Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget PROGRAMMERING AF STØRRE SYSTEMER, HERUNDER HÅNDTERING AF STORE DATAMÆNGDER ved edb-assistentuddannelsen


FORMÅL

Faget skal sætte eleven i stand til at udarbejde programmer, der udnytter de faciliteter og teknikker, der er udviklet til behandling af store datamængder i et flerbrugermiljø.

Centrale emner i faget er fundamentale data- og filstrukturer og databaseprogrammering.

Eleven skal kunne programmere brugerdialoger ved anvendelse af den anvendte datamats hjælpeværktøjer.

MÅL

Eleven skal have kendskab til den aktuelle datamats forekomne hjælpeværktøjer

Eleven skal kunne anvende et højniveausprog til udarbejdelse af programmer i et flerbrugermiljø.

Eleven skal kunne realisere en datamodel ved hjælp af almindelige anvendte filorganisationsformer i det valgte programmeringssprog.

Eleven skal kunne realisere en datamodel ved hjælp af et databasesystem. Endvidere skal eleven kunne udarbejde programmer, der kan bearbejde databasens data.

Eleven skal kunne programmere brugerdialoger ved anvendelse af den aktuelle datamats hjælpeværktøjer.

INDLÆRINGSDYBDE

A. Eleven skal være orienteret om emnet.

B. Eleven skal have opnået forståelse af og kendskab til emnet.

C. Eleven skal have opnået indsigt i og dybere kendskab til emnet og kunne anvende sin viden i afvigende kombinationer.

INDHOLD OG DELMÅL

Programmeringssprog og værktøjer

 

 Eleven skal have kendskab til sammenhængen mellem        B 

  programmeringssprog og hjælpeværktøjer, som 

  udgangspunkt for opbygning af systemer. 

 Eleven skal have kendskab til forskellige hjælpe-        B 

  værktøjer, såsom TP-monitorer, databasesystemer, 

  spørgesystemer, rapportgeneratorer, programbiblioteker,... 

 Det aktuelle programmeringssprog 

 Eleven skal være orienteret om det aktuelle sprogs       A 

  tilblivelse, anvendelse og særlige karakteristika. 

 Eleven skal beherske sprogets                  C 

 - syntaks og semantik 

 - kontrolstrukturer 

 - datatyper 

 - faciliteter til opdeling i underprogrammer 

 - faciliteter til filbehandling, herunder håndtering 

  af de almindeligste organisationsformer og deres 

  anvendelse 

 - faciliteter til læsning fra og skrivning på ydre 

  enheder 

 - faciliteter til anvendelse af programbibliotek. 

 Eleven skal kunne anvende sprogets faciliteter til       C 

  håndtering af flerbrugerproblematikken. 

 Filorganisation 

 Eleven skal have kendskab til traditionelle filor-       B 

  ganisationsformer, såsom sekventiel organisation, 

  indekseret organisation og random organisation. 

 Eleven skal kunne anvende det udvalgte sprogs          C 

  faciliteter til at implementere en given datamodel. 

 D atabasesystemer 

 Eleven skal have kendskab til, hvad der karakteriserer     B 

  et databasesystem i forhold til traditionelle 

  filsystemer. 

 Eleven skal orienteres om forskellige datastruktu-       A 

  reringsprincipper, såsom hierarkiske databaser, 

  netværksdatabaser og relationsdatabaser. 

 Eleven skal have kendskab til et databasesystems        B 

  opbygning, såsom data-definitionssprog, data-mani- 

  pulationssprog, datadictionary, forespørgselssprog, 

  rapportgeneratorer, ... 

 Eleven skal kunne definere en database i et datade-       C 

  finitionssprog på grundlag af en given datamodel. 

 Eleven skal kunne opdatere og ændre en database         C 

  fra et program. 

 Brugerdialoger 

 Eleven skal kunne anvende den aktuelle datamats         C 

  hjælpeværktøjer til implementering af en fastlagt 

  brugerdialog. Ved udviklingen skal eleven kunne 

  anvende skærmbilledgenerator eller tilsvarende 

  højniveau værktøjer. 

 SAMMENHÆNGE TIL ANDRE FAG 

 Grundlaget for implementering af datamodeller og 

  brugerdialoger i dette fag er de i faget 

  »Systemarbejde« indlærte måder at beskrive 

  datamodeller og brugerdialoger på. 

 De i dette fag anvendte hjælpeværktøjer ved 

  programudvikling skal være de samme, som 

  anvendes i faget »Materiel og basisprogrammel, 

  større datamater«. 

Læreplanen har virkning fra 1. januar 1988.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

undervisningsinspektør

Ingen