Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget MARKEDSFØRING I ved merkonomkursus


FORMÅL :

- at bibringe deltagerne forståelse af markedsføringens opgaver i virksomheden og samfundet.

- at bibringe deltagerne viden om de faktorer i markedsføringens omverden, der øver indflydelse på virksomhedens planlægning og gennemførelse af sin markedsføring.

- at bibringe deltagerne viden om private forbrugeres købsproces fra behov til forbrug.

- at bibringe deltagerne viden om virksomheder og andre organisationers købsproces fra behov til forbrug.

- at bibringe deltagerne viden om hvilke midler, der står til virksomhedens rådighed i dens arbejde med at skabe kunder i konkurrence med andre virksomheder.

VÆGTNING :

A . Eleven skal være orienteret om emnet.

B . Eleven skal have opnået forståelse af og kendskab til emnet.

C . Eleven skal have opnået indsigt i og dybere kendskab til emnet og kunne anvende sin viden i afvigende kombinationer.

 

 MÅL OG INDHOLD :                  Vejl.  Vægtnin 

 g 

                           timetal 

 1.Markedsføringens opgaver 

 Deltagerne skal have kendskab til markedsføringens 

  opgaver: »at bygge bro mellem forbrugernes behov og 

  virksomhedernes formåen«                   B 

 Deltagerne skal orienteres om de kritikpunkter, der 

  fremsættes mod nutidige markedsføringsprincipper.      A 

 Deltagerne skal orienteres om skiftende opfattelser 

  af markedsføringens opgaver i virksomheden og 

  baggrunden herfor.                      A 

 Deltagerne skal orienteres om markedsføringens 

  organisatoriske placering i virksomheden.          A 

 1.1. Markedsføringens opgaver             2 

 1.2. Baggrund for nutidig markedsføring        1 

 1.3. Markedsføringens organisatoriske placering    1 

 2. Markedsføringens omverden 

 Deltagerne skal orienteres om virksomhedens relationer 

  til omverdenen, herunder muligheder for tilpasning og 

  påvirkning.                          A 

 Deltagerne skal have kendskab til de elementer, der 

  indgår i det demografiske miljø,               B 

 samt 

 have forståelse af den nødvendige virksomhedstilpasning til 

  ændringer i det demografiske miljø.             C 

 Deltagerne skal have kendskab til balanceproblemerne 

  i dansk økonomi, indkomstudviklingen, 

  fordelingspolitikken og disse forholds 

  indflydelse på virksomhedens 

  afsætningsmuligheder.                    B 

 Deltagerne skal have kendskab til specielt 

  datateknologien og dennes muligheder.            B 

 Deltagerne skal have kendskab til markedsføringsloven,     B 

 samt 

 orienteres om anden relevant lovgivning og reklamekodex.    A 

 Deltagerne skal orienteres om de produktionsmæssige og 

  afsætningsmæssige konsekvenser af stigende miljøbevidsthed. A 

 Deltagerne skal have kendskab til hovedtendenserne i 

  ændrede kulturelle værdier og former for livsstil.      B 

 Deltagerne skal have kendskab til vareforsyningskædens 

  hovedfunktioner, herunder udviklingen i engros- og 

  detailledet.                         B 

 2.1. Virksomhedens afhængige og uafhængige 

   omverden                     1 

 2.2. Det demografiske miljø              2 

     Geografi 

     Urbanisering 

     Løn 

     Alder 

     Antal personer i husstanden 

     Antal børn i husstanden 

     Uddannelse 

     Erhverv 

     Boligform 

 2.3. Det økonomiske miljø               3 

     Konjunkturudvikling 

     Købekraft/rådighedsbeløb 

     Indkomstelasticitet 

 2.4. Det teknologiske miljø              1 

 2.5. Det lovgivningsmæssige miljø           3 

     Markedsføringsloven 

     Varemærkeloven 

     Lov om køb på kredit 

     Købeloven 

     Lov om produktansvar 

     Reklamekodex 

 2.6. Det økologiske miljø               1 

 2.7. Det kulturelle miljø               3 

     Livstil-typer 

     Miljø- og forbrugergrupper 

     Sæson- og modesvingninger 

     Påvirkninger fra udlandet 

 2.8. Vareforsyningskæden                4 

 3. Konsumentmarkedet 

 Deltagerne skal have forståelse af markedsbegrebet 

  i dets forskellige betydninger, herunder 

  konsumentenhedsbegrebet som udgangspunkt 

  for fastlæggelse af et marked.                C 

 Deltagerne skal have forståelse af behovenes 

  centrale betydning for efterspørgselen, herunder 

  relevante behovsopdelinger.                 C 

