Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget PERSONALEADMINISTRATION på merkonomkursus


TIMETAL

60 timer.

FORMÅL

Formålet med faget er at give en oversigt over personalefunktionens placering og opgaver i en organisation og at uddybe enkelte personaleadministrative opgaver af betydning for ledende medarbejdere og andre, der i den daglige arbejdssituation inddrages i eller har interesse for personalepolitiske eller personaleadministrative forhold. Faget sigter således såvel på uddannelse af personale til personale- og uddannelsesafdelinger som på at dygtiggøre ledere og andre interesserede i at bestride nogle almindeligt forekommende personaleadministrative opgaver især inden for områderne at tiltrække, at ansætte, at fastholde, at udvikle og at afvikle personale.

 

 INDHOLD OG OMFANG                  Vejl. 

                           timetal 

 1. Indledning og afgrænsning            1 time 

 2. Personalepolitik                 1 time 

 3. Personaleadministrationens opgaver og mulige 

  placeringer i organisationen           2 timer 

 4. Stillingsvurdering                2 timer 

 5. Rekruttering og udvælgelse            8 timer 

 6. Øvelser i interviewteknik            4 timer 

 7. Introduktion                   2 timer 

 8. Aflønning                    3 timer 

 9. Personalevurdering                2 timer 

 10. Medarbejdersamtaler               2 timer 

 11. Øvelse i medarbejdersamtale           2 timer 

 12. Uddannelse                   6 timer 

 13. Personaleinformation, rådgivning og forhandling 2 timer 

 14. Afvikling af medarbejdere            2 timer 

 15. Personaleregistreringer             2 timer 

 16. Personaleplanlægning              5 timer 

 17. Studiekredarbejde               12 timer 

 18. Sammenfatning og repetition           2 timer 

                         ------------ 

                          60 timer 

                         ------------ 

VÆGTNING

A . Eleven skal være orienteret om emnet.

B . Eleven skal have opnået forståelse af og kendskab til emnet.

C . Eleven skal have opnået indsigt i og dybere kendskab til emnet og kunne anvende sin viden i afvigende kombinationer.

 

 VEJLEDENDE UNDERVISNINGSTIMETAL 

 Vægtningen vil være efterfulgt af en talværdi, der angiver det 

  vejledende undervisningstimetal. 

 Indhold                  Indlærings-  Vejl. 

                      dybde     timetal 

 1. Indledning og afgrænsning        A        1 

 2. Personalepolitik            B        1 

 2.1 Form 

  Formel, uformel, mundtlig, 

  skriftlig 

 2.2 Indhold 

  Hoved- og delpolitikker, 

  herunder et eksempel på 

  skriftlig personalepolitik 

 2.3 Anvendelse 

  Tilblivelse, tolkning, ajourføring 

 3. Personaleadministrationens opgaver   B        2 

  og mulige placeringer i organisa- 

  tionen 

 3.1 Centralisering, herunder forskel- 

  lige personaleadministrative 

  stillinger samt et eksempel på en 

  stillingsbeskrivelse for en 

  personalechef 

 3.2 Decentralisering 

 3.3 Særlige personaleadministrative 

  opgaver, herunder en kort omtale 

  af arbejdsmiljø, velfærd, lederudvikling og evt. andre i en 

  personalefunktion forekommende opgaver, der ikke i øvrigt 

  behandles i faget. 

