Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget KVALITETSSTYRING II på teknonomkursus


FAG:

Læreplan for faget KVALITETSSTYRING II på teknonomkursus.

TIMETAL :

60 timer.

ADGANGSBETINGELSER :

Kvalitetsstyring I skal være bestået.

FORMÅL :

Kursets formål er at sætte deltagerne i stand til at bistå ved opbygning, indførelse og vedligeholdelse af total kvalitetsstyring i en virksomhed.

Derudover er det formålet, at deltagerne gennem en opnået indsigt i og forståelse af tolkning af statistiske resultater samt opstilling af hypoteser med tilhørende enkle tests, kan anvende denne viden ved vurdering af foreliggende datamateriale i produktudvikling og produktion:

Deltagerne skal desuden kunne udforme hensigtsmæssige forslag til kvalitetsforbedringsaktiviteten, omfattende såvel økonomiske/tekniske som menneskelige sociale faktorer.

 

 INDHOLD OG OMFANG :               Vejledende timetal 

 1. Introduktion til total kvalitetsstyring       4 

 2. Statistiske tests og analyser           12 

 3. Kvalitetsstyringsaktiviteter i produktudvikling  12 

 4. Kvalitetsstyringsaktiviteter i varestrømmen    10 

 5. Tværgående kvalitetsstyringsaktiviteter      12 

 6. Studiekredsarbejde                 10 (Plenum) 

                            60 timer 

 VÆGTNING: 

 A. Eleven skal være orienteret om emnet. 

 B. Eleven skal have opnået forståelse af og kendskab til emnet. 

 C. Eleven skal have opnået indsigt i og dybere kendskab til emnet 

  og kunne anvende sin viden i afvigende kombinationer. 

 1. Introduktion . 4 timer 

 Målet er at orientere om modulets indhold og formål, samt redegøre 

  for og diskutere de enkelte områders forekomst, omfang af disse og 

  og deres nytteværdi for kvalitetsstyringen. 

 Indhold:                       niveau 

      1. Kursus indhold                A 

       Statistik 

       Kvalitetsstyring i 

       udviklingsområdet 

       Kvalitetsstyring i 

       varestrømmen 

       Tværgående kvalitetsstyrings- 

       aktiviteter 

       Studiekredsarbejde 

       Gennemgangen af de enkelte 

       områders indhold skal dels motivere 

       disses forekomst dels give 

       mulighed for repetition af tilsvarende 

       emner i kvalitetsstyring I. 

      2. Diskussion omkring enkeltområderne      A 

       Diskussion af enkeltområderne 

       skal have udgangspunkt i deltagernes 

       erfaringer og kendskab til 

       kvalitetsstyring i virksomheder. 

      3. Nytteværdien af enkeltområderne       A 

       Nytteværdien af de enkelte områder 

       diskuteres, idet der lægges vægt på 

       indbyrdes sammenhænge og forskellige 

       betydninger i forskellige virksomhedstyper 

       (brancher). 

 2. Statistiske tests og analyser . 12 timer 

 Målet er at give deltagerne dybere forståelse for tolkning af 

  statistiske resultater med de dertil hørende sikkerheder, og 

  bringe dem i stand til, i forbindelse med konkrete eksempler, selv 

  at opstille hypoteser og selvstændigt udføre de tilhørende tests. 

  Simplere analyse mellem sammenhænge skal kunne udføres. 

 Indhold:                        niveau 

      1. Fordelinger:                 C 

       Normalfordeling, binomialfordeling, 

       (poissonfordeling, 

       hypergeometrisk fordeling - som B-pensum) 

       samt regler for approksimationer. 

       Repetition af centralværdi og 

       variation og sandsynlighedsbegrebet. 

      2. Konfidensintervaller:            C 

       Grundlag for anvendelse af forskellige 

       tabeller i forbindelse med beregning af 

       konfidensintervaller, herunder 

       - t-tabel 

       - u-tabel 

       - x2-tabel 

      3. Statistiske tests:              C 

       Opstilling af hypoteser. 

       Testtyper: 

       - Tukey test 

       - u test 

       - t test 

       - F test og x2 test, for 

       sammenligning af varianser. 

       Fortolkning af testresultater, 

       herunder sandsynlighed for 

       fejlslutninger. 

       Styrkebegrebet (B-pensum). 

      4. Lineær regression:              C 

       - Den rette linies ligning 

       - grafisk udjævning 

       - Analytisk udjævning 

       - Korrelation 

       - Trendanalyse 

      5. Anvendelse af edb: 

       - Inspektionsresultater - Databaser. 

       - Testprogrammer som uddatamulighed. 

       - Standardprogrammer til statistiske 

        beregninger                A 

 3. Kvalitetsstyringsaktiviteter i produktudvikling. 12 timer 

 Målet er at give deltagerne et dybere kendskab til 

  kvalitetsstyringsaktiviteterne i produktudviklingsfaserne, så de 

  bliver i stand til, i forbindelse med konkrete eksempler, at 

  opstille forslag til specificering af kvalitet og inspektion, samt 

  foretage pålidelighedsprædiktering/-beregninger på enkle 

  produkter. 

