Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget EKSPORTENGELSK III på merkonomkursus i International Marketing


Formål

Formålet med undervisningen er

- at deltagerne tilegner sig sproglig viden og færdighed i at udforme og redegøre for markedsføringsplaner

- at deltagerne opnår indsigt i og kan medvirke ved planlægning og gennemførelse af det personlige eksportsalg i praksis

- at deltagerne udvikler deres evne til at varetage eksportfunktioner på internationale markeder med forskelligartede kulturmønstre

- at deltagerne videreudvikler deres evne til at udtrykke sig mundtligt og skriftligt på nuanceret og varieret engelsk med en høj grad af idiomatisk og terminologisk korrekthed.

Mål

Målet med undervisningen er

- at deltagerne har dybere kendskab til de funktioner og forhold, som vedrører markedsplanlægning og eksportsalg

- at deltagerne på engelsk selvstændigt kan udforme, redegøre for og nærmere uddybe en markedsføringsplan samt udarbejde skriftlige løsningsforslag til en praktisk problemstilling inden for eksportmarkedsområdet

- at deltagerne kan anvende forhandlings- og salgsteknikker i det personlige salgsarbejde på eksportmarkedet

- at deltagerne har indsigt i sproglige, politiske, kulturelle og sociologiske forhold på eksportmarkedet.

Indhold

EKSPORTENGELSK III (60 timer) læses tidsmæssigt parallelt med MARKEDSPLANLÆGNING/SALGSTEKNIK (60 timer) i en fagligt integreret helhed.

I undervisningsforløbet belyses de elementer, som indgår i faget MARKEDSPLANLÆGNING/SALGSTEKNIK (jfr. læreplan for dette fag) ved sideløbende begrebsorientering.

I arbejdet med emnerne indgår skriftlig udarbejdelse af markedsføringsplaner samt mundtlig redegørelse for og nærmere uddybning af disse planer.

Deltagernes indsigt i de sproglige, politiske, kulturelle og sociologiske forhold, som har betydning for eksportens gennemførelse og den personlige internationale salgsindsats, uddybes gennem arbejdet med tekster, herunder auditivt og audiovisuelt materiale.

Sprogfærdighed

Deltagernes formuleringsevne og aktive ordforråd opøves gennem arbejdet med tekster, cases, rollespil og deltagerforedrag.

Ved kommentering, analyse og vurdering af lærebøger, artikler, cases, film og video styrkes deltagernes indsigt i markedsføringsplanlægning og salgsteknik.

Ved afholdelse af foredrag og gennemførelse af rollespil om salgssituationer opøves deltagerne i forhandlingsstrategier og salgs- og forhandlingsteknik, herunder non-verbal kommunikation.

Auditive op audiovisuelle hjælpemidler inddrages i videst muligt omfang under evaluering af foredrag og rollespil.

Fagterminologi indøves ved arbejdet med relevante eksportdokumenter.

Gennem udarbejdelse af skriftlige løsningsforslag til cases, som indeholder problemstillinger inden for eksportmarkedsføring, trænes deltagerne i at strukturere materiale samt i at formulere sig selvstændigt på nuanceret og varieret engelsk med en høj grad af stilistisk, idiomatisk og fagterminologisk korrekthed.

Studiekreds

Der udarbejdes en studiekredsrapport, hvis analysedel udfærdiges på dansk, medens markedsplanlægningsdelen udfærdiges på engelsk (jfr. læreplan for MARKEDSPLANLÆGNING/SALGSTEKNIK).

Den samlede rapport afleveres til kursusdeltagerne og begge faglærerne.

Behandlingen af studiekredsrapporten er et samspil mellem opgaveløsere, opponenter, øvrige kursusdeltagere og såvel engelsklæreren som marketinglæreren:

- rapporten fremlægges og uddybes på engelsk

- opponentgruppen, der er udpeget af faglærerne, fremfører sin kritik på engelsk

- de øvrige kursusdeltagere fremfører kritik og stiller spørgsmål på engelsk

- rapporten og dens fremlæggelse samt opponenternes indlæg evalueres.

Studiekredsrapporten bedømmes godkendt/ikke godkendt af både marketinglæreren og engelsklæreren

- Rapportens faglige indhold - i såvel analysedel som markedsplanlægningsdel - bedømmes af marketinglæreren.

- Den sproglige udformning af markedsplanlægningsdelen bedømmes af engelsklæreren.

Fremlæggelsen af den samlede studiekredsrapport bedømmes af engelsklæreren.

Timetal 60 timer

Hjemmeopgaver Der stilles i alt 12 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamenssæt.

Ikrafttrædelse m. v.

Læreplanen har omgående virkning og afløser foreløbig plan udsendt den 20. august 1966.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Officielle noter

Ingen