 4. Stillingsvurdering           C        2 

 4.1 Formål 

 4.2 Sammenhængen mellem stillingsbeskrivelse 

  og stillingsvurdering 

 4.3 Krav til stillingsvurderingssystemet 

 4.4 Vurderingsfaktorer 

 4.5 Den praktiske anvendelse, herunder 

  rangmetoden og pointmetoden 

 5. Rekruttering og udvælgelse       C        8 

 5.1 Oversigt over rekrutterings- og 

  udvælgelsesproceduren 

 5.2 Arbejds- og ansvarsfordeling ved 

  rekrutteringen 

 5.3 Fastlæggelse af jobbets indhold 

 5.4 Fastlæggelse af kvalifikationskrav 

 5.5 Rekrutteringskilder 

 5.5.1 Annoncering, herunder lovgivning, 

  valg af media og udformning af 

  annonce 

 5.5.2 Offentlig og privat arbejdsformidling 

 5.5.3 Konsulentbistand 

 5.5.4 Andre rekrutteringskilder 

 5.6 Henvendelse fra ansøger, herunder 

  personlig/skriftlig ansøgning/ skema og 

  telefonisk eller personlig henvendelse 

 5.7 Informationsbehovet 

 5.7.1 Hos virksomheden, herunder 7-punktsplanen 

 5.7.2 Hos ansøgeren 

 5.8 Udvælgelsesmetoder og -kriterier 

 5.8.1 Ansættelsesinterview 

 5.8.1.1 Interviewets forberedelse, herunder 

  frit, planlagt frit og bundet interview 

 5.8.1.2 Interviewets gennemførelse 

  Bisidder 

  Interviewets indledning 

  Interviewets delteknikker 

  Spørgeteknik, herunder informative, 

  uddybende, ledende, projektive og 

  irrelevante spørgsmål 

  Lytteteknik 

  Pauseteknik 

  Observationsteknik 

  Interviewets afslutning 

 5.8.1.3 Særlige interviewformer, 

  herunder kommissionsinterview, 

  dybdeinterview og stressinterview 

 5.8.1.4 Efterbehandling af interviewet 

  Vurdering af ansøger 

  Vurdering af metoden 

  Fejlkilder i relation til ansøger - 

  nervøsitet, kommunikationsproblemer 

  Fejlkilder i relation til interviewer - 

  haloeffekt, fordomme, forhåndsindstillinger, 

  kommunikationsproblemer 

  Interviewets prognoseværdi 

 5.8.2 Testning af ansøgere 

 5.8.2.1 Prøvetyper: Intelligensprøver interesseprøver, 

  personlighedsprøver, kundskabsprøver færdighedsprøver, 

  gruppepsykologiske prøver, herunder assesment centers og andre 

  lederprøver. Grafologi. 

 5.8.2.2 Prøvernes prognoseværdi, herunder validitet, reliabilitet 

  og acceptabilitet 

 5.8.2.3 Den praktiske gennemførelse, herunder økonomi, diskretion 

  og feedback til ansøgere 

 5.8.3 Øvrige udvælgelseskriterier og disses egnethed, herunder 

  eksamensbeviser, tjenesteattester og skriftlige udtalelser fra 

  tidligere arbejdsgivere, referencer, lægeundersøgelser. 

 5.9 Administrativ styring af rekrutteringen, herunder registrering 

  af ansøgerdata, indkaldelse, ansættelse samt afslag. 

 6. Øvelser i interviewteknik                4 

 På grundlag af skriftlige oplæg gennemføres praktiske øvelser i 

  interviewteknik - eventuelt støttet af AV-teknik - hvor deltagerne 

  skiftevis optræder som interviewer, ansøger og observatør 

 7. Introduktion                 B     2 

 7.1 Arbejds- og ansvarsfordelingen ved 

  introduktionen, herunder indføring 

  i arbejdsgruppen 

 7.2 Udarbejdelse af en systematisk 

  oversigt over introduktionens 

  elementer for en ny medarbejder 

 7.3 Modtagelse 

 7.4 Personalebrochurer 

 7.5 Orienteringsmøde 

 7.6 Rundvisning i virksomheden 

 7.7 Samtale før prøvetidens udløb 

 7.8 Opfølgning af introduktionsproceduren 

 8. Aflønning                   C     3 

 8.1 Virksomhedens lønpolitik, herunder 

  åbne eller hemmelige lønninger 

 8.2 Direkte og indirekte lønandele, her- 

  under frynsegoder, velfærd, udbyttedeling 

 8.3 Faktorer, som lønpolitikken må tage hensyn til 

 8.3.1 Udbud/efterspørgsel 

 8.3.2 Stillingens art og indhold 

  (stillingsvurdering) 

