Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget DISTRIBUEREDE SYSTEMER OG DATANET ved edb-assistentuddannelsen


Læreplan for faget DISTRIBUEREDE SYSTEMER OG DATANET

FORMÅL

Faget skal give eleven et indgående, praktisk orienteret kendskab til de tekniske problemer, der er knyttet til kommunikation mellem datamater.

Endvidere skal de sikkerhedsmæssige, organisatoriske og arbejdsmæssige konsekvenser være belyst.

MÅL

Eleven skal være orienteret om datakommunikationssystemers opbygning og funktion.

Eleven skal være orienteret om markedsrelevante standarder for datakommunikation.

Eleven skal kunne anvende programmel til løsning af datakommunikationsopgaver.

Eleven skal kunne anvende de offentlige datatjenester.

Eleven skal være orienteret om de sikkerhedsmæssige aspekter ved datakommunikation.

Eleven skal være orienteret om distribuerede systemers opbygning og funktion.

INDLÆRINGSDYBDE

A. Eleven skal være orienteret om emnet.

B. Eleven skal have opnået forståelse af og kendskab til emnet.

C. Eleven skal have opnået indsigt i og dybere kendskab til emnet og kunne anvende sin viden i afvigende kombinationer.

INDHOLD OG DELMÅL

Datakommunikationssystemers arkitektur B

Eleven skal opnå kendskab til de grundlæggende begreber indenfor datatransmission, såsom asynkron og synkron transmission, simpleks og dupleks transmission samt synkronisering af sender og modtager. A

Eleven skal være orienteret om principperne i analog og digital transmission, samt principper for og udstyr til konvertering mellem disse former. A

Eleven skal være orienteret om det maskinel og programmel, der er nødvendigt for overførsel af data mellem to datamater eller mellem en datamat og andet udstyr. B

Eleven skal opnå kendskab til principperne i transmissionsprotokoller, samt til udbredte standarder for disse, som f.eks. BSC-protokoller, HDLC og X.25. A

Eleven skal være orienteret om en udbredt arkitektur for datakommunikationssystemer, såsom ISO's syvlags-model for sammenkobling af åbne systemer.

Standarder A

Eleven skal være orienteret om væsentlige standardiseringsorganer, deres arbejdsområder og indbyrdes relationer. A

Eleven skal være orienteret om adgangene til oplysninger om markedsrelevante standarder. A

Eleven skal være orienteret om markedsrelevante standarder for fysisk sammenkobling af datamatisk udstyr.

Brug af kommunikationsprogrammel C

Eleven skal kunne anvende standardprogrammel til overførsel af data mellem to datamater.

Distribuerede systemers arkitektur A

Eleven skal orienteres om væsentlige problemer knyttet til distribuerede systemer, såsom problemer ved distribution af funktioner samt problemer ved distribution af data. B

Eleven skal opnå kendskab til de driftsmæssige problemer knyttet til distribuerede systemer; specielt de sikkerhedsmæssige problemer er væsentlige. A

Eleven skal være orienteret om opbygning og funktioner i et typisk distribueret system, f.eks. et distribueret filsystem. A

Eleven skal være orienteret om standardiseringer vedrørende anvendelse af datanet, såsom FTAM, CASE, SASE og virtuelle terminaler.

Offentlige datatjenester B

Eleven skal opnå kendskab til opbygning af og funktioner i de offentlige datatjenester, såsom Datel, Datex og Datapak. C

Eleven skal kunne vælge og anvende en offentlig datatjeneste til løsning af en given datakommunikationsopgave.

Private net A

Eleven skal være orienteret om eksempler (industristandarder, de fakto) på markedsrelevante standarder for private datanet. A

Eleven skal være orienteret om opbygning og funktion af forskellige typer af lokalnet.

Sikkerhed A

Eleven skal være orienteret om de sikkerhedsmæssige, organisatoriske og arbejdsmæssige konsekvenser ved datakommunikation: A

Eleven skal være orienteret om principperne i kryptering og dets anvendelse.

SAMMENHÆNGEN TIL ANDRE FAG

Undervisningen skal koordineres med undervisningen i lokalnet og sammenkobling af datamater i faget »Materiel og basisprogrammel, mindre datamater«.

Undervisningen vedrørende drift af distribuerede systemer og sikkerhed skal koordineres med undervisningen i drift af større systemer i faget »Materiel og basisprogrammel, større datamater«.

Læreplanen har virkning fra 1. januar 1988. P.d.v. e.b. Erik Nexelmann undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen