Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget ENGELSK på edb-assistentuddannelsen


FORMÅL:

Formålet med undervisningen er at vedligeholde og videreudvikle elevernes kundskaber i edb-faglig og almindelig sprogbrug. Der lægges vægt på, at eleverne bliver i stand til at forstå engelsk-sproget edb-faglitteratur og -vejledninger.

MÅL:

Eleven skal kunne:

- forstå autentisk talesprog.

- læse og forstå indholdet af autentiske tekster af alment, erhvervsmæssigt og edb-fagligt indhold.

- udtrykke sig selvstændigt, varieret og i en god sproglig form i relevante situationer, samt referere og kommentere autentiske tekster af alment, erhvervsmæssigt og edb-fagligt indhold.

- formulere sig skriftligt med udgangspunkt i autentiske tekster med alment, erhvervsmæssigt og edb-fagligt indhold.

INDHOLD:

Der arbejdes ekstensivt og intensivt med et alsidigt udvalg af tekster, hvis indhold belyser teknologiske, erhvervsmæssige og samfundsmæssige forhold.

Der inddrages edb-faglitteratur, sagprosa af aktuelt tilsnit og moderne skønlitteratur.

I undervisningen indgår mindst 6 emnekredse. I emnekredsene arbejdes der intensivt og ekstensivt med et bredt og varieret udvalg af tematisk sammenhængende tekster. Teksterne skal belyse emnet ud fra forskellige synsvinkler. En af emnekredsene har temaet teknologi-menneske-samfund.

1. Sprogfærdighed

For at styrke de receptive og de produktive færdigheder arbejdes der med autentisk lyd-, billed- og tekstmateriale.

Mundtlig

Gennem arbejdet med sagprosatekster og skønlitterære tekster styrkes elevernes evne til at referere, kommentere, analysere og argumentere.

Ved udarbejdelse og afholdelse af korte foredrag opøves elevernes evne til at præsentere et emne.

Udtryksfærdigheden styrkes desuden ved arbejde med rollespil og simulationer.

Skriftlig

På baggrund af og med udgangspunkt i de behandlede tekster trænes eleverne i tekstforståelse, udfærdigelse af resumeer, kommentering og selvstændig formulering. Der udarbejdes mindst en større skriftlig opgave. Gennem dette arbejde øves eleverne i at organisere, strukturere og præsentere et stofområde.

Der afleveres et antal hjemmeopgaver.

2. Tværfaglig dimension

Fagets sammenhæng med uddannelsens øvrige fag understreges ved at tilgodese den tværfaglige dimension i videst muligt omfang. I samarbejde med edb-lærerne inddrages edb-vejledninger i undervisningen. Andre fag, som giver mulighed for tværfagligt samarbejde er: Dansk, Organisation og Eksterne interessenter.

3. Støttediscipliner

Sprogfærdigheden styrkes gennem arbejdet med opslagsværker samt grammatik baseret på kontrastive principper.

Elektroniske hjælpemidler herunder datamater inddrages i undervisningen.

Undervisningen foregår så vidt muligt på engelsk.

Læreplanen har virkning fra den 1. januar 1988.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Officielle noter

Ingen