Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget ELEKTRONIK ved edb-assistentuddannelsen


FORMÅL

Formålet med undervisningen i elektronik er dels at give eleven forståelse af datamatens virkemåde dels at give eleven indsigt i bearbejdelsen af tekniske data, der kan opstå i forbindelse med elevens fremtidige arbejde. Endvidere tilsigtes det, at eleven opnår forståelse af de perifere enheder og datatransmission samt det fysiske miljø, hvori arbejdet foregår.

MÅL

Eleven skal kunne anvende talsystemer og boolesk algebra.

Eleven skal opnå kendskab til det tekniske grundlag for datamaters virkemåde.

Eleven skal opnå kendskab til tekniske specifikationer for datamatisk udstyr.

Eleven skal kunne opstille og tilslutte mindre datamater (enkeltbrugeranlæg).

INDLÆRINGSDYBDE

A. Eleven skal være orienteret om emnet.

B. Eleven skal have opnået forståelse af og kendskab til emnet.

C. Eleven skal have opnået indsigt i og dybere kendskab til emnet og kunne anvende sin viden i afvigende kombinationer.

 

 INDHOLD OG DELMÅL 

 Talsystemer 

 Eleven skal kunne foretage omregninger mellem for-     C 

  skellige positionstalsystemer. 

 Eleven skal udover titalssystemet kunne anvende det    C 

   binære, det octale og det hexadecimale talsystem 

   til adresseberegninger. 

 Boolesk algebra 

 Eleven skal kunne anvende de grundlæggende regler     C 

   for den booleske algebra. 

 Eleven skal kunne anvende sandhedstabeller til       C 

   beregning af booleske udtryk. 

 Elektorniske komponenter 

 Eleven skal opnå kendskab til de grundlæggende       B 

  definitioner og love fra fysikken, som finder 

  anvendelse indenfor elektronikken, såsom 

  difinitioner af og love for spænding, strøm 

  og elektrisk modstand. 

 Eleven skal være orienteret om et udvalg af basale     A 

  elektroniske komponenters virkemåde som f.eks. 

  transistorer og dioder. 

 Eleven skal være orienteret om sammensætning af      A 

  elektroniske komponenter til integrerede kredsløb. 

 Datamatens virkemåde 

 Eleven skal opnå kendskab til typiske elektroniske     B 

  kredsløbs opbygning og funktion. Eksempler på 

  sådanne er addere, flip-flop og registre. 

 Eleven skal opnå kendskab til samspillet          B 

  mellem de væsentligste elektroniske 

  kredsløb i en mindre og simpel datamat, 

  såsom centralenhed, lager og bus. 

 Eleven skal være orienteret om markedsrelevante      A 

  standarder for tilkobling af ydre enheder, 

  eksempelvis i/o-porte. 

 Tekniske specifikationer 

 Eleven skal være orienteret om de tekniske termer     A 

  og begreber, der anvendes ved beskrivelse af 

  datamatisk udstyr. 

 Opstilling og tilslutning af mindre datamater 

 Eleven skal kunne opstille, tilslutte og afprøve      C 

  enhederne i et isoleret enkeltbrugeranlæg, 

  som f.eks. systemenhed, skærm og tastatur 

  til enkeltbrugeranlægget. 

 Eleven skal kunne tilslutte typiske ydre enheder      C 

  til et enkeltbrugeranlæg, såsom serielt og 

  parallelt forbundne printere, ekstra diskette- 

  station, mus og plotter. 

 Eleven skal være orienteret om mulighederne for      A 

  sammenkobling af datamater. 

 Eleven skal opnå kendskab til det fysiske miljø,      B 

  som kræves af forskelligt datamatisk udstyr, 

  såsom de gældende regler for tilslutning af 

  elektriske apparater, forebyggelse og bekæm- 

  pelse af brand samt krav til temperatur- og 

  luftfugtighedsregulering. 

SAMMENHÆNGEN TIL ANDRE FAG

Undervisningen i talsystemer skal koordineres med undervisningen i talteori i faget »Matematik«.

Undervisningen skal koordineres med undervisningen i faget »Materiel og basisprogrammel, mindre datamater«, specielt hvad angår emnerne talsystemer og datamatens virkemåde.

Læreplanen har virkning fra 1. januar 1988.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen