Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget SKATTERET I på merkonomkursus


FAG:

Læreplan for faget SKATTERET I på merkonomkursus.

FORMÅL:

Formålet med undervisningen i Skatteret I er at give deltagerne et sådant kendskab til dansk skatteret m.v., at de er i stand til i almindelighed at opgøre den skattepligtige indkomst og formue for fysiske og juridiske personer.

 

 INDHOLD OG OMFANG:                 Vejledende timeta 

 l 

 1. Retskilder samt definition af skat            1 

 2. Skatteadministrationens opbygning og opgaver       1 

 3. Opgørelse af skattepligtig almindelig indkomst      22 

 4. Periodeafgrænsning og resultatudjævning          8 

 5. Beskatning af ægtefæller og børn             4 

 6. Opgørelse af skattepligtig særlig indkomst        6 

 7. Beskatning af aktionærer                 6 

 8. Pensionsbeskatningsloven                 2 

 9. Selvangivelsen                      2 

 10. Formuebeskatning                     2 

 11. Skatteberegning m.v. for personer             2 

 12. Lov om merværdiafgift                   4 

 I alt                            60 timer 

 VÆGTNING : 

 A : Eleven skal være orienteret om emnet. 

 B : Eleven skal have forståelse af og kendskab til emnet. 

 C : Eleven skal have opnået indsigt i og dybere kendskab til emnet o 

 g 

  kunne anvende sin viden i afvigende kombinationer. 

 VEJLEDENDE UNDERVISNINGSTIMETAL : 

 Vægtningen vil være efterfulgt af en talværdi, der angiver det 

  vejledende undervisningstimetal. 

 1. Retskilder samt definition af skat              A 1 

 2. Skatteadministrationens opbygning og opgaver         A 1 

 2.1. Ligningskommissionens opgaver 

 2.2. Skatterådenes opgaver 

 2.3. Amtsligningsråd og amtsskatteinspektorater 

 2.4. Ligningsråd og statsskattedirektoratet 

 2.5. Ministeriet for Skatter og Afgifter 

 2.6. Landsskatterettens opgaver 

 3. Opgørelse af skattepligtig almindelig indkomst 

 3.1. Subjektiv skattepligt for personer             B 2 

 3.2. Indtægter (bortset fra landbrug)               7 

  - Indkomstbegrebet og globalindkomstprincippet        B 

  - Erhvervsindkomst, varelagerlov               C 

  - Indkomst som lønmodtager                  C 

  - Gaver                           B 

  - Kapitalindtægter                      B 

  - Kapitalgevinster og tab                  B 

  - Andre indtægter                      B 

 3.3. Fradragsberettigede udgifter                 13 

  - Driftsomkostninger                     C 

  - Skattemæssige afskrivninger (excl. bygningsafskrivninger 

   fra før 15. marts 1968 og brandskadeerstatninger for 

   bygninger)                         C 

  - Renteudgifter                       C 

  - Driftstab                         B 

  - Ligningsmæssige fradrag                  B 

 4. Periodeafgrænsning og resultatudjævning           B 8 

 4.1. Indkomstperiode herunder forskudt indkomstår 

 4.2. Resultatudjævning 

 4.3. Underskudsfremførsel, konkurs, akkord 

 4.4. Henlæggelse til investeringsfond og etableringskonto 

 4.5. Ligningsloven § 28 

 5. Beskatning af ægtefæller og børn               B 4 

 6. Opgørelse af skattepligtig særlig indkomst 

  - herunder beskatning ved salg af fast ejendom        B 6 

 7. Beskatning af aktionærer                    6 

 7.1. Udbytte                          B 

 7.2. Aktiesalg                         B 

 7.3. Orientering om beskatning af selskaber           A 

 8. Pensionsbeskatningsloven                   A 2 

 Der orienteres kort om reglerne i pensionsbeskatningsloven 

 9. Selvangivelsen                        B 2 

 9.1. Selvangivelsens rettidige indsendelse 

 9.2. Kravene til selvangivelsen og ledsagende regnskaber 

   (mindstekravsbekendtgørelsen) 

 10. Formuebeskatning                      B 2 

 11. Skatteberegning m.v. for personer              B 2 

 11.1. Forskudsregistrering 

 11.2. Slutskat 

 12. Lov om merværdiafgift                    B 4 

                                  60 

HJEMMEOPGAVER :

Der stilles i alt 12 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamenssæt.

IKRAFTTRÆDELSE M.V. :

Læreplanen har virkning fra den 1. august 1987. Samtidig ophæves læreplan for Skatteret I af 16. februar 1982.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Officielle noter

Ingen