Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget SKATTERET II og ERHVERVSJURA på merkonomkursus


FAG:

Læreplan for faget SKATTERET II OG ERHVERVSJURA på merkonomkursus.

TIMETAL:

60 timer.

FORMÅL:

Formålet med undervisningen i SKATTERET II og erhvervsjura er at give deltagerne, der ønsker en videregående skatteuddannelse, et sådant kendskab til den revisionsrelevante erhvervsret og til dansk skatteret, at de er i stand til at rådgive og vejlede virksomheder og personer om skattemæssige konsekvenser af trufne og påtænkte dispositioner.

 

 FORUDSÆTNING: 

 Bestået Skatteret I. 

 INDHOLD OG OMFANG:              Vejledende timetal 

 1. Ajourføring af pensum i SKATTERET I 

  samt gennemgang af lovændringer m.m.        6 

 2. Bygningsafskrivninger               4 

 3. Pensionsbeskatningsloven              4 

 4. Selskabsbeskatningsloven              6 

 5. Dobbeltbeskatningsoverenskomster          2 

 6. Frigørelsesafgift                 2 

 7. Erhvervsjura incl. generationsskifte m.m.     36 

                           ---- 

                        I alt 60 timer 

 VÆGTNING: 

 A : Eleven skal være orienteret om emnet. 

 B : Eleven skal have forståelse af og kendskab til emnet. 

 C : Eleven skal have opnået indsigt i og dybere kendskab til emnet o 

 g 

   kunne anvende sin viden i afvigende kombinationer. 

 VEJLEDENDE UNDERVISNINGSTIMETAL: 

 Vægtningen vil være efterfulgt af en talværdi, der angiver det 

  vejledende undervisningstimetal. 

 1. Ajourføring af pensum i Skatteret I samt gennemgang 

  af lovændringer m.m.                   C  6 

 2. Bygningsafskrivninger                  C  4 

  2.1. Gennemgang af lovregler fra før 15. marts 1968 i 

     den udstrækning, de har betydning i dag. 

  2.2. Afskrivninger ved branderstatninger m.m. 

 3. Pensionsbeskatningsloven                 B  4 

 4. Selskabsbeskatning                     6 

  4.1. Subjektiv skattepligt                B 

  4.2. Datterselskabslempelse                B 

  4.3. Udlandslempelse                   B 

  4.4. Sambeskatning                    B 

  4.5. Fusion                        A 

 5. Dobbeltbeskatningsoverenskomster incl. Ligningslovens 

  §§ 33 og 33 A                       A  2 

 6. Frigørelsesafgift                    A  2 

 7. Erhvervsjura incl. generationsskift m.m. 

  7.1. Virksomhedsformer                    18 

     - Omdannelse af privat virksomhed til A/S 

      eller Aps                     C 

     - Kommanditselskaber, interessentskaber og 

      partrederier                    C 

     - Stiftelse af og indtræden i, samt opløsning 

      af ovennævnte selskabsformer           C 

     - Orientering om fonde                B 

  7.2. Dødsboer, arv og skifte ved dødsfald          10 

     - Lovgivning, herunder orientering om arvelod 

      og arveafgiftslov (2 timer)            A 

     - Mellemperiodeopgørelse og beskatning        C 

     - Boopgørelse og bobeskatning            C 

     - Udlægsværdier                   C 

  7.3. Øvrig erhvervsjura                    8 

     - Funktionærlov, ferielov              A 

     - Købelov, aftalelov og tinglysningsloven      A 

     - Ægteskabslovgivning og afbetalingsloven      A 

     - Orientering om konkurs, akkord m.m.        B 

      (Der undervises især i revisors arbejdsopgaver 

      konkurs, akkord m.v.)                 --- 

                              I alt 60 t 

HJEMMEOPGAVER:

Der stilles 12 hjemmeopgaver, hver af et omfang af en halv eksamensopgave.

IKRAFTTRÆDELSE M.V:

Læreplanen har virkning fra den 1. august 1987. Samtidig ophæves læreplan for Skatteret II og erhvervsjura af 16. april 1986.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelman

under.insp.

Officielle noter

Ingen