Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for undervisningsfaget DANSK i edb-assistentuddannelsen


FORMÅL:

Formålet med undervisningen er at udvikle og forbedre elevens sprogforståelse og sprogbehandling, både mundtligt og skriftligt, således at eleven bliver i stand til at formulere sig præcist og nuanceret i forhold til omverdenen.

Der lægges vægt på, at de sproglige kundskaber skal kunne anvendes i skriftlig og mundtlig sammenhæng i forbindelse med rapportering, beskrivelse, brugervejeldning og anden formidling.

MÅL:

Eleven kan i arbejdet med fiktionstekster og sagtekster foretage tekstanalyse, herunder perspektivering, og personlig vurdering af teksterne.

Eleven kan mundtligt og skriftligt give en klar og sammenhængende fremstilling af analysen og vurderingen.

Eleven kan foretage rapportering og beskrivelse samt udarbejde en brugervejledning.

Eleven har kendskab til forskellige udtryksformer inden for det udvidede tekstbegreb.

INDHOLD:

I undervisningen kan der arbejdes med enhver form for læst, set eller hørt meddelelse.

Der skal arbejdes med både fiktionstekster og sagtekster. Billeder skal indgå.

I tekstarbejdet skal eleven opøves i metodisk at kunne analysere teksternes indhold og udtryk, herunder at perspektivere dem i en historisk, samfundsmæssig eller erhvervsmæssig sammenhæng.

I løbet af året læses mindst to emner. Det ene emne skal være inden for området teknologi - menneske - samfund. Massekommunikation skal indgå i et af emnerne.

Et emne kan være: en periode, et forfatterskab, et generelt emne indeholdt i forskellige teksttyper eller et tekstområde afgrænset af en genre.

Mundtlige og skriftlige øvelser indgår i tekstanalysen og emnearbejdet.

Eleven skal kende principperne for udformning af rapportering, beskrivelse og brugervejledning. I forlængelse heraf skal eleven gennem iagttagelser af teksternes sproglige, grafiske og øvrige virkemidler kunne vurdere om kommunikationen er vellykket. Endelig skal eleven selv kunne producere disse teksttyper.

Eleven skal kende principperne for opbygning og udformning af større opgaver / rapport.

I undervisningen indgår tekstteori og kommunikationsteori. Sproglige normer, grammatik, retskrivning og stilistik indgår i det omfang, dette er funktionelt.

Eleven udarbejder mindst otte skriftlige opgaver i løbet af året.

Omkring udarbejdelsen af den første halvårsopgave i faget Standardsystemer, mindre datamater samt PC-værktøjer kan dansk indgå i et tværfagligt samarbejde, ligesom emnearbejde kan gennemføres som parallellæsning med faget engelsk.

Læreplanen har virkning fra den 1. januar 1988.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Officielle noter

Ingen