 8.3.3 Præstation 

 8.3.4 Uddannelse 

 8.3.5 Alder og anciennitet 

 8.3.6 Fagorganisatoriske forhold 

 8.3.7 Traditioner 

 9. Personalevurdering              C     2 

 9.1 Formål, herunder forskellen mellem 

  stillingsvurdering og personalevurdering 

 9.2 Krav til personalevurderingssystemet 

 9.3 Vurderingsfaktorer 

 9.4 Den praktiske anvendelse 

 9.4.1 Den uformelle vurdering 

 9.4.2 Skalasystemer, grafisk, verbal 

  og talskala 

 9.4.3 Sætningsvalgsystemer 

 10. Medarbejdersamtaler             C     2 

 10.1 Formål, herunder historisk udvikling 

 10.2 Samtalesystemets opbygning og administration 

 10.3 Forberedelse, gennemførelse og 

  opfølgning af samtalerne 

 11. Øvelse i medarbejdersamtaler              2 

 På grundlag af skriftlige oplæg gennem- 

  føres en praktisk øvelse i medarbejdersam- 

  taler - evt. støttet af AV-teknik - hvor 

  deltagerne skiftevis optræder som leder, 

  medarbejder og observatør 

 12. Uddannelse                  C     6 

 12.1 Konstatering af uddannelsesbehov 

 12.1.1 Hos virksomheden 

 12.1.2 Hos den enkelte medarbejder 

 12.2 Formulering af uddannelsesmål, her- 

  under viden, færdigheder og holdninger 

 12.3 Vurdering og valg af uddannelses- 

  muligheder i relation til uddannelsesmål 

 12.3.1 Uddannelsesmuligheder internt 

  i virksomheden 

 12.3.2 Uddannelsesmuligheder udenfor virksomheden 

 12.3.2.1 Offentlige uddannelser 

 12.3.2.2 Private kursusudbydere 

 12.4 Uddannelsesplanlægning, - administration 

  og kontrol 

 13. Personaleinformation, rådgivning og     B     2 

  forhandling 

 13.1 Personaleadministrative informa- 

  tionsopgaver, målgrupper, herunder 

  rådgivning af ledelse og medarbejdere 

 13.2 Mundtlig information, herunder møder 

  og forhandlinger 

 13.3 Skriftlig information, herunder opslag, cirkulærer, 

  regnskabsinformation og personaleblad 

 14. Afvikling af medarbejdere          B     2 

 14.1 Fratrædelsespolitik, herunder orlov og 

  genansættelser 

 14.2 Fratrædelser begrundet i virksomhedens 

  forhold 

 14.3 Fratrædelser begrundet i individuelle 

  forhold, herunder sygdom 

 14.4 Pensionering 

 14.4.1 Alderspension 

 14.4.2 Førtidspension 

 14.4.3 Delpension 

 14.4.4 Aftrapningsordninger og retrætestillinger, 

  ansættelsestryghed contra stillingstryghed 

 14.4.5 Efterløn 

 14.5 Fratrædelsesinterviews/undersøgelser 

 15. Personaleregistreringer           B     2 

 15.1 Det offentliges krav til 

  personaleregistrering 

 15.2 Virksomhedens krav til 

  personaleregistrering 

 15.3 Personaleregistreringens opbygning 

  herunder krav til registerindhold 

  og registeradgang samt registreringens 

  anvendelse 

 15.4 Personalestatistikker 

 15.4.1 Sygestatistik 

 15.4.2 Lønstatistik 

 15.4.3 Fratrædelsesstatistik, herunder 

  beregning af personaleomsætning 

 16. Personaleplanlægning             C     5 

 16.1 Personaleplanlægningens sammen- 

  hæng med personalepolitik og 

  virksomhedens øvrige politikker 

  samt afhængighed af ydre forhold 

 16.2 Personaleplanlægningens sammenhæng 

  med den øvrige planlægning og med 

  de personaleadministrative opgaver 

 16.3 Personaleplanlægningens elementer 

 16.3.1 Kvantitative og kvalitative 

  analyser af de personalemæssige 

  ressourcer (personalestrukturen) 

 16.3.2 Konstatering af fremtidigt behov 

 16.3.3 Fremskrivning af personalestrukturen 

 16.3.4 Sammenholdelse af fremskrevet 

  personalestruktur med fremtidigt behov 

 16.3.5 Planer for rekruttering, omplacering, 

  forfremmelse, uddannelse og afvikling 

 16.3.6 Bemandings- og belastningsplaner, herunder 

  ferie, skifteholds- og forskudttidsplanlægning 

 16.3.7 Arbejds- og ansvarsfordeling 

  i personaleplanlægningen 

 16.3.8 Individuel personaleplanlægning, 

  herunder karriereplanlægning 

 17. Studiekredsarbejde                   12 

  Studiekredsene skal behandle emner inden for 

  læreplanens forskellige hovedpunkter 

 18. Sammenfatning og repetion                2 

                              -------- 

                               60 

                              -------- 

Hjemmeopgaver

Der stilles i alt 12 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamensopgavesæt.

IKRAFTTRÆDELSE M.V.

Læreplanen har virkning fra den 1. august 1987. Samtidig ophæves læreplan af 18. november 1982 for faget Personaleadministration på merkonomkursus.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.inp.

Officielle noter

Ingen