Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget BESKRIVELSESVÆRKTØJER ved edb-assistentuddannelsen


FORMÅL

Undervisningen skal sætte eleven i stand til at udarbejde strukturerede programmer på små datamater ved anvendelse af en given designmetode.

Eleven skal kunne anvende en struktureret metode til problemløsning, problembeskrivelse og programmering.

Ved hjælp af en udvalgt designmetode skal eleven kunne gennemføre strukturering, programmering og afprøvning af mindre opgaver i det samme programmeringssprog, som anvendes i programmering af mindre systemer.

MÅL

Eleven skal være orienteret om et bredt udsnit af de beskrivelsesværktøjer, som anvendes i forbindelse med udviklingen og vedligeholdelse af edb-systemer.

Eleven skal have kendskab til værktøjer, som anvendes til beskrivelse af et design for konkrete, afgrænsede administrative systemer.

Eleven skal kunne udarbejde et programdesign ud fra en entydig beskrivelse af en opgave.

INDLÆRINGSDYBDE

A. Eleven skal være orienteret om emnet.

B. Eleven skal have opnået forståelse af og kendskab til emnet.

C. Eleven skal have opnået indsigt i og dybere kendskab til emnet og kunne anvende sin viden i afvigende kombinationer.

INDHOLD OG DELMÅL

Systemudvikling.

Eleven skal være orienteret om de grundlæggende begreber A indenfor systemudvikling, specielt med henblik på anvendelse ved konstruktion af edb-systemer.

Værktøjer til systemudvikling.

Eleven skal være orienteret om de almindeligt anvendte værktøjer A til udvikling og vedligeholdelse af edb-systemer, såsom værk- tøjer til funktions-, data- og aktivitetsbeskrivelse.

Eleven skal være orienteret om værktøjernes anvendelse og deres A egnethed som kommunikations- og beslutningsgrundlag.

Værktøjer til beskrivelse af systemdesign.

Eleven skal have kendskab til de almindeligt anvendte værktøjer B til beskrivelse af design for konkrete, afgrænsede administra- tive systemer.

Eleven skal være orienteret om den sammenhæng (metode), som A værktøjerne indgår i.

Værktøjer til programdesign.

Eleven skal på grundlag af et entydigt systemoplæg og ved anven- C delse af en given designmetode for afgrænsede edb-opgaver kunne udarbejde et velstruktureret programdesign.

Eleven skal have et dybere kendskab til mindst en almindeligt C anvendt metode til programdesign, såsom JSP, struktureret design (SD ...

SAMMENHÆNG TIL ANDRE FAG

Den/de designmetode(r), der anvendes i dette fag, skal være grundlaget for programmering i faget »Programmering af mindre systemer«.

Mindst een af de udvalgte designmetoder skal være indeholdt i den systemudviklingsmetode, som anvendes i faget »Systemarbejde«.

Læreplanen har virkning fra 1. januar 1988.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen