og mål

Eleverne opnår kendskab til begreberne: idegrundlag, ide og mål.

2.2 Virksomhedens delsystemer - det tekniske delsystem - det sociale delsystem - det administrative delsystem

Eleverne kender virksomhedens delsystemer og samspillet mellem disse.

2.3 Virksomhedens omgivelser

Eleverne opnår kendskab til omverdenens indflydelse på virksomheden og forståelse af, at virksomheden er et åbent miljøafhængigt system.

Eleverne opnår forståelse af, at der er en nøje sammenhæng mellem virksomhedens teknologi og organisation.

Eleverne opnår kendskab til,

at virksomhedens tilpasning sker i samspil mellem idegrundlag, ide og mål, virksomhedens delsystemer og virksomhedens omgivelser, og

at dette ofte medfører organisationsændringer.

3. MEDARBEJDERE

3.1 Individet og gruppen - behov - frustration og reaktioner herpå - værdiopfattelse og holdninger - gruppetilhørsforhold interaktion normer roller status konflikttyper

Elevernes viden om menneskelig adfærd og de faktorer, der indgår heri, udbygges, således at de opnår kendskab til samarbejdsmæssige problemstillinger og deres løsning.

3.2 Medarbejderen som informationsbehandler

Eleverne opnår forståelse af, at informationsteknologien vil medføre en ny struktureret måde at behandle dokumenter, information og kommunikation.

Eleverne opnår forståelse af, at med indførelse af teknologi til administrative opgaver vil arbejdsopgaverne kunne ændre på faggrænser, jobindhold og ledelsesformer; hermed opnår eleverne et bedre grundlag for udarbejdelse af en hensigtsmæssig arbejdsorganisering, fx under hensyntagen til medarbejder-engagement, varieret og indholdsrigt arbejde.

3.3 Individet og organisationen

- trivsel

- motivation

Eleverne kan analysere og vurdere de generelle faktorer, der kan fremme/hæmme medarbejdernes motivation og de specielle faktorer, der ligger i jobudvikling og jobberigelse.

4. LEDELSENS HOVEDARBEJDSOMRÅDER OG -OPGAVER

- lederens hovedopgaveområder

- menneskesyn

- autoritær, demokratisk og laissez-faire ledelse

- situationsbestemt ledelse

Eleverne opnår kendskab til lederens forskellige hovedopgaver og forskellige menneskeopfattelser. Endvidere skal de kunne karakterisere en anvendt ledelsesform ud fra konkrete situationer.

I forbindelse med teorigennemgang og opgaveløsning skal der tages udgangspunkt i såvel medarbejdernes som ledelsens synspunkter og arbejdssituation.

5. ORGANISATORISKE PRINCIPPER

5.1 Arbejdsdelingsprincipper

- objektprincippet

- funktionsprincippet

- det kombinerede princip

Eleverne kan anvende begreberne både i situationer vedrørende enkeltpersoner og mellem afdelinger.

5.2 Organisationsprincipper

- klassiske organisationsprincipper

- projektorganisation

- matrixorganisation

- overlappende grupper

- selvstyrende grupper

Eleverne opnår kendskab til nyere organisationsprincipper og kan tegne en organisationsplan, der bygger på disse. Endvidere skal eleverne kunne påpege fordele og ulemper i forhold til de mere traditionelle, jf. arbejdsdelingsprincipper.

5.3 Uformel organisation

- kommunikation

- grupper

- roller

- normer

- ledelse

Eleverne er orienteret om den indflydelse, som den uformelle organisation kan have på den formelle organisation.

6. VIRKSOMHEDENS FUNKTIONER

6.1 Virksomhedens funktioner

Eleverne er orienteret om virksomhedens hovedfunktioner og opnår kendskab til, hvilke opgaver der forekommer her.

6.2 Samspillet mellem funktionerne

- kommunikationsbehov

- vertikal/horisontal kommunikation

Eleverne skal arbejde med intern kommunikation i forbindelse med gennemgående sagsbehandling. Hensigten er at bibringe eleverne en forståelse af, at effektive forretningsgange er nødvendige for, at virksomheden kan fungere som en helhed.

7. KOMMUNIKATION

Eleverne skal kunne udvælge og medtage relevante oplysninger med henblik på korrekt indsamling, behandling, distribuering, arkivering og makulering af information.

Eleverne skal opøves i at udføre kommunikationen i et klart og entydigt sprog i erkendelse af, at ikke blot meddelelsernes indhold, men også den sproglige nuancering har betydning i hele informationsbehandlingen.

Der skal lægges vægt på præsentationen af den skriftlige information (opstilling og lay-out). Grundideen er, at eleverne selv udformer lay-out, således at deres kreativitet og fantasi styrkes.

7.1 Ekstern skriftlig kommunikation

I forbindelse med informations- og dokumentbehandlingen skal eleverne kunne løse administrative opgaver inden for indkøbs,- salgs-, regnskabs- og personalefunktionen, herunder udfyldning af de for behandlingen relevante blanketter.

7.2 Intern mundtlig kommunikation

Eleverne er orienteret om egen og andres adfærd i kommunikationsprocessen.

7.3 Intern skriftlig kommunikation

Gennem træning i udfærdigelse af interne meddelelser (notater), rapporter og mødereferater opnår eleverne forståelse af betydningen ved et veldokumenteret materiale som baggrund for ledelsesbeslutninger og virksomhedsstyring.

Eleverne skal arbejde med opgaver, der omfatter både vertikal og horisontal kommunikation.

Ved udarbejdelsen lægges der vægt på tilpasning til modtageren, fx med hensyn til sprogbrug og til præsentation af talmateriale.

Eleverne skal kunne udarbejde mødeindkaldelse med dagsorden.

Eleverne skal kunne tage referat af møder; desuden opnår eleverne kendskab til:

- formålet med referater

- referattype

- formkrav til referater

Ud fra referatets formål skal eleverne vælge en hensigtsmæssig referattype.

Denne læreplan finder første gang anvendelse for de elever, der påbegynder det 2-årige kursus til højere handelseksamen i august 1986.

P. D. V.

E. B.

N. H. Tetzschner

undervis. insp.

Officielle noter

Ingen