Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget ERHVERVSRET ved teknonomkursus


FORMÅL :

Formålet med undervisningen i erhvervsret er at give kursisterne en viden om de almindeligt forekommende juridiske problemer i virksomheden, for at sætte kursisten i stand til indledningsvis at behandle problemer af denne art med henblik på at afgøre, hvornår sagkyndig bistand er påkrævet.

VÆGTNING :

A . Eleven skal være orienteret om emnet.

B . Eleven skal have opnået forståelse af og kendskab til emnet.

C . Eleven skal have opnået indsigt i og dybere kendskab til emnet og kunne anvende sin viden i afvigende kombinationer.

VEJLEDENDE UNDERVISNINGSTIMETAL :

Vægtningen vil være efterfulgt af en talværdi, der angiver det vejledende undervisningstimetal.

 

 INDHOLD : 

 1. RETSSYSTEMET:                   B    2 

   1.1. Domstolenes organisation 

   1.2. En retssags gang samt 

     tvangsfuldbyrdelse 

   1.3. Forbrugerombudsmand/klagenævn 

   1.4. Voldgift, herunder voldgiftsloven. 

 2. AFTALER                      C    7 

   2.1. Indgåelse 

     2.1.1. Alm. aftaler 

     2.1.2. Standardaftaler 

   2.2. Ugyldighed 

     2.2.1. Ifølge aftaleloven 

     2.2.2. Ifølge myndighedsloven 

     2.2.3. Ifølge lov om visse 

         forbrugeraftaler 

   2.3. Aftaler, indgået af mellemmænd 

     2.3.1. Fuldmagt 

     2.3.2. Kommission 

 3. KØB AF LØSØRE                   C    11 

   3.1. De køberetlige begreber 

   3.2. Parternes forpligtelse ved 

     handelskøb/forbrugerkøb 

     3.2.1. Købeaftalens indhold 

     3.2.2. Risiko og 

         risikoovergang/levering 

     3.2.3. Sælgers ydelse - 

         sælgers misligholdelse 

     3.2.4. Købers ydelse - 

         købers misligholdelse 

     3.2.5. Købers og sælgers 

         omsætningsbeskyttelse 

     3.2.6. Køb på kredit/kreditkøbsloven 

     3.2.7. Kontokøb/betalingskort 

     3.2.8. Kreditkonsignation 

     3.2.9. Produktansvar 

 4. AB 72 NL/85                    C    8 

   4.1. Entrepriseaftalens indgåelse 

   4.2. Misligholdelse fra henholdsvis 

     entreprenørens og bygherrens side 

   4.3. Ejendomsret til materialer og 

     leverancer 

   4.4. Bygherrens sikkerhedsstillelse 

   4.5. Transport af entreprisesummen 

   4.6. NL 85 

 5. LICITATIONSLOVEN                 C    2 

   5.1. Indledning om loven 

   5.2. Udbudsgrundlaget 

   5.3. Fremgangsmåden ved licitation 

   5.4. Licitationsbud 

   5.5. Accept af licitationsbud 

   5.6. Beskyttelse af tilbud 

 6. OMSÆTNINGSGÆLDSBREV; simple fordringer           6 

   og SIMPLE GÆLDSBREVE 

   6.1. Fordringens indhold             B 

   6.2. Simple fordringer/simple gældsbreve     B 

     6.2.1. Indsigelser 

     6.2.2. Legitimation 

     6.2.3. Rettigheder 

     6.2.4. Omsætningsbeskyttelse 

   6.3. Omsætningsgældsbreve            C 

     6.3.1. Indsigelser 

     6.3.2. Legitimation 

     6.3.3. Rettigheder 

     6.3.4. Omsætningsbeskyttelse 

   6.4. Værdipapircentralen             A 

 7. MARKEDSFØRING                  C     4 

   7.1. Markedsføringsloven 

   7.2. Mærkeretten 

 8. SIKKERHEDSSTILLELSE:               C    6 

   8.1. Pant i fast ejendom 

     8.1.1. Underpant 

     8.1.2. Forskellige typer pantebreve 

   8.2. Pant i løsøre 

     8.2.1. Håndpant 

     8.2.2. Underpant 

   8.3. Pant i fordringer 

   8.4. Kaution 

 9. BETALINGSSTANDSNING; AKKORD, 

   KONKURS OG GÆLDSSANERING             C    4 

   9.1. Betalingsstandsning 

   9.2. Akkord 

   9.3. Konkurs 

   9.4. Gældssanering 

 10. SELSKABSRET                    B    4 

   10.1. Selskabstyper 

   10.2. Interessentskaber 

      10.2.1. Forholdet mellem 

          interessenterne indbyrdes 

      10.2.2. Forholdet til trediemand 

      10.2.3. Interessentskabets opløsning 

   10.3. A/S og ApS. 

      10.3.1. Stiftelse 

      10.3.2. Selskabets ledelse 

          10.3.2.1 Forretningsførelse 

              indadtil 

          10.3.2.2 Forholdet til 

              trediemand 

      10.3.3. Selskabets ophør 

   10.4. Den personligt ejede virksomhed 

 11. FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER         C    2 

   11.1. Fælleseje og særeje 

   11.2. Rådigheden 

   11.3. Hæftelsen 

   11.4. Ophør 

 12. ANSÆTTELSESRET                  B    4 

12.1. Funktionærloven 12.1.1. Funktionærbegrebet 12.1.2. Parternes rettigheder 12.1.3. Parternes pligter 12.1.4. Opsigelse 12.2. De kollektive overenskomster 12.3. Ferieloven/Feriegodtgørelse 12.4. Lærlingeloven/EFG loven

HJEMMEOPGAVER :

Der stilles 12 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamenssæt.

IKRAFTTRÆDELSE M.V. :

Læreplanen har virkning fra den 1. august 1987. Samtidig ophæves læreplan 24.01/03.80 for faget Erhvervsret.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Officielle noter

Ingen