Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget KVALITETSSTYRING I på teknonomkursus


TIMETAL :

60 timer.

ADGANGSBETINGELSER :

Ingen ud over de generelle.

FORMÅL :

Kursets formål er at give deltagerne en baggrund og generel forståelse af kvalitetsstyringens principielle opbygning med hovedvægten lagt på aktiviteterne i varestrømmen.

Derudover er det formålet, at deltagerne gennem en opnået indsigt i og forståelse af variationsbegrebet og praktisk statistik bliver i stand til at medvirke ved og anvende kvalitetsovervågende, -styrende og problemløsende aktiviteter.

Deltagerne skal desuden have forståelse for de kvalitetsomkostningsmæssige og -styringsmæssige sammenhænge,der er mellem målsætning, niveauet for valgt styring og opnåede resultater samt de tværorganisatoriske alternativer

 

 INDHOLD OG OMFANG:              Vejledende timetal 

 1.  Introduktion til kvalitetsstyring         6 

 2.  Grundlæggende praktisk statistik         18 

 3.  Kvalitetsstyringsaktiviteter i 

   produktudvikling                  2 

 4.  Kvalitetsstyringsaktiviteter i 

   varestrømmen                   20 

 5.  Tværgående kvalitetsstyringsaktiviteter      8 

 6.  Studiekreds                    6 

                          --------------- 

 I alt                         60 timer 

VÆGTNING :

A . Eleven skal være orienteret om emnet.

B . Eleven skal have opnået forståelse af og kendskab til emnet.

C . Eleven skal have opnået indsigt i og dybere kendskab til emnet og kunne anvende sin viden i afvigende kombinationer.

1. Introduktion til kvalitetsstyring . 6 timer

Målet er at give deltagerne en orientering om, hvad der forstås ved kvalitet og styring, samt hvorfor man i virksomheder beskæftiger sig med disse begreber i dag. Herudover skal deltagerne have kendskab til variationsårsager, samt begreberne tilfældig og systematisk variation.

 

 Indhold:                 Niveau 

 1.  Nutidens kvalitetsbegreb       B 

 2.  Historisk udvikling:         A 

   Tidligere syn på kvalitet og metoder, 

   der blev anvendt til sikring af 

   kvaliteten 

 3. Årsager til kvalitetsstyringen:    A 

   - omkostninger 

   - kundekrav/ønsker 

   - tværorganisatoriske årsager 

   - produktansvar 

 4. Total og integreret kvalitetsstyring A 

 5. Opdeling af kvalitetsbegrebet:    B 

   Konstruktions-, produktions- og 

   markedsførings/servicekvalitet. 

 6. Variation, årsager, tilfældig 

   og systematisk variation/afvigelser  B 

 2. Grundlæggende praktisk statistik .      18 timer 

  Målet er at give deltagerne mulighed for at kunne anvende grafiske 

  og beregningsmæssige metoder til behandling af foreliggende data. 

  Deltagerne skal ligeledes kunne anvende sandsynlighedsregningens 

  grundregler. 

 Indhold :                   Niveau 

 1. Grafisk afbildning af ugrupperet data- 

  materiale               C 

  - frekvens (stregdiagram, prikdiagram o.l.) 

  - kumuleret frekvens (trappekurve) 

  - måling - tid diagram. 

  Gruppering af datamateriale. 

  Grafisk afbildning af grupperet datamateriale. 

  - frekvens (histogram). 

  - kumuleret frekvens (sumpolygon/ 

   sandsynlighedspapir). 

 2. Beregning af numeriske karakteristika: C 

  Central værdi (median, typetal og middelværdi). 

  Beregning af variation (varians, standardafvigelse, 

  variationsbredde). 

 3. Sandsynlighedsregning:         B 

  Sandsynlighedens variation (fra 0 til 1) 

  Enten/eller-hændelser. 

  Både/og-hændelser. 

  Komplementære hændelser. 

  Differenssætningen. 

 4. Normalfordelingen og dens anvendelser. C 

  Population og stikprøve. 

  Normalfordelingen. 

  Den normerede normalfordeling. 

  U-tabel (standard normalfordeling). 

  Sandsynlighedspapir (grafisk test af 

  normalfordeling). 

  X's variation, når enkeltresultaternes 

  variation er kendt. 

  Additionssætningen for normalfordelingen. 

  Orientering om edb-standardprogrammer til statistiske 

  beregninger. 

 3. Kvalitetsstyringsaktiviteter i produktudvikling . 2 timer 

  Målet er at give deltagerne en orientering om 

  kvalitetsstyringsaktiviteterne i produktudviklingsfaserne. 