 Indhold:                        niveau 

      1. Strategisk kvalitetsplanlægning       A 

       - strategiske overvejelser og 

        fastsættelse af målsætningen 

        for et nyt produkts kvalitet 

        samt overvågning og evt. justering 

        under produktudviklingsforløbet. 

        Herunder styring af konstruktions-, 

        produktions- og markedsførings/ 

        servicekvaliteten. 

       2. Kvalitetsspecificering           C 

        - grundlag for og udarbejdelse af 

        - behovsspecifikation 

        - grundspecifikation 

        - produktspecifikation 

        - processpecifikation/produktionsmetode 

        - specifikationer vedr. 

         markedsføring og service 

        samt konstruktionsgranskning 

        (design review) 

       3. Inspektionsspecificering og 

        -planlægning                C 

        - grundlaget for og udarbejdelse af 

        - kvalitetsspecifikation 

        - inspektionsspecifikation samt 

        - inspektionplanlægning med tilhørende 

        - inspektionsform og -sted 

        - inspektionsmetode 

        - inspektionsfrekvens 

       4. Pålidelighedsprædiktering/ 

        -beregning                 B 

        - hvordan pålidelighedsprædiktering 

         udføres, hvordan den indgår i 

         produktudviklingsforløbet, samt 

         hvorledes pålidelighedsberegning 

         gennemføres. 

        - miljøafprøvning 

 4. Kvalitetsstyringsaktiviteter i varestrømmen . 10 timer 

 Målet er at give deltagerne en dybere forståelse for aktiviteterne i 

  varestrømmen, således at de selvstændigt kan etablere styrings- 

  /forbedringsaktiviteter. 

 Indhold:                        niveau 

       1. Leverandør-/kunderelationer        B 

        Kvalitetsmæssigt samarbejde. 

        Løbende leverandørvurdering. 

        Fastlæggelse af kvalitetsniveau. 

       2. Partiovervågning              C 

        Brug af stikprøveplaner 

        DS 2184 (MIL. STD 105D) 

        herunder LQ-, AOQ- og AOQL værdier 

        MIL. STD 414 

        herunder sammenligning med u-test. 

       3. ProcesovervågningC 

        Brug af automatisk kontrol, selvkontrol 

        og hvorfor fejl opstår. 

       4. Markedsovervågning             B 

        herunder analyse af indrapporterede 

        fejloplevelser. 

       5. Kvalitetsforbedringsaktiviteter      C 

        herunder anvendelse af kendt viden 

        fra samtlige medarbejdere som 

        middel til fejlårsagsanalyse og 

        kvalitetsforbedring. 

 5. Tværgående kvalitetsstyringsaktiviteter . 12 timer 

 Målet er at give deltagerne indsigt i de styrings- og ledelsesmæssige 

  forhold omkring indførelse af kvalitetsstyring i virksomheden. 

 Deltagerne skal opnå forståelse af systemvedligeholdelsens betydning 

  samt kendskab til opbygning af en kvalitetshåndbog og udarbejdelse 

  af dokumentationsmateriale. 

 Deltagerne skal orienteres om internationale forhold og krav til 

  virksomhederne i forbindelse med kvalitetsstyringsaktiviteter. 

 Deltagerne skal gennem eksempler demonstrere forståelse for 

  kvalitetsomkostningernes sammenhæng med totaløkonomien i 

  virksomheden. 

 Indhold:                        niveau 

      1. Indførelse af kvalitetsstyring 

        i en virksomhed               B 

        Opgaver i forbindelse med 

        indførelse bestemt af: 

        - virksomhedstype 

        - branche 

        - størrelse 

        - produkter 

        - markeder 

      2. Organisering og etablering 

        af kvalitetsstyringsfunktionen       B 

        Opbygning, vurdering og konstruktion 

        af kvalitetsstyringssystemet. 

        Uddannelse og træning. 

        Kvalitetscirkler. 

      3. Dokumentation, efterprøvning og 

        vedligeholdelse               B 

        Opbygning af dokumentationer, 

        rapporteringsprincipper, 

        ændringsprocedurer. 

        Kvalitetshåndbogen. 

        Arkivering og genfinding af 

        kvalitetsdata v.h.a. edb. 

      4. Qualityassurance/Produktansvar       B 

        Internationale forhold, lovgivning, 

        kvalitetssikring. 

      5. Kvalitetsomkostninger            C 

        Produktions-/kvalitetsomkostninger. 

        Omkostningsbegreber, 

        omkostningsfordeling. 

        Fejltyper, fejlklasser og 

        reklamationsrisici. 

        Indsatslokalisering, pareto. 

        Indsamling, analyse og rapportering 

        af kvaliomkostninger v.h.a. edb. 

6. Studiekredsarbejde 10 timer

HJEMMEOPGAVER :

Der stilles i faget 12 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamenssæt.

IKRAFTTRÆDELSE :

Denne læreplan afløser læreplan af 5. februar 1985. Læreplanen træder i kraft pr. 1. august 1986.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Officielle noter

Ingen