Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tinglysning i personbogen

§ 1

I bekendtgørelse nr. 187 af 15. marts 1994 om tinglysning i personbogen, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 983 af 22. november 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 2, nr. 2, ændres ordene »Retsafgift og eventuel stempelafgift« til: »Afgift«.

2. I § 7, stk. 1, ændres ordene »retsafgift og stempelafgift« til: »afgift«.

3. I § 7, stk. 3, nr. 1, og § 32, stk. 2, ændres ordet »SE-nummer« til: »CVR-nummer«.

4. I bilag 1, 2 og 3 ændres ordene »Stempel- og retsafgift« til: »Afgift«.

5. I bilag 1, 2 og 3 ændres ordet »SE-nr.« til: »CVR-nr.«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. februar 2000.

§ 3

Ved oprettelse af pantebreve inden den 31. december 2000 kan de hidtil anvendte pantebrevsblanketter benyttes, såfremt der i rubrikken »Retsafgift« eller »Stempelafgift« anføres den afgift, der i stedet for disse afgifter skal betales i henhold til lov nr. 382 af 2. juni 1999 om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder mv., og såfremt der i rubrikken for SE-nummer anføres CVR-nummer, jf. herved lov nr. 417 af 22. maj 1996 om Det Centrale Virksomhedsregister.

Justitsministeriet, den 8. februar 2000

Frank Jensen

/Lars Hjortnæs