 Deltagerne skal have forståelse af, hvilke faktorer 

  der øver indflydelse på forbrugernes købemotiver.      C 

 Deltagerne skal have forståelse af købsprocessens 

  indhold ved forskellige typer af køb, herunder 

  dagligvarer/udvalgsvarer og kortvarige/langvarige 

  goder.                            C 

 Deltagerne skal have forståelse af, hvem der deltager i 

  købsprocessen og hvilken rolle/indflydelse, de har.     C 

 3.1. Markedsbegrebet                 2 

    Udbud og efterspørgsel 

    Potentielle markeder 

    Effektivt marked 

    Markedsandele 

    Konsumentmarkedets karakteristika 

 3.2. Behovsbaggrunden for private forbrugeres køb   7 

    Maslows behovshieraki 

    Oprindelige og afledede behov 

    Effektive og latente behov 

    Sociale påvirkninger: 

    Grupper/opinionsledere 

    Band wagon 

    Snob 

    Veblen 

    Thrifty 

    Virksomhedernes og mediernes påvirkning 

 3.3. Købsprocessens indhold              2 

    Beslutningsniveauer 

    Overvejelseskøb, impulskøb, vanekøb 

 3.4. Deltagere i købsprocessen            2 

    Disponentenheden 

    Initiativtager, rådgiver, beslutningstager, indkøber 

 4. Producentmarkedet 

 Deltagerne skal have forståelse af baggrunden for 

  opdelingen af producentmarkedet.               C 

 Deltagerne skal have kendskab til behovsbaggrunden 

  på de enkelte delmarkeder og dermed til, hvilke 

  behov der danner udgangspunkt for virksomheders 

  og institutioners efterspørgsel efter varer og 

  tjenesteydelser.                       B 

 Deltagerne skal have forståelse af og kunne anvende 

  købsprocessens indhold ved forskellige typer af køb.     C 

 Deltagerne skal have forståelse af, hvad/hvem der 

  sætter købsprocessen i gang, hvem der beslutter købet, 

  hvem der foretager det, og hvem der forbruger 

  det købte.                          C 

 4.1. Karakteristika ved producentmarkedet       2 

    Producentmarkedets karakteristika 

    Producentmarkedets delmarkeder: 

    Det industrielle marked 

    Mellemhandlermarkedet 

    Institutionsmarkedet 

 4.2. Behovsbaggrunden for virksomheders køb      2 

 4.3. Købsprocessens indhold              2 

    Købsklasser 

    Beslutningsniveauer 

 4.4. Deltagere i købsprocessen            2 

    Initiativtagere/brugere 

    Informationstagere/rådgivere 

    Beslutningstagere 

    Indkøbsorganisation 

 5. Virksomhedens midler i konkurrencen 

 Deltagerne skal have forståelse af konkurrentadfærd 

  og dens betydning for virksomhedens markedsføring.      C 

 Deltagerne skal have kendskab til segmenteringsprin- 

  cipper som baggrund for målgruppevalg.            B 

 Deltagerne skal have forståelse af, hvilke 

  handlingsparametre virksomheden råder over i 

  forbindelse med salg af fysiske goder 

  såvel som serviceydelser.                  C 

 Endvidere skal deltagerne have forståelse af 

  handlingsparametrenes virkemåde i relation til 

  køberne, konkurrenterne og godets placering på 

  livsløbskurven.                       C 

 Deltagerne skal orienteres om, hvilke eksterne 

  hjælpekilder, der står til dens rådighed i 

  markedsføringen, herunder analysebureauet, 

  reklamebureauet, konsulenter m.v.              A 

 5.1. Virksomhedens konkurrencesituation        3 

    Homogent/heterogent marked 

    Konkurrenceformer 

    Konkurrenternes parametermix og 

    redaktionsmønster 

 5.2. Virksomhedens målgruppevalg           4 

    Segmenteringsbegrebet 

    Segmenteringskriterier 

    Segmentvurdering og målgruppevalg 

 5.3. Virksomhedens handlingsparametre         9 

    Produktets livsløb 

    Grund- og kontaktparametre 

    Anvendelse af handlingsparametre ved salg 

    af fysiske goder 

    Anvendelse af handlingsparametre ved salg 

    af serviceydelser 

    Parameterforståelse 

 5.4. Virksomhedens hjælpekilder            1 

 I ALT                        60 timer 

HJEMMEOPGAVER : Der stilles 12 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamenssæt.

IKRAFTTRÆDELSE M.V.

Læreplanen har virkning fra den 1. august 1987. Samtidig ophæves læreplan 01.01/02.76 fra faget Afsætningslære og læreplan 08.01/02.76 for faget Detailhandelens afsætning og reklame.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp

Officielle noter

Ingen