Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget MARKEDSANALYSE på merkonomkursus i International Marketing


FORMÅL

Formålet med undervisningen i MARKEDSANALYSE er

- at deltagerne tilegner sig markedsføringsmæssige færdigheder, således at de kan foretages en analyse af et konkret udenlandsk marked

- at deltagerne tilegner sig markedsføringsmæssig viden, således at de i praktiske sammenhænge kan vurdere og sammenligne markedsmuligheder.

MÅL

Målet med undervisningen er

- at deltagerne kan vurdere virksomhedens interne forudsætninger for eksport

- at deltagerne har indsigt i praktiske afsætningsøkonomiske sammenhænge

- at deltagerne har indsigt i handlingsparametrenes virkemåde og kombinationsmuligheder i forskellige eksportsituationer

- at deltagerne kan anvende markedsinformation til udpegning af potentielle eksportmarkeder

- at deltagerne kan foretage detailleret analyse og vurdering af et potentielt eksportmarked

INDHOLD

MARKEDSANALYSE (60 timer) læses tidsmæssigt parallelt med kurset i EKSPORTENGELSK II (60 timer) i en faglig integreret helhed.

Med udgangspunkt i virksomhedseksempler opøves deltagernes evne til at analysere og vurdere virksomhedens tekniske, administrative og finansielle ressourcer i relation til eksportmuligheder.

Der redegøres for afsætningsøkonomiske begreber vedrørende komsumen- og producentmarkeder, konkurrenceforhold og producentmarkeder, konkurrenceforhold og distribution. Deltagerne øves i kvantificering og segmentering af et marked.

Grund- og kontaktparametrene beskrives. Ud fra givne markedsdata øves deltagerne i at fastlægge parameterkombinationer og tidsmæssig iværksættelse af de forskellige handlingsparametre.

Deltagerne øves i fastlæggelse af Informationsbehov, Informationsindsamling og informationsvurdering.

Der beskrives metoder til bedømmelse af eksportmarkeder, og deltagerne øves i at udpege og prioritere potentielle eksportmarkeder.

Der øves i detailanalyse af udvalgte merkeder, idet efterspørgselsforhold, udbudsforhold og distributionsforhold undersøges.

Eksportmarkedet vurderes, idet virksomhedens muligheder og trusler samt stærke og svage sider opstilles.

Markedsanalysen trænes ved øvelser, opgaver, cases og studiekreds.

STUDIEKREDS

Der udarbejdes en studiekredsopgave på 15 sider +/- 20% af typisk 3 deltagere.

Deltagerne vælger studiekredsemne, som godkendes af faglærerne.

Ved studiekredsarbejdet trænes deltagerne i systematisk problemformulering, indsamling af kildemateriale samt analyse og vurdering af markedet for et givet geografisk område.

Studiekredsrapporten afleveres på dansk til alle deltagere og begge lærere med et særskilt resume på engelsk (jvf. læreplan for EKSPORTENGELSK II).

For hver studiekredsrapport udpeger faglæreren en opponentgruppe, som afleverer en skriftlig kritik af et omfang på 2 sider til deltagere og lærere.

Behandlingen af studiekredsrapporten er et samspil mellem opgaveløser, opponenter, øvrige kursusdeltagere og lærere:

- opgaveløserne besvarer opponentgruppens kritik

- rapporten og oppenentindlægget diskuteres i plenum

- faglærer evaluerer rapporten og opponentindlægget

Studiekredsrapporten og opponent indlæægget bedømmes godkendt/ikke godkendt.

TIMETAL

60 timer

HJEMMEOPGAVER

Der stilles i alt 12 hjemmeopgaver, hver af et omgang som t halvt

eksamenssæt.

IKRAFTTRÆDELSE m.v.

Læreplanen har omgående virkning og afløser foreløbig plan udsendt den 20. august 1986.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Officielle noter

Ingen