Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget materiel og basisprogrammel større datamater ved edb-assistentuddannelsen


FORMÅL:

Faget skal give et indgående, praktisk orienteret kendskab til maskinarkitekturen i større datamater.

Centrale emner i faget er operativsystemets funktioner, specielt håndteringen af flerbrugerproblematikken, sikkerhedsforhold og drift af større datamater.

MÅL

Eleven skal opnå kendskab til de større datamaters (flerbrugeranlægs) maskinelle opbygning og funktion.

Eleven skal opnå kendskab til principperne i basisprogrammel til større datamater (flerbrugeranlæg).

Eleven skal opnå kendskab til styresystemets håndtering af flerbrugerproblematikken.

Eleven skal opnå kendskab til principperne for drift af større datamater (flerbrugeranlæg).

INDLÆRINGSDYBDE

A. Eleven skal være orienteret om emnet.

B. Eleven skal have opnået forståelse af og kendskab til emnet.

C. Eleven skal have opnået indsigt i og dybere kendskab til emnet og kunne anvende sin viden i afvigende kombinationer.

INDHOLD OG DELMÅL

Brug af datamaten

Eleven skal kunne anvende de basale kommandoer i et C styresystem til en større datamat (flerbrugeranlæg).

Eleven skal kunne anvende typiske hjælpeværktøjer C ved programudvikling, såsom editorer, oversættere, linkere og debuggere.

Eleven skal kunne udarbejde og afvikle rutiner i et C styresprog til en større datamat (flerbrugeranlæg).

Maskinarkitektur

Eleven skal opnå kendskab til lagerhierarkiet i en B større datamat.

Eleven skal være orienteret om hovedlageradministra- A tion på en større datamat (flerbrugeranlæg), herun- der om principperne i lagerallokering, lagerudnyt- telse og lagerbeskyttelse.

Eleven skal opnå kendskab til væsentligt udstyr og B væsentlige enheder, som er specielle for større da- tamater (flerbrugeranlæg).

Eleven skal være orienteret om multiprocessorsystem- A er.

Basisprogrammel

Eleven skal opnå kendskab til opbygning og funktion B af et styresystem til flerbrugeranlæg.

Eleven skal være orienteret om principperne i pro- A cesadministration og jobadministration i en større datamat (flerbrugeranlæg).

Eleven skal opnå kendskab til principperne i for- B skellige afviklingsformer, såsom batch, interaktiv og transaktionsorienteret afvikling.

Flerbrugerproblematikken

Eleven skal opnå kendskab til principperne i res- B sourcedelingen på en større datamat (flerbrugeran- læg), såsom spool-system, deling af data på fil-ni- veau og deling af data på post-niveau.

Drift af større datamater

Eleven skal opnå kendskab til væsentlige, sikker- B hedsmæssige problemer knyttet til driften af større datamater (flerbrugeranlæg og distribuerede anlæg), såsom kontrol med datatilgang og med fysisk adgang til anlægget.

Eleven skal opnå kendskab til, hvorledes væsentlige B sikkerhedsmæssige problemer kan håndteres, som f.eks. registrering og sporing.

SAMMENHÆNGEN TIL ANDRE FAG

De i dette fag anvendte hjælpeværktøjer ved program- udvikling skal være de samme, som anvendes i faget »Programmering af større systemer«.

Undervisningen i drift af større datamater skal ko- ordineres med undervisningen i sikkerhed og de driftsmæssige problemer i faget »Distribuerede sy- stemer og datanet«.

Læreplanen har virkning fra 1. januar 1988.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen