Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget AFSLUTTENDE PROJEKT ved edb-assistentuddannelsen


FORMÅL:

Gennem gruppe- og individuelt arbejde skal eleven opnå færdigheder i og viden om system-, programmerings- og projektarbejde gennem aktiv deltagelse i alle faser i systemudviklingsforløbet.

KRAV TIL AFVIKLING

Der skal under projektforløbet lægges vægt på brugerkrav og -ønsker, herunder bør der lægges vægt på dokumentation over for brugeren.

Afsluttende projekt tilrettelægges, således at det omfatter analyse, design og realisering af et større administrativt system.

Mindre dele af et projekt kan implementeres ved brug af et standardsystem.

Projektet skal have en høj grad af realisme.

Projektet bør udvikles i samarbejde med en ekstern virksomhed.

Projektet skal ved valg af emne sikre, at alle datamatiske fagområder inddrages. Andre fag kan inddrages afhængig af projektets art, således at en tværfaglig struktur kan opnås.

Eleven skal have mulighed for at deltage aktivt i alle faser i projektet.

SAMMENHÆNGE TIL ANDRE FAG

Den systemudviklingsmetode som anvendes i dette fag, skal være den i faget »Systemarbejde« valgte metode.

De aktiviteter og værktøjer til planlægning og styring af projektet som anvendes i dette fag, skal være de i faget »Projektarbejde« belyste.

Enten sproget indlært i »Programmering af mindre systemer« eller »Programmering af større systemer, herunder håndtering af større datamængder« skal indgå som et væsentligt element i implementeringen af projektet.

Læreplanen har virkning fra 1. januar 1988.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen