Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget ORGANISATION til edb-assistentuddannelsen.


FORMÅL :

Formålet med undervisningen er at give eleven en grundlæggende indføring i aktuelle organisationsformer og motivationsprincipper. Faget består af en række fagelementer, der dels beskriver samspillet mellem virksomhedens målkompleks og den funktionelle og strukturelle opbygning samt nogle grundlæggende organisatoriske hjælpemidler dels beskriver igangværende administrative styringsmetoder og -teknikker. Eleven skal anvende stoffet i datamatiske sammenhænge.

MÅL:

Eleverne skal opnå forståelse af og kendskab til systemtankegangen, hvor virksomheder betragtes som en del af et større system og selv udgør et system.

Eleverne skal opnå indsigt i og dybere kendskab til fordele og ulemper ved forskellige organisationsmodeller og beskrivelsesværktøjer.

Eleverne skal opnå indsigt i og dybere kendskab til forskellige trivsels- og motivationsprincipper.

Eleverne skal opnå forståelse af og kendskab til principperne for styring af virksomheder.

Eleverne skal opnå indsigt i og dybere kendskab til organisatoriske konsekvenser ved indførelse eller ændring af edb-systemer.

Eleverne skal opnå indsigt i og dybere kendskab til forskellige strategier ved indførelse eller ændring af edb-systemer.

Eleverne skal i forbindelse med løsning af skriftlige opgaver primært søge at opnå en grundig indsigt i problemformulering og analyse af komplekse situationer, sekundært opstille konkrete løsningsforslag på opstillede problemer.

Opgaverne skal normalt udarbejdes i rapportform.

Fagets problemstilling skal tage udgangspunkt i situationer fra forskellige typer af virksomheder/organisationer med særligt henblik på ændringsperspektiverne.

Undervisningen koordineres med fagene Eksterne interessenter, Systemarbejde og afsluttende projekt.

INDHOLD

1. VIRKSOMHEDSBEGREBET

2. VÆRKTØJER TIL FAGET ORGANISATION

3. VIRKSOMHEDEN SOM ET SYSTEM

4. VIRKSOMHEDENS STYRING

5. VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE

6. VIRKSOMHEDENS LEDELSE

7. VIRKSOMHEDENS STRUKTUR

8. ORGANISATORISKE KONSEKVENSER VED INDFØRELSE ELLER ÆNDRING AF EDB- SYSTEMER

9. STRATEGIER/ROLLER VED INDFØRELSE ELLER ÆNDRING AF EDB-SYSTEMER

1. VIRKSOMHEDSBEGREBET

1.1. Virksomhedstyper

1.2. Virksomhedsformer

1.3. Virksomhedens funktioner

1.4. Samspillet mellem funktionerne

Eleverne skal have kendskab til virksomhedstyper og skal være orienteret om forskellige virksomhedsformer.

Eleverne skal være orienteret om virksomhedens hovedfunktioner og opnå kendskab til hvilke opgaver, der forekommer her.

Eleverne skal have kendskab til sammenhængen mellem virksomhedens funktioner og her igennem opnå forståelse for, at effektive forretningsgange er nødvendige for, at virksomheden kan fungere som en helhed.

2. VÆRKTØJER TIL FAGET ORGANISATION

2.1. Kommunikationsmodel

2.2. Kommunikationsteknikker

2.3. Præsentationsteknikker

Eleverne skal opnå kendskab til en generel kommunikationsmodel.

Eleverne skal orienteres om forskellige mødetyper og den teknik, der kan anvendes ved mødegennemførelse.

Eleverne skal være orienteret om præsentationsteknikker til brug for kvalificeret behandling og præsentation af skriftlige opgaver.

3. VIRKSOMHEDEN SOM ET SYSTEM

3.1. Systemteorien

Eleverne skal bibringes en generel viden om systemtankegangen.

Endvidere skal eleverne bibringes forståelse for, at modeller er en forenklet beskrivelse af virkeligheden.

4. VIRKSOMHEDENS STYRING

4.1. Styringsniveauer

4.2. Ide, mål og politikker

4.3. Informationssystemet

4.4. Planlægningsprocessen

4.5. Beslutningsprocesser (forskellige beslutningsmodeller)

4.6. Kontrolprocessen

Med udgangspunkt i virksomheden som et styret system, skal eleverne opnå forståelse af virksomhedens ide, mål og politikkers betydning for de forskellige niveauer i virksomheden.

Herudover skal eleverne opnå forståelse for informationssystemets betydning for planlægningen, beslutningerne og kontrollen i virksomheden.