 Indhold :                   Niveau 

 1. Produktudviklingsforløbets principielle 

  opbygning                   A 

 2. Opstilling af en produktudviklingsplan.    A 

 3. Specifikationssystemet:            A 

  Sammenstilling med en produkudviklingsplan, 

  definition af: 

  - målsætning for et nyt produkts kvalitet 

  - markedsanalyse 

  Kunde: industri eller forbruger 

  - produkt: Emne/følgeydelse 

  - konstruktionsgranskning (design rewiev) 

 4. Kvalitetsstyringsaktiviteter i varestrømmen . 20 timer 

  Målet er at give deltagerne dybere kendskab til nogle af de 

  kvalitetsstyringsaktiviteter, der kan anvendes i forbindelse med 

  varestrømmen under produktion, således at de kan udpege og 

  beskrive aktiviteter, samt anvende metoder, som er relevante i 

  givne situationer. 

 Indhold :                    Niveau 

 1. Kvalitetsovervågning:              B 

  Udskillende og styrende kontrol (parti 

  og proceskontrol). 

  Overvågningsformer - fordele og ulemper. 

  Registrering og rapport. 

 2. Kvalitetsstyring i forbindelse med leveran- 

  dører:                     B 

  - leverandørbedømmelse 

  - leverandørsamarbejde 

  - leveringscertifikater 

  - vareprøvecertifikater 

 3. Indgangskontrol C 

  Kontrolomfang (fra 0% over stikprøve til 100%). 

  Anvendelse af DS2184 (MIL, STD.105D). 

  - OC kurver, herunder begreberne, kundens og leverandørens risiko, 

  AQL og LTPD (LQ) værdi 

  - enkelte, dobbelte og multible stikprøveplaner (finde n og c når 

  N og AQL er givet). 

  Stikprøveudtagning. 

 4. Kvalitetsstyring under produktion.       C 

  Valg af kontrolformer og kontrolomfang. 

  Anvendelse af p-kort. 

  Anvendelse af c-kort. 

  Anvendelse af x, R-kort. 

 5. Kvalitetsstyring efter produktion        B 

  Slutkontrol og afprøvning. 

 6. Kvalitetsstyring i forbindelse med produktets anvendelse 

  Fremskaffelse af oplysninger fra markedet.   B 

  Reklamationsbehandling. 

 7. Problemløsnings- og 

  kvalitetsforbedringsteknikker:         C 

  Brainstorming. 

  Årsag - virkningsdiagram. 

  Paretoanalyse. 

  Kapabilitetsundersøgelser, samt realistiske 

  tolerancegrænser. 

 5. Tværgående kvalitetsstyringsaktiviteter . 8 timer 

  Målet er at give deltagerne forståelse for de omkostningsmæssige 

  og styringsmæssige sammenhænge, der er mellem målsætningen, det 

  valgte niveau for styring og de dermed opnåede resultater. 

 Der lægges vægt på forståelse for de ikke-branche-afhængige 

  fællestræk ved kvalitetsstyringen. 

 Indhold :                    Niveau 

 1. Kvalitetsmålsætning i relation til 

   virksomhedens målsætning:           A 

  Sammenhæng mellem mål, strategi og struktur. 

  Mål-middel kæden. 

  Behov for målsætning. 

 2. Kvalitetsstyringens politik og målsætning:   A 

  Organisatoriske samspilsbetragtninger. 

  Styringsniveauer. 

 3. Kvalitetsomkostninger:             B 

  Begrebet kvalitetsomkostninger. 

  Styrings- og fejlomkostninger. 

  Eksempler på styrings- og fejlomkostninger. 

  Sammenhæng mellem indsats og resultater. 

  Kvalitetsomkostninger og edb. 

 4. Uddannelse-træning: A 

  Behov for uddannelse på de enkelte 

  medarbejderniveauer. 

  Ekstern og intern uddannelse. 

  Kvalitetscirkler. 

 5. Målemidler:                  B 

  Valg af målemetodik og målemidler. 

  Måleusikkerhed. 

  Modtagelse og registrering af målemidler. 

  Anvendelse, kalibrering og vedligeholdelse. 

  Anvendelse af edb ved registrering af målemidler og 

  kalibreringsstyring. 

 6. Organisation, systemvedligeholdelse:      A 

  Kvalitetsstyring og organisation. 

  Organisatoriske problemstillinger. 

  Kvalitetshåndbogen. 

 6. Studiekreds                  6 timer 

HJEMMEOPGAVER :

Der stilles 12 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamenssæt.

IKRAFTTRÆDELSE :

Denne læreplan afløser tidligere læreplan af 5. februar 1985 og træder i kraft pr. 1. august 1986.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Officielle noter

Ingen