Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget EKSPORTJURA ved merkonomkursus


TIMETAL:

60 timer.

FORMÅL:

- at indføre deltagerne i hovedprincipperne i de internationale varehandelsjuridiske problemer,

- at orientere om nogle væsentlige forskelle mellem dansk og fremmed landes handelsret,

- at sætte deltaterne i stand til at vurdere karakteren og omfanget af de forskelligartede retslige problemer, der kan opstå i tilknytning til den internationale varehandels afslutning.

VÆGTNING:

A. Eleven skal være orienteret om emnet.

B. Eleven skal have opnået forståelse af og kendskab til emnet.

C. Eleven skal have opnået indsigt i og dybere kendskab til emnet og kunne anvende sin viden i afgivende kombinationer.

VEJLEDENDE UNDERVISNINGSTIMETAL:

Vægtningen er klassificeret i henhold til ovenstående. Talværdierne angiver det vejledende undervisningstimetal

 

 Indhold og omfang:                 Vejl. 

                           timer: Vægtning: 

 1. Introduktion                    2  A 

 - Fagets indhold, herunder gennemgang af de 

  forskellige retsdiscipliner, så som køberet, 

  transportret, forsikringsret og immaterialret. 

 - Kildematerialet, herunder konventioner og 

  international handelsret 

 - Domstolenes organisation, herunder EF-domstolen 

  samt voldgiftsretterne. 

 2. Konflikters afgørelse               6 

 - De ordinære domstole og deres organisation. En 

  retssags gang.                     A 

 - Ad hoc/permanente voldgiftsretter og deres 

  organisation. En voldgiftssags gang.          A 

 - Hvor skal eller kan en sag anlægges? 

  International værneting.                B 

 - I hvilke lande kan en dansk/fremmed 

  dom/voldgiftskendelse tvangsfuldbyrdes? 

  International tvangsfuldbyrdelse.            B 

 3. Aftalens indgåelse                 10 

 - Hvilket lands lovgivning finder anvendelse på 

  spørgsmålet, om der er indgået en bindende 

  aftale og på fuldmagtsspørgsmål.            B 

 - Gennemgang af retsreglerne om aftalers indgåelse 

  i henhold til dansk, tysk og engelsk lovgivning.    C 

 - Indgåelse af standardkontrakter. Så som en 

  virksomheds alm. betingelser              C 

 - Gennemgang af de mest almindeligt forekommende 

  ugyldighedsgrunde, så som falsk, svig og 

  urimelige kontraktsvilkår.               B 

 - Aftaleindgåelse via eksportsælgeren (fuldmagt)      C 

 4. Aftalens indhold                  20 

 - Hvilket lands lovgivning finder anvendelse på 

  købekontrakten? Gennemgang af især regler i den 

  int.lkbl. og EF-lovkonventionen.            B 

 - Eksportørens leveringsforpligtelse. Gennemgang af 

  leveringsklausulerne i Købeloven. Incoterms (1980) 

  og Compiterms. Misligholdelse, så som forsinket 

  og mangelfuld levering. 

  Importørens misligholdelsesbeføjelser.         C 

 - Importørens betalingsforpligtigelse. Gennemgang af 

  de mest almindeligt anvendte betalingsklausuler, 

  så som forudbetaling, kontant og kredit og de mest 

  almindeligt anvendte betalingsmåder, så som bank- 

  inkasso, alm. pengeoverførsel, veksler, checks, 

  remburs, garantier og factoring. Misligholdelse, 

  især ved forsinket betaling. Eksportørens 

  misligholdelsesbeføjelser.               C 

 5. Agent- og forhandleraftaler            8 

 - Hvilket lands lovgivning finder anvendelse på 

  agent- og forhandleraftalen.              B 

 - Gennemgang af de væsentligste vilkår i agent- 

  aftalen, især klausulerne om aftalens ophør og 

  retsreglerne i Tyskland om ausgleich.          C 

 - Gennemgang af enkelte væsentlige vilkår i for- 

  handleraftalen, der er specielle for denne 

  aftaletype, herunder en gennemgang af EF's kon- 

  kurrenceregler, jfr. især EØF-traktatens art. 85.    C 

 6. Transportaftaler                  8 

 - Hvilke retsregler finder anvendelse på 

  transportaftalen?                    B 

 - Transportaftalens parter                 B 

 - Transportdokumenterne                  B 

 - Transportreklamation: 

 - ved søtransport 

 - ved landevejstransport 

 - ved lufttransport 

 - ved jernbanetransport 

 - ved de successive transporter              B 

 8. Forsikringsaftaler                 6 

 - Hvilket lands lovgivning finder anvendelse på 

  forsikringsaftalen?                   B 

 - Vareforsikringen: 

  Hvem dækker forsikringen? 

  På hvilke måder kan forsikringen tegnes? 

  På hvilke standardvilkår kan forsikringen tegnes? 

  Forsikringssummens beregning.              B 

 - Transportansvarsforsikringen: 

  Transportørens og speditørens ansvarsforsikring.    B 

 - Gennemgang af produktansvarsreglerne, herunder 

  EF-direktivet og produktansvarsfirsikringen       B 

 Ialt                         60 timer 

Hjemmeopgaver:

Der stilles i alt 12 hjemmeopgaver hver af et omfang som en halv eksamensopgave.

IKRAFTTRÆDELSE M.V.:

Læreplanen har virkning fra den 1. august 1987. Samtidig ophæves læreplan for faget Eksportjura af 4. marts 1985.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Officielle noter

Ingen