Eleverne skal endvidere være orienteret om forskellige beslutningsmodeller.

5. VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE

5.1. Det enkelte individ

5.1.1. Arv og miljø

5.1.2. Behov - behovskonflikter

5.1.3. Holdninger - værdiopfattelser.

Eleverne skal opnå forståelse for, at både arvelige og miljøbetingede faktorer er bestemmende for den menneskelige adfærd.

Eleverne skal have kendskab til en behovsteori og skal kunne analysere hvordan behov dækkes. Endvidere skal eleverne have kendskab til behovskonflikter/frustrationer og kunne redegøre for reaktioner herpå.

Eleverne skal kunne definere begreberne holdninger og værdiopfattelser og opnå indsigt i, hvorledes disse kan ændres.

5.2. Individ og gruppe

5.2.1. Gruppetyper

5.2.2. Normer, roller og status

5.2.3. Konflikttyper

Eleverne skal have kendskab til gruppebegrebet og til forskellige gruppetyper.

Eleverne skal have indsigt i sammenhængen mellem normer, roller og status og kunne anvende disse begreber på gruppesociologiske problemstillinger.

Eleverne skal kunne redegøre for årsager til konflikter i og mellem grupper, og hvorledes disse konflikter kan løses.

5.3. Individ og virksomhed

5.3.1. Trivsel

5.3.2. Motivation

5.3.3. Jobudvikling

Eleverne skal opnå forståelse for begreberne tilfredshed og trivsel.

Eleverne skal have indsigt i motivationsprocessen og forstå sammenhængen mellem behov og motivation, samt være i stand til at skelne mellem direkte og indirekte motivation.

Eleverne skal have forståelse for jobudvikling som en motivationsfaktor, og skal kunne skelne mellem jobudvidelse og jobberigelse.

6. VIRKSOMHEDENS LEDELSE

6.1. Lederens opgaver

6.2. Lederholdninger

6.3. Ledelsesformer

6.4. Situationsbestemt ledelse

Eleverne skal opnå kendskab til lederens forskellige hovedopgaver og forskellige menneskeopfattelser. Endvidere skal de kunne karakterisere en anvendt ledelsesform ud fra konkrete situationer.

7. VIRKSOMHEDENS STRUKTUR

7.1. Virksomhedens opbygning

7.2. Arbejdsfordelingsprincipper

7.3. Organisationsprincipper

7.4. Organisationsbeskrivelse

7.5. Uformel organisation

Eleverne skal opnå kendskab til de interne og eksterne faktorer, der påvirker opbygning og/eller ændring af organisationsstrukturen.

Eleverne skal opnå kendskab til arbejdsdelingens konsekvenser dels på virksomhedsniveau, dels på individniveau.

Eleverne skal opnå kendskab til nyere organisationsprincipper (projektorganisation, matrixorganisation, overlappende grupper og selvstyrende grupper). Endvidere skal eleverne kunne påpege fordele og ulemper i forhold til de mere traditionelle organisationsprincipper.

Eleverne skal være orienteret om stillingsbeskrivelser, personalehåndbøger, funktionsfordelingsplaner, arbejdsfordelingsplaner og instrukser.

Eleverne skal opnå kendskab til den indflydelse, som den uformelle organisation kan have på den formelle organisation.

8. ORGANISATORISKE KONSEKVENSER VED INDFØRELSE ELLER ÆNDRING AF EDB- SYSTEMER

8.1. Interne konsekvenser

8.1.1. Struktur

8.1.2. Arbejdsopgaver

8.1.3. Teknologi

8.1.4. Personer

8.2. Modstand mod forandringer

8.3. Konfliktteori

8.4. Eksterne konsekvenser

Eleverne skal opnå forståelse og kendskab til interne og eksterne forandringers indflydelse på virksomhedens systemer. Herunder skal eleverne opnå forståelse for interessekonflikter i forbindelse med indførelse af forandringer i virksomheden.

9. STRATEGIER/ROLLER VED INDFØRELSE ELLER ÆNDRING AF EDB-SYSTEMER

9.1. Ændringsstrategier

9.1.1. Ekspertstrategi

9.1.2. Uddannelsesstrategi

9.1.3. Samarbejdsstrategi

9.2. Konsulentrollen

Eleverne skal opnå forståelse og kendskab til forskellige ændringsstrategier og i denne sammenhæng skal eleverne opnå kendskab til konsulentrollens betydning ved de forskellige ændringsstrategier.

Læreplanen har virkning fra den 1. januar 1988.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Officielle noter

Ingen